radiant: make rotate/scale dialogs non-modal
[xonotic/netradiant.git] / TODO
2008-09-19 rpolzeradd [-z-]'s todo
2008-09-13 rpolzerinitial