5dcc8b36d1fdd3bfcf31136c0b68a6800cdfc20d
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.gd.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # GunChleoc, 2017
7 # GunChleoc, 2017
8 # GunChleoc, 2017
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2017-07-03 14:35+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2017-07-05 15:06+0000\n"
15 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
16 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/team-xonotic/"
17 "xonotic/language/gd/)\n"
18 "Language: gd\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
23 "(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
24
25 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:239
26 #, c-format
27 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)\n"
28 msgstr ""
29 "^2Chaidh às-phortadh gu %s! (An aire: Chaidh a shàbhaladh ann ann data/"
30 "data/)\n"
31
32 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:243
33 #, c-format
34 msgid "^1Couldn't write to %s\n"
35 msgstr "^1Cha b’ urrainn dhuinn sgrìobhadh gu %s\n"
36
37 #: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:82
38 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
39 msgstr "^3Cluicheadair^7: Seo raon na cabadaich."
40
41 #: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:69
42 #, c-format
43 msgid "FPS: %.*f"
44 msgstr "FPS: %.*f"
45
46 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:87
47 msgid "^1Observing"
48 msgstr "^1’Ga amharc"
49
50 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:89
51 #, c-format
52 msgid "^1Spectating: ^7%s"
53 msgstr "^1’Ga amharc: ^7%s"
54
55 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:100
56 #, c-format
57 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
58 msgstr "^1Brùth air ^3%s^1 gus amharc"
59
60 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:100
61 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:40
62 msgid "primary fire"
63 msgstr "prìomh-losgadh"
64
65 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
66 #, c-format
67 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
68 msgstr ""
69 "^1Brùth air ^3%s^1 no ^3%s^1 airson an ath-chluicheadair no an cluicheadair "
70 "roimhe"
71
72 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
73 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:106
74 msgid "next weapon"
75 msgstr "an t-ath-arm"
76
77 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
78 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:106
79 msgid "previous weapon"
80 msgstr "an t-arm roimhe"
81
82 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:106
83 #, c-format
84 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
85 msgstr "^1Cleachd ^3%s^1 no ^3%s^1 gus an luaths atharrachadh"
86
87 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
88 #, c-format
89 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe, ^3%s^1 to change camera mode"
90 msgstr ""
91 "^1Brùth air ^3%s^1 airson amharc, ^3%s^1 gus modh a’ chamara atharrachadh"
92
93 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
94 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:192
95 msgid "drop weapon"
96 msgstr ""
97
98 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
99 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:41
100 msgid "secondary fire"
101 msgstr "losgadh dàrnach"
102
103 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
104 #, c-format
105 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
106 msgstr "^1Brùth air ^3%s^1 airson fiosrachadh mu mhodh a’ gheama"
107
108 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:111
109 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:94
110 msgid "server info"
111 msgstr "fiosrachadh an fhrithealaiche"
112
113 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:124
114 msgid "^1Match has already begun"
115 msgstr "^1Tha am maids air tòiseachadh mar-thà"
116
117 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:126
118 msgid "^1You have no more lives left"
119 msgstr "^1Dh’fhalbh na beathannan ort"
120
121 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128
122 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:131
123 #, c-format
124 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
125 msgstr "^1Brùth air ^3%s^1 gur pàirt a ghabhail"
126
127 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128
128 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:131
129 msgid "jump"
130 msgstr "thoir leum"
131
132 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:139
133 #, c-format
134 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
135 msgstr "^1Tòisichidh an geama an ceann ^3%d^1 diog(an)"
136
137 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:145
138 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
139 msgstr "^2’Sa ^1ghreis-ghleusaidh^2 fhathast!"
140
141 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:160
142 #, c-format
143 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
144 msgstr "%sBrùth air ^3%s%s gus crìoch a chur air a’ ghreis-ghleusaidh"
145
146 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:160
147 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:162
148 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:175
149 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:91
150 msgid "ready"
151 msgstr "deiseil"
152
153 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:162
154 #, c-format
155 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
156 msgstr "%sBrùth air ^3%s%s nuair a bhios tu deiseil"
157
158 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:167
159 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
160 msgstr "^2A’ fuireach gus am bi càch deiseil leis an gleusadh…"
161
162 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:169
163 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
164 msgstr "^2A’ fuireach gus am bi càch deiseil…"
165
166 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:175
167 #, c-format
168 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
169 msgstr "^2Brùth air ^3%s^2 gus crìoch a chur air a’ ghreis-ghleusaidh"
170
171 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:196
172 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
173 msgstr "Chan eil àireamhan nan sgiobaidhean cothromach!"
174
175 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:199
176 #, c-format
177 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
178 msgstr " Brùth air ^3%s%s gus a ghleusadh"
179
180 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:199
181 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:102
182 msgid "team menu"
183 msgstr "clàr-taice an sgioba"
184
185 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:209
186 msgid "^1Spectating this player:"
187 msgstr "^1Ag amharc a’ chluicheadair seo:"
188
189 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:209
190 msgid "^1Spectating you:"
191 msgstr "^1’Gad amharc:"
192
193 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:225
194 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
195 msgstr "^7Brùth air ^3ESC ^7gur roghainnean a’ HUD a shealltainn."
196
197 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:226
198 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
199 msgstr ""
200 "^3Dèan briogadh dùbailte ^7a air a’ phanail a chum roghainnean sònraichte na "
201 "panail."
202
203 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:227
204 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
205 msgstr ""
206
207 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:228
208 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
209 msgstr "^3ALT ^7+ ^3IUCHRAICHEAN SAIGHDE ^7airson mion-ghleusadh."
210
211 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:566
212 msgid "Personal best"
213 msgstr ""
214
215 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:576
216 msgid "Server best"
217 msgstr ""
218
219 #: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:115 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:116
220 #: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:59
221 #, c-format
222 msgid "Player %d"
223 msgstr "Cluicheadair %d"
224
225 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:603
226 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:605
227 #, c-format
228 msgid "Submenu%d"
229 msgstr "Fo-chlàr-taice%d"
230
231 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:610
232 #, c-format
233 msgid "Command%d"
234 msgstr "Àithne%d"
235
236 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:636
237 msgid "Continue..."
238 msgstr "Lean air adhart…"
239
240 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:794
241 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
242 msgid "QMCMD^Chat"
243 msgstr "Cabadaich"
244
245 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:795
246 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
247 msgstr ":-) / glè mhath"
248
249 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:795
250 msgid "QMCMD^nice one"
251 msgstr "glè mhath"
252
253 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:796
254 msgid "QMCMD^good game"
255 msgstr "deagh-gheana"
256
257 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:797
258 msgid "QMCMD^hi / good luck"
259 msgstr "sin sibh / gura math a thèid leibh"
260
261 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:797
262 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
263 msgstr "sin sibh / gura math a thèid leibh is gabhaibh tlachd"
264
265 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
266 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:818
267 msgid "QMCMD^Team chat"
268 msgstr "Cabadaich an sgioba"
269
270 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
271 msgid "QMCMD^quad soon"
272 msgstr ""
273
274 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
275 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
276 msgstr "nì an-asgaidh %x^7 (l:%y^7)"
277
278 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
279 msgid "QMCMD^free item, icon"
280 msgstr "nì an-asgaidh, ìomhaigheag"
281
282 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
283 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
284 msgstr "chaidh nì a thogail (l:%l^7)"
285
286 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
287 msgid "QMCMD^took item, icon"
288 msgstr "chaidh nì a thogail, ìomhaigheag"
289
290 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
291 msgid "QMCMD^negative"
292 msgstr "àicheach"
293
294 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
295 msgid "QMCMD^positive"
296 msgstr "dearbh"
297
298 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
299 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
300 msgstr "feumach air cobhair,  (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
301
302 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
303 msgid "QMCMD^need help, icon"
304 msgstr "feumach air cobhair, ìomhaigheag"
305
306 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
307 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
308 msgstr "chunnacas nàmhaid (l:%y^7)"
309
310 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:809
311 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
312 msgstr "chunnacas nàmhaid, ìomhaigheag"
313
314 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
315 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
316 msgstr "chunnacas bratach (l:%y^7)"
317
318 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:810
319 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
320 msgstr "chunnacas bratach, ìomhaigheag"
321
322 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
323 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
324 msgstr "a’ dìon (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
325
326 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
327 msgid "QMCMD^defending, icon"
328 msgstr "a’ dìon, ìomhaigheag"
329
330 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
331 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
332 msgstr ""
333
334 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:812
335 msgid "QMCMD^roaming, icon"
336 msgstr ""
337
338 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
339 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
340 msgstr "a’ toirt ionnsaigh (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
341
342 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
343 msgid "QMCMD^attacking, icon"
344 msgstr "a’ toirt ionnsaigh, ìomhaigheag"
345
346 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
347 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
348 msgstr ""
349
350 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
351 msgid "QMCMD^killed flagcarrier, icon"
352 msgstr ""
353
354 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:815
355 #, c-format
356 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
357 msgstr ""
358
359 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:815
360 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
361 msgstr ""
362
363 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
364 msgid "QMCMD^drop weapon, icon"
365 msgstr ""
366
367 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
368 msgid "QMCMD^dropped weapon %w^7 (l:%l^7)"
369 msgstr ""
370
371 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
372 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
373 msgstr ""
374
375 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
376 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
377 msgstr ""
378
379 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
380 msgid "QMCMD^Send private message to"
381 msgstr "Cuir teachdaireachd phrìobhaideach gu"
382
383 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
384 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:860
385 msgid "QMCMD^Settings"
386 msgstr "Roghainnean"
387
388 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
389 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:831
390 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
391 msgstr "Roghainnean an t-seallaidh/HUD"
392
393 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
394 msgid "QMCMD^3rd person view"
395 msgstr "Sealladh treas pearsa"
396
397 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:826
398 msgid "QMCMD^Player models like mine"
399 msgstr "Modailean chluicheadairean mar am fear agamsa"
400
401 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:827
402 msgid "QMCMD^Names above players"
403 msgstr "Ainmean os cionn nan cluicheadairean"
404
405 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:828
406 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
407 msgstr "Crois-ribe gach airm"
408
409 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:829
410 msgid "QMCMD^FPS"
411 msgstr "FPS"
412
413 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:830
414 msgid "QMCMD^Net graph"
415 msgstr ""
416
417 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:833
418 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:836
419 msgid "QMCMD^Sound settings"
420 msgstr "Roghainnean fuaime"
421
422 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:834
423 msgid "QMCMD^Hit sound"
424 msgstr "Fuaim bualaidh"
425
426 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:835
427 msgid "QMCMD^Chat sound"
428 msgstr "Fuaim na cabadaich"
429
430 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:840
431 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:844
432 msgid "QMCMD^Spectator camera"
433 msgstr "Camara amhairc"
434
435 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:841
436 msgid "QMCMD^1st person"
437 msgstr "1ad pearsa"
438
439 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:842
440 msgid "QMCMD^3rd person around player"
441 msgstr "3s pearsa mun chluicheadair"
442
443 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:843
444 msgid "QMCMD^3rd person behind"
445 msgstr "3s pearsa air cùlaibh a’ chluicheadair"
446
447 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:849
448 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:854
449 msgid "QMCMD^Observer camera"
450 msgstr "Camara an amhairc"
451
452 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:850
453 msgid "QMCMD^Increase speed"
454 msgstr "Dèan nas luaithe"
455
456 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:851
457 msgid "QMCMD^Decrease speed"
458 msgstr "Dèan nas maille"
459
460 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:852
461 msgid "QMCMD^Wall collision off"
462 msgstr "Tha co-bhualadh ri ballachan dheth"
463
464 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:853
465 msgid "QMCMD^Wall collision on"
466 msgstr "Tha co-bhualadh ri ballachan air"
467
468 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:857
469 msgid "QMCMD^Fullscreen"
470 msgstr "Làn-sgrìn"
471
472 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:859
473 msgid "QMCMD^Translate chat messages"
474 msgstr "Eadar-theangaich teachdaireachdan na cabadaich"
475
476 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:862
477 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:872
478 msgid "QMCMD^Call a vote"
479 msgstr ""
480
481 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:863
482 msgid "QMCMD^Restart the map"
483 msgstr "Ath-thòisich am mapa"
484
485 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:864
486 msgid "QMCMD^End match"
487 msgstr "Cuir crìoch air a’ mhaids"
488
489 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:867
490 msgid "QMCMD^Reduce match time"
491 msgstr "Lùghdaich ùine a’ mhaids"
492
493 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:868
494 msgid "QMCMD^Extend match time"
495 msgstr "Meudaich ùine a’ mhaids"
496
497 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:871
498 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
499 msgstr "Cuir na sgiobaidhean air thuaiream"
500
501 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:37
502 #, c-format
503 msgid " (-%dL)"
504 msgstr ""
505
506 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:42
507 #, c-format
508 msgid " (+%dL)"
509 msgstr ""
510
511 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:61
512 msgid "Start line"
513 msgstr "Loidhne tòiseachaidh"
514
515 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:63
516 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:67
517 msgid "Finish line"
518 msgstr "Loidhne crìochnachaidh"
519
520 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:65
521 #, c-format
522 msgid "Intermediate %d"
523 msgstr ""
524
525 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:132
526 msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
527 msgstr ""
528
529 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:135
530 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:177
531 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:227
532 #, c-format
533 msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
534 msgstr ""
535
536 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:229
537 #, c-format
538 msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
539 msgstr ""
540
541 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:78
542 msgid "SCO^bckills"
543 msgstr ""
544
545 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:79
546 msgid "SCO^bctime"
547 msgstr ""
548
549 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:80
550 msgid "SCO^caps"
551 msgstr ""
552
553 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:81
554 msgid "SCO^captime"
555 msgstr ""
556
557 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:82
558 msgid "SCO^deaths"
559 msgstr ""
560
561 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:83
562 msgid "SCO^destroyed"
563 msgstr ""
564
565 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:84
566 msgid "SCO^damage"
567 msgstr ""
568
569 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:85
570 msgid "SCO^dmgtaken"
571 msgstr ""
572
573 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:86
574 msgid "SCO^drops"
575 msgstr ""
576
577 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:87
578 msgid "SCO^faults"
579 msgstr ""
580
581 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:88
582 msgid "SCO^fckills"
583 msgstr ""
584
585 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:89
586 msgid "SCO^goals"
587 msgstr ""
588
589 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:90
590 msgid "SCO^kckills"
591 msgstr ""
592
593 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:91
594 msgid "SCO^kdratio"
595 msgstr ""
596
597 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:92
598 msgid "SCO^k/d"
599 msgstr ""
600
601 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:93
602 msgid "SCO^kdr"
603 msgstr ""
604
605 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:94
606 msgid "SCO^kills"
607 msgstr ""
608
609 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:95
610 msgid "SCO^laps"
611 msgstr ""
612
613 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:96
614 msgid "SCO^lives"
615 msgstr ""
616
617 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:97
618 msgid "SCO^losses"
619 msgstr ""
620
621 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:98
622 msgid "SCO^name"
623 msgstr ""
624
625 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:99
626 msgid "SCO^sum"
627 msgstr ""
628
629 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:100
630 msgid "SCO^nick"
631 msgstr ""
632
633 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:101
634 msgid "SCO^objectives"
635 msgstr ""
636
637 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:102
638 msgid "SCO^pickups"
639 msgstr ""
640
641 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:103
642 msgid "SCO^ping"
643 msgstr ""
644
645 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:104
646 msgid "SCO^pl"
647 msgstr ""
648
649 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
650 msgid "SCO^pushes"
651 msgstr ""
652
653 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
654 msgid "SCO^rank"
655 msgstr ""
656
657 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
658 msgid "SCO^returns"
659 msgstr ""
660
661 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
662 msgid "SCO^revivals"
663 msgstr ""
664
665 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
666 msgid "SCO^rounds won"
667 msgstr ""
668
669 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
670 msgid "SCO^score"
671 msgstr ""
672
673 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
674 msgid "SCO^suicides"
675 msgstr ""
676
677 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
678 msgid "SCO^takes"
679 msgstr ""
680
681 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
682 msgid "SCO^ticks"
683 msgstr ""
684
685 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:295
686 msgid ""
687 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command.\n"
688 msgstr ""
689
690 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:296
691 msgid "^3|---------------------------------------------------------------|\n"
692 msgstr ""
693
694 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:297
695 msgid "Usage:\n"
696 msgstr "Cleachdadh:\n"
697
698 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:298
699 msgid "^2scoreboard_columns_set default\n"
700 msgstr ""
701
702 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:299
703 msgid "^2scoreboard_columns_set ^7field1 field2 ...\n"
704 msgstr ""
705
706 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:300
707 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):\n"
708 msgstr ""
709
710 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:301
711 msgid "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields.\n"
712 msgstr ""
713
714 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:304
715 msgid "^3name^7 or ^3nick^7             Name of a player\n"
716 msgstr ""
717
718 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:305
719 msgid "^3ping^7                     Ping time\n"
720 msgstr ""
721
722 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:306
723 msgid "^3pl^7                       Packet loss\n"
724 msgstr ""
725
726 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:307
727 msgid "^3elo^7                      Player ELO\n"
728 msgstr ""
729
730 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:308
731 msgid "^3kills^7                    Number of kills\n"
732 msgstr ""
733
734 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:309
735 msgid "^3deaths^7                   Number of deaths\n"
736 msgstr ""
737
738 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:310
739 msgid "^3suicides^7                 Number of suicides\n"
740 msgstr ""
741
742 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:311
743 msgid "^3frags^7                    kills - suicides\n"
744 msgstr ""
745
746 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:312
747 msgid "^3kd^7                       The kill-death ratio\n"
748 msgstr ""
749
750 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:313
751 msgid "^3dmg^7                      The total damage done\n"
752 msgstr ""
753
754 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:314
755 msgid "^3dmgtaken^7                 The total damage taken\n"
756 msgstr ""
757
758 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:315
759 msgid "^3sum^7                      frags - deaths\n"
760 msgstr ""
761
762 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:316
763 msgid ""
764 "^3caps^7                     How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was "
765 "captured\n"
766 msgstr ""
767
768 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:317
769 msgid ""
770 "^3pickups^7                  How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a "
771 "ball (Keepaway) was picked up\n"
772 msgstr ""
773
774 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:318
775 msgid "^3captime^7                  Time of fastest cap (CTF)\n"
776 msgstr ""
777
778 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:319
779 msgid "^3fckills^7                  Number of flag carrier kills\n"
780 msgstr ""
781
782 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:320
783 msgid "^3returns^7                  Number of flag returns\n"
784 msgstr ""
785
786 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:321
787 msgid "^3drops^7                    Number of flag drops\n"
788 msgstr ""
789
790 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:322
791 msgid "^3lives^7                    Number of lives (LMS)\n"
792 msgstr ""
793
794 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:323
795 msgid "^3rank^7                     Player rank\n"
796 msgstr ""
797
798 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:324
799 msgid "^3pushes^7                   Number of players pushed into void\n"
800 msgstr ""
801
802 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:325
803 msgid ""
804 "^3destroyed^7                Number of keys destroyed by pushing them into "
805 "void\n"
806 msgstr ""
807
808 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:326
809 msgid "^3kckills^7                  Number of keys carrier kills\n"
810 msgstr ""
811
812 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:327
813 msgid "^3losses^7                   Number of times a key was lost\n"
814 msgstr ""
815
816 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:328
817 msgid "^3laps^7                     Number of laps finished (race/cts)\n"
818 msgstr ""
819
820 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:329
821 msgid "^3time^7                     Total time raced (race/cts)\n"
822 msgstr ""
823
824 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:330
825 msgid "^3fastest^7                  Time of fastest lap (race/cts)\n"
826 msgstr ""
827
828 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:331
829 msgid "^3ticks^7                    Number of ticks (DOM)\n"
830 msgstr ""
831
832 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:332
833 msgid "^3takes^7                    Number of domination points taken (DOM)\n"
834 msgstr ""
835
836 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:333
837 msgid "^3bckills^7                  Number of ball carrier kills\n"
838 msgstr ""
839
840 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:334
841 msgid ""
842 "^3bctime^7                   Total amount of time holding the ball in "
843 "Keepaway\n"
844 msgstr ""
845
846 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:335
847 msgid "^3score^7                    Total score\n"
848 msgstr ""
849
850 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:338
851 msgid ""
852 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
853 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
854 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
855 "field to show all fields available for the current game mode.\n"
856 "\n"
857 msgstr ""
858
859 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:343
860 msgid ""
861 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
862 "include/exclude ALL teams/noteams game modes.\n"
863 "\n"
864 msgstr ""
865
866 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:346
867 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4\n"
868 msgstr ""
869
870 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:347
871 msgid ""
872 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
873 "right of the vertical bar aligned to the right.\n"
874 msgstr ""
875
876 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:349
877 msgid ""
878 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
879 "other gamemodes except DM.\n"
880 msgstr ""
881
882 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:611
883 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:618
884 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:670
885 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:86
886 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:87
887 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:161
888 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:203
889 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:208
890 msgid "N/A"
891 msgstr ""
892
893 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1156
894 #, c-format
895 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
896 msgstr ""
897
898 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1295
899 msgid "Map stats:"
900 msgstr ""
901
902 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1325
903 msgid "Monsters killed:"
904 msgstr ""
905
906 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1332
907 msgid "Secrets found:"
908 msgstr ""
909
910 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1354
911 msgid "Capture time rankings"
912 msgstr ""
913
914 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1354
915 msgid "Rankings"
916 msgstr ""
917
918 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1519
919 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:43
920 msgid "Scoreboard"
921 msgstr ""
922
923 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1584
924 #, c-format
925 msgid "Speed award: %d%s ^7(%s^7)"
926 msgstr ""
927
928 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1588
929 #, c-format
930 msgid "All-time fastest: %d%s ^7(%s^7)"
931 msgstr ""
932
933 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1604
934 #, c-format
935 msgid "Spectators"
936 msgstr "Amhairc"
937
938 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1619
939 #, c-format
940 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
941 msgstr "a' cluich ^3%s^7 air ^2%s^7"
942
943 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1626
944 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1631
945 #, c-format
946 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
947 msgstr " fad suas ri ^1%1.0f mionaid(ean)^7"
948
949 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1635
950 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1654
951 msgid " or"
952 msgstr "no"
953
954 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1638
955 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1645
956 #, c-format
957 msgid " until ^3%s %s^7"
958 msgstr " gu ruige ^3%s %s^7"
959
960 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1639
961 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1646
962 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1658
963 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1665
964 msgid "SCO^points"
965 msgstr "puingean"
966
967 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1640
968 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1647
969 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1659
970 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1666
971 msgid "SCO^is beaten"
972 msgstr ""
973
974 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1657
975 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1664
976 #, c-format
977 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
978 msgstr ""
979
980 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1688
981 #, c-format
982 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
983 msgstr ""
984
985 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1698
986 #, c-format
987 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
988 msgstr ""
989
990 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1707
991 #, c-format
992 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
993 msgstr ""
994
995 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:24
996 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode\n"
997 msgstr ""
998
999 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:29
1000 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:115
1004 msgid "A vote has been called for:"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:117
1008 msgid "Allow servers to store and display your name?"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:121
1012 msgid "^1Configure the HUD"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:125 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:82
1016 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:18
1017 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:18
1018 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:14
1019 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:26
1020 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:16
1021 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:15
1022 msgid "Yes"
1023 msgstr "Tha"
1024
1025 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:127 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:83
1026 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
1027 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
1028 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:16
1029 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:29
1030 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:17
1031 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:17
1032 msgid "No"
1033 msgstr "Chan eil"
1034
1035 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:530
1036 msgid "Out of ammo"
1037 msgstr "Dh'fhalbh an connadh ort"
1038
1039 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:534
1040 msgid "Don't have"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:538
1044 msgid "Unavailable"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: qcsrc/client/main.qc:1014
1048 msgid " qu/s"
1049 msgstr " qu/s"
1050
1051 #: qcsrc/client/main.qc:1016
1052 msgid " m/s"
1053 msgstr " m/s"
1054
1055 #: qcsrc/client/main.qc:1018
1056 msgid " km/h"
1057 msgstr " km/h"
1058
1059 #: qcsrc/client/main.qc:1020
1060 msgid " mph"
1061 msgstr " mph"
1062
1063 #: qcsrc/client/main.qc:1022
1064 msgid " knots"
1065 msgstr "mìle mara"
1066
1067 #: qcsrc/client/main.qc:1264
1068 #, c-format
1069 msgid "%s (not bound)"
1070 msgstr ""
1071
1072 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:49
1073 msgid " (1 vote)"
1074 msgstr " (Bhòtaichean: 1)"
1075
1076 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:51
1077 #, c-format
1078 msgid " (%d votes)"
1079 msgstr " (Bhòtaichean: %d)"
1080
1081 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:271
1082 msgid "Don't care"
1083 msgstr "Tha mi coma"
1084
1085 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:365
1086 msgid "Decide the gametype"
1087 msgstr "Tagh seòrsa a' gheama"
1088
1089 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:365
1090 msgid "Vote for a map"
1091 msgstr "Bhòt airson mapa"
1092
1093 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:382
1094 #, c-format
1095 msgid "%d seconds left"
1096 msgstr "Tha %d diog(an) air fhàgail"
1097
1098 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:497
1099 msgid ""
1100 "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!\n"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:507
1104 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index.\n"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:516
1108 msgid "Requesting preview...\n"
1109 msgstr "Ag iarraidh ro-shealladh...\n"
1110
1111 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:109
1112 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: qcsrc/client/view.qc:1380
1116 msgid "Nade timer"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: qcsrc/client/view.qc:1385
1120 msgid "Capture progress"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: qcsrc/client/view.qc:1390
1124 msgid "Revival progress"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: qcsrc/common/command/generic.qc:157
1128 msgid "error creating curl handle\n"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: qcsrc/common/command/generic.qc:403
1132 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/weapon.qh:7
1136 msgid "Ball Stealer"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:111
1140 msgid "Big armor"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:147
1144 msgid "Mega armor"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:111
1148 msgid "Big health"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:147
1152 msgid "Mega health"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:35
1156 msgid "Jet Pack"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:82
1160 msgid "Fuel regen"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:44
1164 msgid "Strength"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:76
1168 msgid "Shield"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:639
1172 #, no-c-format
1173 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:99
1177 msgid "Deathmatch"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:99
1181 msgid "Score as many frags as you can"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:111
1185 msgid "Last Man Standing"
1186 msgstr ""
1187
1188 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:111
1189 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:126
1193 msgid "Race"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:126
1197 msgid "Race against other players to the finish line"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:160
1201 msgid "Race CTS"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:160
1205 msgid "Race for fastest time."
1206 msgstr ""
1207
1208 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:184
1209 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:184
1213 msgid "Team Deathmatch"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:220
1217 msgid "Capture the Flag"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:220
1221 msgid ""
1222 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
1223 "from the other team"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:249
1227 msgid "Clan Arena"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:249
1231 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:287
1235 msgid "Capture and defend all the control points to win"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:287
1239 msgid "Domination"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:319
1243 msgid "Gather all the keys to win the round"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:319
1247 msgid "Key Hunt"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:353
1251 msgid "Assault"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:353
1255 msgid ""
1256 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1257 "out"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:371
1261 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:371
1265 msgid "Onslaught"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:387
1269 msgid "Nexball"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:387
1273 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:408
1277 msgid "Freeze Tag"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:408
1281 msgid ""
1282 "Kill enemies to freeze them, stand next to frozen teammates to revive them; "
1283 "freeze all enemies to win"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:446
1287 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1288 msgstr ""
1289
1290 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:446
1291 msgid "Keepaway"
1292 msgstr ""
1293
1294 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:461
1295 msgid "Invasion"
1296 msgstr ""
1297
1298 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:461
1299 msgid "Survive against waves of monsters"
1300 msgstr ""
1301
1302 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:383
1303 msgid "It's your turn"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:331
1307 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:6
1308 msgid "Quit"
1309 msgstr "Fàg an-seo"
1310
1311 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:336
1312 msgid "Invite"
1313 msgstr "Thoir cuireadh"
1314
1315 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:378
1316 msgid "Current Game"
1317 msgstr "An geama làithreach"
1318
1319 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:403
1320 msgid "Exit Menu"
1321 msgstr ""
1322
1323 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:415
1324 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
1325 msgid "Create"
1326 msgstr "Cruthaich"
1327
1328 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:418
1329 msgid "Join"
1330 msgstr "Gabh pàirt ann"
1331
1332 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:489
1333 msgid "Minigames"
1334 msgstr "Meanbh-gheamannan"
1335
1336 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1168
1337 msgid "Better luck next time!"
1338 msgstr "Gun rachadh nas fhearr leat an t-ath-thuras!"
1339
1340 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1172
1341 msgid "Tubular! Press \"Next Level\" to continue!"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1174
1345 msgid "Wicked! Press \"Next Level\" to continue!"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1177
1349 msgid "Press the space bar to change your currently selected tile"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1180
1353 msgid "Push the boulders onto the targets"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1404
1357 msgid "Next Level"
1358 msgstr "An t-ath-leibheil"
1359
1360 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1405
1361 msgid "Restart"
1362 msgstr "Ath-thòisich"
1363
1364 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1406
1365 msgid "Editor"
1366 msgstr "Deasaiche"
1367
1368 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1407
1369 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:37
1370 msgid "Save"
1371 msgstr "Sàbhail"
1372
1373 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:373
1374 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:438
1375 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:319
1376 msgid "Draw"
1377 msgstr "Co-ionnann"
1378
1379 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:378
1380 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:601
1381 msgid "You lost the game!"
1382 msgstr "Chaill thu an geama!"
1383
1384 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:379
1385 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:602
1386 msgid "You win!"
1387 msgstr "Bhuannaich thu!"
1388
1389 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:383
1390 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:606
1391 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:455
1392 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:336
1393 msgid "Wait for your opponent to make their move"
1394 msgstr "Fuirich gus an gluais an nàmhaid"
1395
1396 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:386
1397 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:608
1398 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:458
1399 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
1400 msgid "Click on the game board to place your piece"
1401 msgstr "Briog air bòrd a' gheama gus am fear agad a chur ann"
1402
1403 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:610
1404 msgid ""
1405 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
1406 msgstr ""
1407 "'S urrainn dhut fear a thaghadh gus a ghluasad sna h-ionadan timcheall air"
1408
1409 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:612
1410 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
1411 msgstr ""
1412 "'S urrainn dhut fear a thaghadh gus a ghluasad àite sam bith air a' bhòrd"
1413
1414 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:614
1415 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
1416 msgstr "'S urrainn dhut fear an nàmhad a ghabhail"
1417
1418 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:570
1419 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:299
1420 msgid "AI"
1421 msgstr "IF"
1422
1423 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:587
1424 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
1425 msgstr ""
1426 "Brùth air ^1Tòisich maidse^7 gus a' mhaidse a thòiseachadh leis na "
1427 "cluicheadairean làithreach"
1428
1429 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:651
1430 msgid "Start Match"
1431 msgstr "Tòisich maidse"
1432
1433 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:652
1434 msgid "Add AI player"
1435 msgstr "Cuir cluicheadair IF ris"
1436
1437 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:653
1438 msgid "Remove AI player"
1439 msgstr "Thoir cluicheadair IF air falbh"
1440
1441 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:443
1442 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:324
1443 msgid ""
1444 "You lost the game!\n"
1445 "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
1446 msgstr ""
1447
1448 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:444
1449 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:325
1450 msgid ""
1451 "You win!\n"
1452 "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:450
1456 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:331
1457 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1458 msgstr ""
1459
1460 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:451
1461 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:332
1462 msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
1463 msgstr ""
1464
1465 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:582
1466 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:665
1467 msgid "Next Match"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:478
1471 #, c-format
1472 msgid "Pieces left: %s"
1473 msgstr "Fir air am fàgail: %s"
1474
1475 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:488
1476 msgid "No more valid moves"
1477 msgstr "Chan eil gluasad dligheach ann tuilleadh"
1478
1479 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:491
1480 msgid "Well done, you win!"
1481 msgstr "Sin thu fhèin, bhuannaich thu!"
1482
1483 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:494
1484 msgid "Jump a piece over another to capture it"
1485 msgstr "Gearr leum le fear thar fir eile gus a ghabhail"
1486
1487 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:666
1488 msgid "Single Player"
1489 msgstr "Aon-chluicheadair"
1490
1491 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:17
1492 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:18
1493 msgid "Mage"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:29
1497 msgid "Mage spike"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qh:17
1501 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:17
1502 msgid "Shambler"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:17
1506 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:16
1507 msgid "Spider"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:28
1511 msgid "Spider attack"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:17
1515 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:19
1516 msgid "Wyvern"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:28
1520 msgid "Wyvern attack"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qh:17
1524 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:15
1525 msgid "Zombie"
1526 msgstr ""
1527
1528 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:15
1529 msgid "Ammo"
1530 msgstr "Connadh"
1531
1532 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:24
1533 msgid "Resistance"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:33
1537 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:94
1538 msgid "Speed"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:43
1542 msgid "Medic"
1543 msgstr ""
1544
1545 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:54
1546 msgid "Bash"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:62
1550 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:85
1551 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:177
1552 msgid "Vampire"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:70
1556 msgid "Disability"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:78
1560 msgid "Vengeance"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:86
1564 msgid "Jump"
1565 msgstr ""
1566
1567 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:95
1568 msgid "Invisible"
1569 msgstr ""
1570
1571 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:104
1572 msgid "Inferno"
1573 msgstr ""
1574
1575 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:112
1576 msgid "Swapper"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:120
1580 msgid "Magnet"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:128
1584 msgid "Luck"
1585 msgstr ""
1586
1587 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:136
1588 msgid "Flight"
1589 msgstr ""
1590
1591 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/buffs.qh:7
1592 msgid "Buff"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:8
1596 msgid "Damage text"
1597 msgstr ""
1598
1599 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:18
1600 msgid "Draw damage numbers"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:20
1604 msgid "Font size minimum:"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:25
1608 msgid "Font size maximum:"
1609 msgstr ""
1610
1611 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:30
1612 msgid "Accumulate range:"
1613 msgstr ""
1614
1615 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:35
1616 msgid "Lifetime:"
1617 msgstr ""
1618
1619 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:40
1620 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:50
1621 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
1622 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
1623 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
1624 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
1625 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:775
1626 msgid "Color:"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:47
1630 msgid "Draw damage numbers for friendly fire"
1631 msgstr ""
1632
1633 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:56
1634 msgid "Extra life"
1635 msgstr ""
1636
1637 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:75
1638 msgid "Invisibility"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:18
1642 msgid "Napalm grenade"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:26
1646 msgid "Ice grenade"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:34
1650 msgid "Translocate grenade"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:42
1654 msgid "Spawn grenade"
1655 msgstr ""
1656
1657 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:50
1658 msgid "Heal grenade"
1659 msgstr ""
1660
1661 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:58
1662 msgid "Monster grenade"
1663 msgstr ""
1664
1665 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:66
1666 msgid "Entrap grenade"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qh:32
1670 msgid "Grenade"
1671 msgstr ""
1672
1673 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/hmg.qh:17
1674 msgid "Heavy Machine Gun"
1675 msgstr ""
1676
1677 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/rpc.qh:17
1678 msgid "Rocket Propelled Chainsaw"
1679 msgstr ""
1680
1681 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:3
1682 msgid "Waypoint"
1683 msgstr ""
1684
1685 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:4
1686 msgid "Help me!"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
1690 msgid "Here"
1691 msgstr ""
1692
1693 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
1694 msgid "DANGER"
1695 msgstr "CUNNART"
1696
1697 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:8
1698 msgid "Frozen!"
1699 msgstr "Reòite!"
1700
1701 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
1702 msgid "Item"
1703 msgstr "Nì"
1704
1705 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:12
1706 msgid "Checkpoint"
1707 msgstr ""
1708
1709 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:13
1710 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:252
1711 msgid "Finish"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:14
1715 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
1716 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:252
1717 msgid "Start"
1718 msgstr ""
1719
1720 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
1721 msgid "Defend"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:18
1725 msgid "Destroy"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:19
1729 msgid "Push"
1730 msgstr ""
1731
1732 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
1733 msgid "Flag carrier"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
1737 msgid "Enemy carrier"
1738 msgstr ""
1739
1740 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:23
1741 msgid "Dropped flag"
1742 msgstr ""
1743
1744 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
1745 msgid "White base"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
1749 msgid "Red base"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
1753 msgid "Blue base"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
1757 msgid "Yellow base"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
1761 msgid "Pink base"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
1765 msgid "Return flag here"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
1769 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:32
1770 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:33
1771 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
1772 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
1773 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
1774 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:52
1775 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:53
1776 msgid "Control point"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
1780 msgid "Dropped key"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:38
1784 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
1785 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
1786 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
1787 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
1788 msgid "Key carrier"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:39
1792 msgid "Run here"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
1796 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
1797 msgid "Ball"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:46
1801 msgid "Ball carrier"
1802 msgstr ""
1803
1804 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:49
1805 msgid "Goal"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
1809 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
1810 msgid "Generator"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
1814 msgid "Weapon"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:59
1818 msgid "Monster"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:61
1822 msgid "Vehicle"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:62
1826 msgid "Intruder!"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:64
1830 msgid "Tagged"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:651
1834 #: qcsrc/common/turrets/cl_turrets.qc:120
1835 msgid "Spam"
1836 msgstr ""
1837
1838 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:655
1839 #, c-format
1840 msgid "%s needing help!"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: qcsrc/common/net_notice.qc:87
1844 msgid "^1Server notices:"
1845 msgstr ""
1846
1847 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
1848 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
1852 #, c-format
1853 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:242
1857 #, c-format
1858 msgid ""
1859 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
1860 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
1864 #, c-format
1865 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
1869 #, c-format
1870 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
1874 #, c-format
1875 msgid ""
1876 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
1877 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:246
1881 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:247
1885 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:248
1889 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:249
1893 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:250
1897 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:251
1901 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:252
1905 msgid ""
1906 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
1907 "base"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:253
1911 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:254
1915 #, c-format
1916 msgid ""
1917 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
1918 "itself"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:255
1922 #, c-format
1923 msgid ""
1924 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
1928 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:257
1932 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:258
1936 #, c-format
1937 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
1938 msgstr ""
1939
1940 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:259
1941 #, c-format
1942 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:260
1946 #, c-format
1947 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
1951 #, c-format
1952 msgid "^BG%s^BG got the flag"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:262
1956 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:263
1957 #, c-format
1958 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
1962 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
1963 #, c-format
1964 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
1968 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
1972 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
1976 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
1980 msgid "^F2You will spectate in the next round"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
1984 #, c-format
1985 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
1989 #, c-format
1990 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:275
1994 #, c-format
1995 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
1999 #, c-format
2000 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:277
2004 #, c-format
2005 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2009 #, c-format
2010 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2014 #, c-format
2015 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:279
2019 #, c-format
2020 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2024 #, c-format
2025 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed in front of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:281
2029 #, c-format
2030 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
2031 msgstr ""
2032
2033 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2034 #, c-format
2035 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
2036 msgstr ""
2037
2038 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2039 #, c-format
2040 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:283
2044 #, c-format
2045 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:284
2049 #, c-format
2050 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:285
2054 #, c-format
2055 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:286
2059 #, c-format
2060 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:287
2064 #, c-format
2065 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:288
2069 #, c-format
2070 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2074 #, c-format
2075 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2079 #, c-format
2080 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:290
2084 #, c-format
2085 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:291
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
2095 #, c-format
2096 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
2100 #, c-format
2101 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
2105 #, c-format
2106 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:295
2110 #, c-format
2111 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:296
2115 #, c-format
2116 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2120 #, c-format
2121 msgid ""
2122 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2126 #, c-format
2127 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2131 #, c-format
2132 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:300
2136 #, c-format
2137 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2141 #, c-format
2142 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2146 #, c-format
2147 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2151 #, c-format
2152 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2156 #, c-format
2157 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
2161 #, c-format
2162 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:307
2166 #, c-format
2167 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
2171 #, c-format
2172 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2176 #, c-format
2177 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2181 #, c-format
2182 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2186 #, c-format
2187 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2191 #, c-format
2192 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
2193 msgstr ""
2194
2195 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2196 #, c-format
2197 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2201 #, c-format
2202 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2206 #, c-format
2207 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2211 #, c-format
2212 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2216 #, c-format
2217 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2221 #, c-format
2222 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:316
2226 #, c-format
2227 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2231 #, c-format
2232 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:318
2236 #, c-format
2237 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2241 #, c-format
2242 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:320
2246 #, c-format
2247 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:321
2251 #, c-format
2252 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:322
2256 #, c-format
2257 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:323
2261 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:325
2262 #, c-format
2263 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2267 #, c-format
2268 msgid ""
2269 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2273 #, c-format
2274 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2278 #, c-format
2279 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2283 #, c-format
2284 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
2285 msgstr ""
2286
2287 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:327
2288 #, c-format
2289 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2293 #, c-format
2294 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2298 #, c-format
2299 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:329
2303 #, c-format
2304 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:330
2308 #, c-format
2309 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:331
2313 #, c-format
2314 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:332
2318 #, c-format
2319 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:333
2323 #, c-format
2324 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:334
2328 #, c-format
2329 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:335
2333 #, c-format
2334 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:336
2338 #, c-format
2339 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:337
2343 #, c-format
2344 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:338
2348 #, c-format
2349 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:339
2353 #, c-format
2354 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:340
2358 #, c-format
2359 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:341
2363 #, c-format
2364 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:342
2368 #, c-format
2369 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
2370 msgstr ""
2371
2372 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:343
2373 #, c-format
2374 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:344
2378 #, c-format
2379 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:345
2383 #, c-format
2384 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:346
2388 #, c-format
2389 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:347
2393 #, c-format
2394 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:348
2398 #, c-format
2399 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
2400 msgstr ""
2401
2402 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:349
2403 #, c-format
2404 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:350
2408 #, c-format
2409 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:351
2413 #, c-format
2414 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:352
2418 #, c-format
2419 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:353
2423 #, c-format
2424 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:354
2428 #, c-format
2429 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:355
2433 #, c-format
2434 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:356
2438 #, c-format
2439 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
2443 #, c-format
2444 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2445 msgstr ""
2446
2447 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:361
2448 #, c-format
2449 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s %s every %s seconds)"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:363
2453 #, c-format
2454 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2455 msgstr ""
2456
2457 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:364
2458 #, c-format
2459 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2460 msgstr ""
2461
2462 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:365
2463 #, c-format
2464 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2465 msgstr ""
2466
2467 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:366
2468 #, c-format
2469 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2470 msgstr ""
2471
2472 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:367
2473 #, c-format
2474 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
2475 msgstr ""
2476
2477 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:368
2478 #, c-format
2479 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:370
2483 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:684
2484 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:371
2488 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:685
2489 #, c-format
2490 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2491 msgstr ""
2492
2493 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:372
2494 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:548
2495 msgid "^BGRound tied"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:373
2499 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:549
2500 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:375
2504 #, c-format
2505 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:377
2509 #, c-format
2510 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:378
2514 #, c-format
2515 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:379
2519 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:692
2520 #, c-format
2521 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:380
2525 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:693
2526 #, c-format
2527 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:382
2531 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:696
2532 #, c-format
2533 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:383
2537 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:697
2538 #, c-format
2539 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2540 msgstr ""
2541
2542 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:384
2543 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:698
2544 #, c-format
2545 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:385
2549 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:699
2550 #, c-format
2551 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:386
2555 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:700
2556 #, c-format
2557 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2558 msgstr ""
2559
2560 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:387
2561 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:701
2562 #, c-format
2563 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:389
2567 #, c-format
2568 msgid "^BG%s^BG is connecting..."
2569 msgstr ""
2570
2571 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:390
2572 #, c-format
2573 msgid "^BG%s^F3 connected"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:391
2577 #, c-format
2578 msgid "^BG%s^F3 connected and joined the ^TC^TT team"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:392
2582 #, c-format
2583 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:393
2587 #, c-format
2588 msgid "^BG%s^F3 is now playing on the ^TC^TT team"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:395
2592 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:706
2593 #, c-format
2594 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:396
2598 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:707
2599 #, c-format
2600 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:398
2604 #, c-format
2605 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:399
2609 #, c-format
2610 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:400
2614 #, c-format
2615 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2616 msgstr ""
2617
2618 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:401
2619 #, c-format
2620 msgid "^BG%s^BG pushed %s^BG causing the ^TC^TT Key ^BGdestruction"
2621 msgstr ""
2622
2623 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:402
2624 #, c-format
2625 msgid "^BG%s^BG destroyed the ^TC^TT Key"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:403
2629 #, c-format
2630 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:405
2634 #, c-format
2635 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:406
2639 #, c-format
2640 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:408
2644 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:410
2648 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG team held the ball for too long"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:412
2652 #, c-format
2653 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:413
2657 #, c-format
2658 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:414
2662 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
2663 msgstr ""
2664
2665 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:415
2666 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:417
2670 #, c-format
2671 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:418
2675 #, c-format
2676 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2677 msgstr ""
2678
2679 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:419
2680 #, c-format
2681 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:420
2685 #, c-format
2686 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:422
2690 #, c-format
2691 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:423
2695 #, c-format
2696 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2697 msgstr ""
2698
2699 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:424
2700 msgid ""
2701 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2702 "spectators aren't allowed at the moment."
2703 msgstr ""
2704
2705 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:425
2706 #, c-format
2707 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2708 msgstr ""
2709
2710 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:427
2711 #, c-format
2712 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:428
2716 #, c-format
2717 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:429
2721 #, c-format
2722 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:430
2726 #, c-format
2727 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:431
2731 #, c-format
2732 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:432
2736 #, c-format
2737 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:433
2741 #, c-format
2742 msgid ""
2743 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2744 "and will be lost."
2745 msgstr ""
2746
2747 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:434
2748 #, c-format
2749 msgid ""
2750 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but is anonymous and will be "
2751 "lost."
2752 msgstr ""
2753
2754 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:435
2755 #, c-format
2756 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:437
2760 #, c-format
2761 msgid ""
2762 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
2763 "(^F1%s^F4)"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:439
2767 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:441
2771 #, c-format
2772 msgid ""
2773 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
2774 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
2778 #, c-format
2779 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:445
2783 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:446
2787 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:448
2791 #, c-format
2792 msgid ""
2793 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
2794 "^F2Xonotic %s"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:449
2798 #, c-format
2799 msgid ""
2800 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:450
2804 #, c-format
2805 msgid ""
2806 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
2807 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:452
2811 #, c-format
2812 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:454
2816 #, c-format
2817 msgid ""
2818 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:455
2822 #, c-format
2823 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:456
2827 #, c-format
2828 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
2832 #, c-format
2833 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Arc bolts%s%s"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
2837 #, c-format
2838 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:459
2842 #, c-format
2843 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:460
2847 #, c-format
2848 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:461
2852 #, c-format
2853 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:462
2857 #, c-format
2858 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:463
2862 #, c-format
2863 msgid "^BG%s%s^K1 got too close ^BG%s^K1's rocket%s%s"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:464
2867 #, c-format
2868 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
2872 #, c-format
2873 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
2877 #, c-format
2878 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
2882 #, c-format
2883 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
2887 #, c-format
2888 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
2889 msgstr ""
2890
2891 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:469
2892 #, c-format
2893 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
2897 #, c-format
2898 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
2902 #, c-format
2903 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:472
2907 #, c-format
2908 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:473
2912 #, c-format
2913 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:474
2917 #, c-format
2918 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:475
2922 #, c-format
2923 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:476
2927 #, c-format
2928 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:477
2932 #, c-format
2933 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
2937 #, c-format
2938 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
2942 #, c-format
2943 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
2947 #, c-format
2948 msgid "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Heavy Machine Gun%s%s"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
2952 #, c-format
2953 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
2957 #, c-format
2958 msgid ""
2959 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2960 msgstr ""
2961
2962 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
2963 #, c-format
2964 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
2968 #, c-format
2969 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
2973 #, c-format
2974 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
2975 msgstr ""
2976
2977 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
2978 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:790
2979 #, c-format
2980 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:487
2984 #, c-format
2985 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
2986 msgstr ""
2987
2988 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:488
2989 #, c-format
2990 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
2991 msgstr ""
2992
2993 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
2994 #, c-format
2995 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
2996 msgstr ""
2997
2998 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:490
2999 #, c-format
3000 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:491
3004 #, c-format
3005 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:492
3009 #, c-format
3010 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:493
3014 #, c-format
3015 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:494
3019 #, c-format
3020 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:495
3024 #, c-format
3025 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:496
3029 #, c-format
3030 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:497
3034 #, c-format
3035 msgid "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:498
3039 #, c-format
3040 msgid "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:499
3044 #, c-format
3045 msgid "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:500
3049 #, c-format
3050 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:501
3054 #, c-format
3055 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:502
3059 #, c-format
3060 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:503
3064 #, c-format
3065 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
3069 #, c-format
3070 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
3071 msgstr ""
3072
3073 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:505
3074 #, c-format
3075 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:506
3079 #, c-format
3080 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:507
3084 #, c-format
3085 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:508
3089 #, c-format
3090 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:509
3094 #, c-format
3095 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:510
3099 #, c-format
3100 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:511
3104 #, c-format
3105 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:512
3109 #, c-format
3110 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:537
3114 msgid "^F4You are now alone!"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:539
3118 msgid "^BGYou are attacking!"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:540
3122 msgid "^BGYou are defending!"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:541
3126 #, c-format
3127 msgid "^BGObjective destroyed in ^F4%s^BG!"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:543
3131 msgid "^F4Begin!"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:544
3135 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:545
3139 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:546
3143 msgid "^F4Round cannot start"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:551
3147 msgid "^F2Don't camp!"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
3151 msgid ""
3152 "^BGYou are now free.\n"
3153 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
3154 "^BGif you think you will succeed."
3155 msgstr ""
3156
3157 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:556
3158 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
3159 msgstr ""
3160
3161 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
3162 msgid ""
3163 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
3164 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
3165 "^BGMake some defensive scores before trying again."
3166 msgstr ""
3167
3168 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:558
3169 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
3173 msgid "^BGYou captured the flag!"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
3177 #, c-format
3178 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
3179 msgstr ""
3180
3181 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:561
3182 #, c-format
3183 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:562
3187 #, c-format
3188 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:563
3192 #, c-format
3193 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:564
3197 #, c-format
3198 msgid "^BGYou received the flag from %s"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:565
3202 #, c-format
3203 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to receive the flag from %s^BG"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
3207 #, c-format
3208 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
3212 #, c-format
3213 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:568
3217 #, c-format
3218 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:569
3222 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:570
3226 msgid "^BGYou got the flag!"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:571
3230 #, c-format
3231 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
3232 msgstr ""
3233
3234 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
3235 #, c-format
3236 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
3237 msgstr ""
3238
3239 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:573
3240 #, c-format
3241 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:574
3245 #, c-format
3246 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:575
3250 #, c-format
3251 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:576
3255 #, c-format
3256 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
3257 msgstr ""
3258
3259 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:577
3260 #, c-format
3261 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:578
3265 #, c-format
3266 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:579
3270 #, c-format
3271 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:580
3275 #, c-format
3276 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3277 msgstr ""
3278
3279 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:581
3280 #, c-format
3281 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:582
3285 #, c-format
3286 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:583
3290 msgid "^BGEnemies can now see you on radar!"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:584
3294 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:585
3298 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
3299 msgstr ""
3300
3301 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:586
3302 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
3303 msgstr ""
3304
3305 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:590
3306 #, c-format
3307 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:591
3311 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:600
3312 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:609
3313 #, c-format
3314 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:592
3318 #, c-format
3319 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:593
3323 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:602
3324 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:611
3325 #, c-format
3326 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:599
3330 #, c-format
3331 msgid "^K3%sYou burned ^BG%s"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:601
3335 #, c-format
3336 msgid "^K1%sYou were burned by ^BG%s"
3337 msgstr ""
3338
3339 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:608
3340 #, c-format
3341 msgid "^K3%sYou froze ^BG%s"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:610
3345 #, c-format
3346 msgid "^K1%sYou were frozen by ^BG%s"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:617
3350 #, c-format
3351 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:618
3355 #, c-format
3356 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
3357 msgstr ""
3358
3359 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:619
3360 #, c-format
3361 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
3362 msgstr ""
3363
3364 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:620
3365 #, c-format
3366 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:626
3370 #, c-format
3371 msgid "^BGPress ^F2%s^BG again to toss the nade!"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:627
3375 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:629
3379 #, c-format
3380 msgid ""
3381 "^BGYou have been moved into a different team\n"
3382 "You are now on: %s"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3386 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
3387 msgstr ""
3388
3389 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3390 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
3391 msgstr ""
3392
3393 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3394 msgid "^K1Die camper!"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3398 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:632
3402 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3406 #, c-format
3407 msgid "^K1You were %s"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3411 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3415 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3419 msgid "^K1You felt a little too hot!"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3423 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3427 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3431 msgid "^K1You need to be more careful!"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
3435 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3439 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3443 msgid "^K1You were killed by a monster!"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3447 msgid "^K1Tastes like chicken!"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3451 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
3455 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
3459 msgid "^K1You felt a little chilly!"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
3463 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3467 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
3468 msgstr ""
3469
3470 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3471 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
3472 msgstr ""
3473
3474 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3475 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
3476 msgstr ""
3477
3478 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3479 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3483 msgid "^K1You need to preserve your health"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
3487 msgid "^K1You became a shooting star!"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:647
3491 msgid "^K1You melted away in slime!"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3495 msgid "^K1You committed suicide!"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3499 msgid "^K1You ended it all!"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
3503 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:650
3507 #, c-format
3508 msgid "^BGYou are now on: %s"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:651
3512 msgid "^K1You died in an accident!"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3516 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3520 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:653
3524 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:653
3528 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:654
3532 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:654
3536 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:655
3540 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3544 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3548 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:658
3552 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:659
3556 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:660
3560 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
3561 msgstr ""
3562
3563 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:661
3564 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
3565 msgstr ""
3566
3567 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:662
3568 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:663
3572 msgid "^K1Watch your step!"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:665
3576 #, c-format
3577 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:665
3581 #, c-format
3582 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
3583 msgstr ""
3584
3585 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:666
3586 #, c-format
3587 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
3588 msgstr ""
3589
3590 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:666
3591 #, c-format
3592 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
3593 msgstr ""
3594
3595 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:668
3596 msgid ""
3597 "^K1Stop idling!\n"
3598 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
3599 msgstr ""
3600
3601 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
3602 #, c-format
3603 msgid "^BGYou need %s^BG!"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:671
3607 #, c-format
3608 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
3612 msgid "^BGDoor unlocked!"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:674
3616 msgid "^F2You picked up some extra lives"
3617 msgstr ""
3618
3619 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:676
3620 #, c-format
3621 msgid "^K3You revived ^BG%s"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:677
3625 msgid "^K3You revived yourself"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:678
3629 #, c-format
3630 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:679
3634 #, c-format
3635 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
3639 msgid "^BGThe generator is under attack!"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:683
3643 msgid "^TC^TT^BG team loses the round"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:687
3647 msgid "^K1You froze yourself"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:688
3651 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:690
3655 #, c-format
3656 msgid "^K1A %s has arrived!"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:694
3660 msgid "^BGYou got the ^F1Fuel regenerator"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:695
3664 msgid "^BGYou got the ^F1Jet pack"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:703
3668 msgid ""
3669 "^K1No spawnpoints available!\n"
3670 "Hope your team can fix it..."
3671 msgstr ""
3672
3673 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:704
3674 msgid ""
3675 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3676 "The player limit reached maximum capacity."
3677 msgstr ""
3678
3679 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:708
3680 msgid "^BGYou picked up the ball"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:709
3684 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:711
3688 msgid ""
3689 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3690 "Help the key carriers to meet!"
3691 msgstr ""
3692
3693 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:712
3694 msgid ""
3695 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3696 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:713
3700 msgid ""
3701 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3702 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:714
3706 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:715
3710 msgid "^BGScanning frequency range..."
3711 msgstr ""
3712
3713 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:716
3714 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3715 msgstr ""
3716
3717 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:718
3718 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3719 msgstr ""
3720
3721 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:720
3722 #, c-format
3723 msgid ""
3724 "^BGWaiting for players to join...\n"
3725 "Need active players for: %s"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:721
3729 #, c-format
3730 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3731 msgstr ""
3732
3733 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:723
3734 msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:724
3738 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
3739 msgstr ""
3740
3741 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
3742 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
3743 msgstr ""
3744
3745 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
3746 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
3747 msgstr ""
3748
3749 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:726
3750 #, c-format
3751 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:730
3755 #, c-format
3756 msgid ""
3757 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
3758 "Next weapon: ^F1%s"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:731
3762 #, c-format
3763 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:733
3767 #, c-format
3768 msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:734
3772 #, c-format
3773 msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:735
3777 msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:736
3781 msgid ""
3782 "^BGThe enemy generator cannot be destroyed yet\n"
3783 "^F2Capture some control points to unshield it"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:737
3787 msgid "^BGThe ^TCenemy^BG generator is no longer shielded!"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:738
3791 msgid ""
3792 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
3793 "^BGRe-capture control points to shield it!"
3794 msgstr ""
3795
3796 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:739
3797 #, c-format
3798 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to teleport"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:740
3802 #, c-format
3803 msgid "^BGTeleporting disabled for %s"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:742
3807 msgid ""
3808 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3809 "Keep fragging until we have a winner!"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:742
3813 msgid ""
3814 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3815 "Keep scoring until we have a winner!"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:743
3819 msgid ""
3820 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3821 "\n"
3822 "Generators are now decaying.\n"
3823 "The more control points your team holds,\n"
3824 "the faster the enemy generator decays"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:744
3828 #, c-format
3829 msgid ""
3830 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
3831 "^BGAdded ^F4%s^BG to the game!"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:746
3835 msgid "^K1In^BG-portal created"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:747
3839 msgid "^F3Out^BG-portal created"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:748
3843 msgid "^F1Portal creation failed"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:750
3847 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:751
3851 msgid "^F2Strength has worn off"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:753
3855 msgid "^F2Shield surrounds you"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:754
3859 msgid "^F2Shield has worn off"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:756
3863 msgid "^F2You are on speed"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:757
3867 msgid "^F2Speed has worn off"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:759
3871 msgid "^F2You are invisible"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:760
3875 msgid "^F2Invisibility has worn off"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:762
3879 msgid "^F2The race is over, finish your lap!"
3880 msgstr ""
3881
3882 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:764
3883 msgid "^BGSecondary fire inflicts no damage!"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:766
3887 msgid "^BGSequence completed!"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:767
3891 msgid "^BGThere are more to go..."
3892 msgstr ""
3893
3894 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:768
3895 #, c-format
3896 msgid "^BGOnly %s^BG more to go..."
3897 msgstr ""
3898
3899 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:770
3900 msgid "^F2Superweapons have broken down"
3901 msgstr ""
3902
3903 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:771
3904 msgid "^F2Superweapons have been lost"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:772
3908 msgid "^F2You now have a superweapon"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:774
3912 msgid "^K1Changing to ^TC^TT^K1 in ^COUNT"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:775
3916 msgid "^K1Changing team in ^COUNT"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:776
3920 msgid "^K1Spectating in ^COUNT"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:777
3924 msgid "^K1Suicide in ^COUNT"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:779
3928 msgid "^F4Timeout begins in ^COUNT"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:780
3932 msgid "^F4Timeout ends in ^COUNT"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:782
3936 msgid "^K1Cannot join given minigame session!"
3937 msgstr ""
3938
3939 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:784
3940 #, c-format
3941 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to enter/exit the vehicle"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:785
3945 #, c-format
3946 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to enter the vehicle gunner"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:786
3950 #, c-format
3951 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to steal this vehicle"
3952 msgstr ""
3953
3954 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:787
3955 msgid ""
3956 "^F2The enemy is stealing one of your vehicles!\n"
3957 "^F4Stop them!"
3958 msgstr ""
3959
3960 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:788
3961 msgid "^F2Intruder detected, disabling shields!"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:188
3965 msgid "Notification dump command only works with cl_cmd and sv_cmd.\n"
3966 msgstr ""
3967
3968 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:399 qcsrc/common/notifications/all.qh:400
3969 #, c-format
3970 msgid " (near %s)"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:407 qcsrc/common/notifications/all.qh:408
3974 msgid "primary"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:407 qcsrc/common/notifications/all.qh:408
3978 msgid "secondary"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:410
3982 msgid "point"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:410
3986 msgid "points"
3987 msgstr ""
3988
3989 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:419
3990 msgid "drop flag"
3991 msgstr ""
3992
3993 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:420
3994 msgid "throw nade"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:431
3998 #, c-format
3999 msgid " with %s"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:444
4003 #, c-format
4004 msgid "%s^K1 made a TRIPLE FRAG! %s^BG"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:444
4008 #, c-format
4009 msgid "%s^K1 made a TRIPLE SCORE! %s^BG"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:444
4013 msgid "TRIPLE FRAG! "
4014 msgstr ""
4015
4016 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:445
4017 #, c-format
4018 msgid "%s^K1 made FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
4019 msgstr ""
4020
4021 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:445
4022 #, c-format
4023 msgid "%s^K1 unlocked RAGE! %s^BG"
4024 msgstr ""
4025
4026 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:445
4027 msgid "RAGE! "
4028 msgstr ""
4029
4030 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:446
4031 #, c-format
4032 msgid "%s^K1 made TEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
4033 msgstr ""
4034
4035 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:446
4036 #, c-format
4037 msgid "%s^K1 started a MASSACRE! %s^BG"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:446
4041 msgid "MASSACRE! "
4042 msgstr ""
4043
4044 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:447
4045 #, c-format
4046 msgid "%s^K1 executed MAYHEM! %s^BG"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:447
4050 #, c-format
4051 msgid "%s^K1 made FIFTEEN SCORES IN A ROW! %s^BG"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:447
4055 msgid "MAYHEM! "
4056 msgstr ""
4057
4058 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:448
4059 #, c-format
4060 msgid "%s^K1 is a BERSERKER! %s^BG"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:448
4064 #, c-format
4065 msgid "%s^K1 made TWENTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
4066 msgstr ""
4067
4068 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:448
4069 msgid "BERSERKER! "
4070 msgstr ""
4071
4072 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:449
4073 #, c-format
4074 msgid "%s^K1 inflicts CARNAGE! %s^BG"
4075 msgstr ""
4076
4077 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:449
4078 #, c-format
4079 msgid "%s^K1 made TWENTY FIVE SCORES IN A ROW! %s^BG"
4080 msgstr ""
4081
4082 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:449
4083 msgid "CARNAGE! "
4084 msgstr ""
4085
4086 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:450
4087 #, c-format
4088 msgid "%s^K1 made THIRTY SCORES IN A ROW! %s^BG"
4089 msgstr ""
4090
4091 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:450
4092 #, c-format
4093 msgid "%s^K1 unleashes ARMAGEDDON! %s^BG"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:450
4097 msgid "ARMAGEDDON! "
4098 msgstr ""
4099
4100 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:457
4101 #, c-format
4102 msgid "%s(^F1Bot^BG)"
4103 msgstr ""
4104
4105 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:459
4106 #, c-format
4107 msgid "%s(Ping ^F1%d^BG)"
4108 msgstr ""
4109
4110 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:466
4111 #, c-format
4112 msgid ""
4113 "\n"
4114 "(Health ^1%d^BG / Armor ^2%d^BG)%s"
4115 msgstr ""
4116
4117 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:468
4118 #, c-format
4119 msgid ""
4120 "\n"
4121 "(^F4Dead^BG)%s"
4122 msgstr ""
4123
4124 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:489 qcsrc/common/notifications/all.qh:502
4125 #, c-format
4126 msgid "%d score spree! "
4127 msgstr ""
4128
4129 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:501
4130 #, c-format
4131 msgid "%d frag spree! "
4132 msgstr ""
4133
4134 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:514
4135 msgid "First blood! "
4136 msgstr ""
4137
4138 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:514
4139 msgid "First score! "
4140 msgstr ""
4141
4142 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:518
4143 msgid "First casualty! "
4144 msgstr ""
4145
4146 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:518
4147 msgid "First victim! "
4148 msgstr ""
4149
4150 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:559
4151 #, c-format
4152 msgid "%s^K1 has %d frags in a row! %s^BG"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:560
4156 #, c-format
4157 msgid "%s^K1 made %d scores in a row! %s^BG"
4158 msgstr ""
4159
4160 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:578
4161 #, c-format
4162 msgid "%s^K1 drew first blood! %s^BG"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:579
4166 #, c-format
4167 msgid "%s^K1 got the first score! %s^BG"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:595
4171 #, c-format
4172 msgid ", ending their %d frag spree"
4173 msgstr ""
4174
4175 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:596
4176 #, c-format
4177 msgid ", ending their %d score spree"
4178 msgstr ""
4179
4180 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:610
4181 #, c-format
4182 msgid ", losing their %d frag spree"
4183 msgstr ""
4184
4185 #: qcsrc/common/notifications/all.qh:611
4186 #, c-format
4187 msgid ", losing their %d score spree"
4188 msgstr ""
4189
4190 #: qcsrc/common/teams.qh:29
4191 msgid "TEAM^Red"
4192 msgstr ""
4193
4194 #: qcsrc/common/teams.qh:30
4195 msgid "TEAM^Blue"
4196 msgstr ""
4197
4198 #: qcsrc/common/teams.qh:31
4199 msgid "TEAM^Yellow"
4200 msgstr ""
4201
4202 #: qcsrc/common/teams.qh:32
4203 msgid "TEAM^Pink"
4204 msgstr ""
4205
4206 #: qcsrc/common/teams.qh:33
4207 msgid "Team"
4208 msgstr ""
4209
4210 #: qcsrc/common/teams.qh:34
4211 msgid "Neutral"
4212 msgstr ""
4213
4214 #: qcsrc/common/teams.qh:37
4215 msgid "KEY^Red"
4216 msgstr ""
4217
4218 #: qcsrc/common/teams.qh:38
4219 msgid "KEY^Blue"
4220 msgstr ""
4221
4222 #: qcsrc/common/teams.qh:39
4223 msgid "KEY^Yellow"
4224 msgstr ""
4225
4226 #: qcsrc/common/teams.qh:40
4227 msgid "KEY^Pink"
4228 msgstr ""
4229
4230 #: qcsrc/common/teams.qh:41
4231 msgid "FLAG^Red"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: qcsrc/common/teams.qh:42
4235 msgid "FLAG^Blue"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: qcsrc/common/teams.qh:43
4239 msgid "FLAG^Yellow"
4240 msgstr ""
4241
4242 #: qcsrc/common/teams.qh:44
4243 msgid "FLAG^Pink"
4244 msgstr ""
4245
4246 #: qcsrc/common/teams.qh:45
4247 msgid "GENERATOR^Red"
4248 msgstr ""
4249
4250 #: qcsrc/common/teams.qh:46
4251 msgid "GENERATOR^Blue"
4252 msgstr ""
4253
4254 #: qcsrc/common/teams.qh:47
4255 msgid "GENERATOR^Yellow"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: qcsrc/common/teams.qh:48
4259 msgid "GENERATOR^Pink"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: qcsrc/common/turrets/all.qh:51
4263 msgid "Turrets dump command only works with sv_cmd.\n"
4264 msgstr ""
4265
4266 #: qcsrc/common/turrets/cl_turrets.qc:129
4267 #, c-format
4268 msgid "%s under attack!"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: qcsrc/common/turrets/turret.qh:11
4272 msgid "Turret"
4273 msgstr ""
4274
4275 #: qcsrc/common/turrets/turret/ewheel.qh:15
4276 msgid "eWheel Turret"
4277 msgstr ""
4278
4279 #: qcsrc/common/turrets/turret/ewheel_weapon.qh:7
4280 msgid "eWheel"
4281 msgstr ""
4282
4283 #: qcsrc/common/turrets/turret/flac.qh:13
4284 msgid "FLAC Cannon"
4285 msgstr ""
4286
4287 #: qcsrc/common/turrets/turret/flac_weapon.qh:7
4288 msgid "FLAC"
4289 msgstr ""
4290
4291 #: qcsrc/common/turrets/turret/fusionreactor.qh:11
4292 msgid "Fusion Reactor"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: qcsrc/common/turrets/turret/hellion.qh:13
4296 msgid "Hellion Missile Turret"
4297 msgstr ""
4298
4299 #: qcsrc/common/turrets/turret/hellion_weapon.qh:7
4300 msgid "Hellion"
4301 msgstr ""
4302
4303 #: qcsrc/common/turrets/turret/hk.qh:15
4304 msgid "Hunter-Killer Turret"
4305 msgstr ""
4306
4307 #: qcsrc/common/turrets/turret/hk_weapon.qh:7
4308 msgid "Hunter-Killer"
4309 msgstr ""
4310
4311 #: qcsrc/common/turrets/turret/machinegun.qh:13
4312 msgid "Machinegun Turret"
4313 msgstr ""
4314
4315 #: qcsrc/common/turrets/turret/machinegun_weapon.qh:7
4316 msgid "Machinegun"
4317 msgstr ""
4318
4319 #: qcsrc/common/turrets/turret/mlrs.qh:13
4320 msgid "MLRS Turret"
4321 msgstr ""
4322
4323 #: qcsrc/common/turrets/turret/mlrs_weapon.qh:7
4324 msgid "MLRS"
4325 msgstr ""
4326
4327 #: qcsrc/common/turrets/turret/phaser.qh:13
4328 msgid "Phaser Cannon"
4329 msgstr ""
4330
4331 #: qcsrc/common/turrets/turret/phaser_weapon.qh:7
4332 msgid "Phaser"
4333 msgstr ""
4334
4335 #: qcsrc/common/turrets/turret/plasma.qh:13
4336 msgid "Plasma Cannon"
4337 msgstr ""
4338
4339 #: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_dual.qh:7
4340 msgid "Dual plasma"
4341 msgstr ""
4342
4343 #: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_dual.qh:19
4344 msgid "Dual Plasma Cannon"
4345 msgstr ""
4346
4347 #: qcsrc/common/turrets/turret/plasma_weapon.qh:7
4348 msgid "Plasma"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: qcsrc/common/turrets/turret/tesla.qh:13
4352 #: qcsrc/common/turrets/turret/tesla_weapon.qh:7
4353 msgid "Tesla Coil"
4354 msgstr ""
4355
4356 #: qcsrc/common/turrets/turret/walker.qh:15
4357 msgid "Walker Turret"
4358 msgstr ""
4359
4360 #: qcsrc/common/turrets/turret/walker_weapon.qh:7
4361 msgid "Walker"
4362 msgstr ""
4363
4364 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:192
4365 #, c-format
4366 msgid "Press %s"
4367 msgstr ""
4368
4369 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/bumblebee.qc:950
4370 msgid "No right gunner!"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/bumblebee.qc:956
4374 msgid "No left gunner!"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/bumblebee.qh:19
4378 msgid "Bumblebee"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/racer.qh:19
4382 msgid "Racer"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/racer_weapon.qh:9
4386 msgid "Racer cannon"
4387 msgstr ""
4388
4389 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor.qh:19
4390 msgid "Raptor"
4391 msgstr ""
4392
4393 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor_weapons.qh:9
4394 msgid "Raptor cannon"
4395 msgstr ""
4396
4397 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor_weapons.qh:17
4398 msgid "Raptor bomb"
4399 msgstr ""
4400
4401 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/raptor_weapons.qh:25
4402 msgid "Raptor flare"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: qcsrc/common/vehicles/vehicle/spiderbot.qh:19
4406 msgid "Spiderbot"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: qcsrc/common/weapons/all.qh:78
4410 msgid "Weapons dump command only works with sv_cmd.\n"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: qcsrc/common/weapons/weapon/arc.qc:17
4414 msgid "Arc"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: qcsrc/common/weapons/weapon/blaster.qc:17
4418 msgid "Blaster"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: qcsrc/common/weapons/weapon/crylink.qc:17
4422 msgid "Crylink"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: qcsrc/common/weapons/weapon/devastator.qc:17
4426 msgid "Devastator"
4427 msgstr ""
4428
4429 #: qcsrc/common/weapons/weapon/electro.qc:17
4430 msgid "Electro"
4431 msgstr ""
4432
4433 #: qcsrc/common/weapons/weapon/fireball.qc:17
4434 msgid "Fireball"
4435 msgstr ""
4436
4437 #: qcsrc/common/weapons/weapon/hagar.qc:17
4438 msgid "Hagar"
4439 msgstr ""
4440
4441 #: qcsrc/common/weapons/weapon/hlac.qc:17
4442 msgid "Heavy Laser Assault Cannon"
4443 msgstr ""
4444
4445 #: qcsrc/common/weapons/weapon/hook.qc:17
4446 msgid "Grappling Hook"
4447 msgstr ""
4448
4449 #: qcsrc/common/weapons/weapon/machinegun.qc:17
4450 msgid "MachineGun"
4451 msgstr ""
4452
4453 #: qcsrc/common/weapons/weapon/minelayer.qc:17
4454 msgid "Mine Layer"
4455 msgstr ""
4456
4457 #: qcsrc/common/weapons/weapon/mortar.qc:17
4458 msgid "Mortar"
4459 msgstr ""
4460
4461 #: qcsrc/common/weapons/weapon/porto.qc:17
4462 msgid "Port-O-Launch"
4463 msgstr ""
4464
4465 #: qcsrc/common/weapons/weapon/rifle.qc:18
4466 msgid "Rifle"
4467 msgstr ""
4468
4469 #: qcsrc/common/weapons/weapon/seeker.qc:17
4470 msgid "T.A.G. Seeker"
4471 msgstr ""
4472
4473 #: qcsrc/common/weapons/weapon/shockwave.qc:17
4474 msgid "Shockwave"
4475 msgstr ""
4476
4477 #: qcsrc/common/weapons/weapon/shotgun.qc:17
4478 msgid "Shotgun"
4479 msgstr ""
4480
4481 #: qcsrc/common/weapons/weapon/tuba.qc:17
4482 #, no-c-format
4483 msgid "@!#%'n Tuba"
4484 msgstr ""
4485
4486 #: qcsrc/common/weapons/weapon/vaporizer.qc:18
4487 msgid "Vaporizer"
4488 msgstr ""
4489
4490 #: qcsrc/common/weapons/weapon/vortex.qc:18
4491 msgid "Vortex"
4492 msgstr ""
4493
4494 #: qcsrc/lib/counting.qh:9
4495 #, c-format
4496 msgid "CI_DEC^%s years"
4497 msgstr ""
4498
4499 #: qcsrc/lib/counting.qh:12
4500 #, c-format
4501 msgid "CI_ZER^%d years"
4502 msgstr ""
4503
4504 #: qcsrc/lib/counting.qh:13
4505 #, c-format
4506 msgid "CI_FIR^%d year"
4507 msgstr ""
4508
4509 #: qcsrc/lib/counting.qh:14
4510 #, c-format
4511 msgid "CI_SEC^%d years"
4512 msgstr ""
4513
4514 #: qcsrc/lib/counting.qh:15
4515 #, c-format
4516 msgid "CI_THI^%d years"
4517 msgstr ""
4518
4519 #: qcsrc/lib/counting.qh:16
4520 #, c-format
4521 msgid "CI_MUL^%d years"
4522 msgstr ""
4523
4524 #: qcsrc/lib/counting.qh:18
4525 #, c-format
4526 msgid "CI_DEC^%s weeks"
4527 msgstr ""
4528
4529 #: qcsrc/lib/counting.qh:21
4530 #, c-format
4531 msgid "CI_ZER^%d weeks"
4532 msgstr ""
4533
4534 #: qcsrc/lib/counting.qh:22
4535 #, c-format
4536 msgid "CI_FIR^%d week"
4537 msgstr ""
4538
4539 #: qcsrc/lib/counting.qh:23
4540 #, c-format
4541 msgid "CI_SEC^%d weeks"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: qcsrc/lib/counting.qh:24
4545 #, c-format
4546 msgid "CI_THI^%d weeks"
4547 msgstr ""
4548
4549 #: qcsrc/lib/counting.qh:25
4550 #, c-format
4551 msgid "CI_MUL^%d weeks"
4552 msgstr ""
4553
4554 #: qcsrc/lib/counting.qh:27
4555 #, c-format
4556 msgid "CI_DEC^%s days"
4557 msgstr ""
4558
4559 #: qcsrc/lib/counting.qh:30
4560 #, c-format
4561 msgid "CI_ZER^%d days"
4562 msgstr ""
4563
4564 #: qcsrc/lib/counting.qh:31
4565 #, c-format
4566 msgid "CI_FIR^%d day"
4567 msgstr ""
4568
4569 #: qcsrc/lib/counting.qh:32
4570 #, c-format
4571 msgid "CI_SEC^%d days"
4572 msgstr ""
4573
4574 #: qcsrc/lib/counting.qh:33
4575 #, c-format
4576 msgid "CI_THI^%d days"
4577 msgstr ""
4578
4579 #: qcsrc/lib/counting.qh:34
4580 #, c-format
4581 msgid "CI_MUL^%d days"
4582 msgstr ""
4583
4584 #: qcsrc/lib/counting.qh:36
4585 #, c-format
4586 msgid "CI_DEC^%s hours"
4587 msgstr ""
4588
4589 #: qcsrc/lib/counting.qh:39
4590 #, c-format
4591 msgid "CI_ZER^%d hours"
4592 msgstr ""
4593
4594 #: qcsrc/lib/counting.qh:40
4595 #, c-format
4596 msgid "CI_FIR^%d hour"
4597 msgstr ""
4598
4599 #: qcsrc/lib/counting.qh:41
4600 #, c-format
4601 msgid "CI_SEC^%d hours"
4602 msgstr ""
4603
4604 #: qcsrc/lib/counting.qh:42
4605 #, c-format
4606 msgid "CI_THI^%d hours"
4607 msgstr ""
4608
4609 #: qcsrc/lib/counting.qh:43
4610 #, c-format
4611 msgid "CI_MUL^%d hours"
4612 msgstr ""
4613
4614 #: qcsrc/lib/counting.qh:46
4615 #, c-format
4616 msgid "CI_DEC^%s minutes"
4617 msgstr ""
4618
4619 #: qcsrc/lib/counting.qh:49
4620 #, c-format
4621 msgid "CI_ZER^%d minutes"
4622 msgstr ""
4623
4624 #: qcsrc/lib/counting.qh:50
4625 #, c-format
4626 msgid "CI_FIR^%d minute"
4627 msgstr ""
4628
4629 #: qcsrc/lib/counting.qh:51
4630 #, c-format
4631 msgid "CI_SEC^%d minutes"
4632 msgstr ""
4633
4634 #: qcsrc/lib/counting.qh:52
4635 #, c-format
4636 msgid "CI_THI^%d minutes"
4637 msgstr ""
4638
4639 #: qcsrc/lib/counting.qh:53
4640 #, c-format
4641 msgid "CI_MUL^%d minutes"
4642 msgstr ""
4643
4644 #: qcsrc/lib/counting.qh:55
4645 #, c-format
4646 msgid "CI_DEC^%s seconds"
4647 msgstr ""
4648
4649 #: qcsrc/lib/counting.qh:58
4650 #, c-format
4651 msgid "CI_ZER^%d seconds"
4652 msgstr ""
4653
4654 #: qcsrc/lib/counting.qh:59
4655 #, c-format
4656 msgid "CI_FIR^%d second"
4657 msgstr ""
4658
4659 #: qcsrc/lib/counting.qh:60
4660 #, c-format
4661 msgid "CI_SEC^%d seconds"
4662 msgstr ""
4663
4664 #: qcsrc/lib/counting.qh:61
4665 #, c-format
4666 msgid "CI_THI^%d seconds"
4667 msgstr ""
4668
4669 #: qcsrc/lib/counting.qh:62
4670 #, c-format
4671 msgid "CI_MUL^%d seconds"
4672 msgstr ""
4673
4674 #: qcsrc/lib/counting.qh:79
4675 #, c-format
4676 msgid "%dst"
4677 msgstr ""
4678
4679 #: qcsrc/lib/counting.qh:80
4680 #, c-format
4681 msgid "%dnd"
4682 msgstr ""
4683
4684 #: qcsrc/lib/counting.qh:81
4685 #, c-format
4686 msgid "%drd"
4687 msgstr ""
4688
4689 #: qcsrc/lib/counting.qh:82 qcsrc/lib/counting.qh:85
4690 #, c-format
4691 msgid "%dth"
4692 msgstr ""
4693
4694 #: qcsrc/lib/oo.qh:298
4695 msgid "No description"
4696 msgstr ""
4697
4698 #: qcsrc/lib/spawnfunc.qh:65
4699 #, c-format
4700 msgid ""
4701 "Entity field %s.%s (%s) is not whitelisted. If you believe this is an error, "
4702 "please file an issue."
4703 msgstr ""
4704
4705 #: qcsrc/lib/string.qh:48
4706 #, c-format
4707 msgid "%d days, %02d:%02d:%02d"
4708 msgstr ""
4709
4710 #: qcsrc/lib/string.qh:49
4711 #, c-format
4712 msgid "%02d:%02d:%02d"
4713 msgstr ""
4714
4715 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:48
4716 msgid "Usage: menu_cmd command..., where possible commands are:\n"
4717 msgstr ""
4718
4719 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:49
4720 msgid "  sync - reloads all cvars on the current menu page\n"
4721 msgstr ""
4722
4723 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:50
4724 msgid "  directmenu ITEM - select a menu item as main item\n"
4725 msgstr ""
4726
4727 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:79
4728 msgid "Available options:\n"
4729 msgstr ""
4730
4731 #: qcsrc/menu/command/menu_cmd.qc:128
4732 msgid "Invalid command. For a list of supported commands, try menu_cmd help.\n"
4733 msgstr ""
4734
4735 #: qcsrc/menu/item/listbox.qc:415
4736 #, c-format
4737 msgid "Item %d"
4738 msgstr ""
4739
4740 #: qcsrc/menu/item/textslider.qc:11 qcsrc/menu/item/textslider.qc:12
4741 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:37
4742 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:68
4743 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:115
4744 msgid "Custom"
4745 msgstr ""
4746
4747 #: qcsrc/menu/xonotic/campaign.qc:241
4748 #, c-format
4749 msgid "Level %d: %s"
4750 msgstr ""
4751
4752 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:4
4753 msgid "Core Team"
4754 msgstr ""
4755
4756 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:16
4757 msgid "Extended Team"
4758 msgstr ""
4759
4760 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:48
4761 msgid "Website"
4762 msgstr ""
4763
4764 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:53
4765 msgid "Stats"
4766 msgstr ""
4767
4768 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:57
4769 msgid "Art"
4770 msgstr ""
4771
4772 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:65
4773 msgid "Animation"
4774 msgstr ""
4775
4776 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:69
4777 msgid "Level Design"
4778 msgstr ""
4779
4780 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:92
4781 msgid "Music / Sound FX"
4782 msgstr ""
4783
4784 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:108
4785 msgid "Game Code"
4786 msgstr ""
4787
4788 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:116
4789 msgid "Marketing / PR"
4790 msgstr ""
4791
4792 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:122
4793 msgid "Legal"
4794 msgstr ""
4795
4796 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:127
4797 msgid "Game Engine"
4798 msgstr ""
4799
4800 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:131
4801 msgid "Engine Additions"
4802 msgstr ""
4803
4804 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:136
4805 msgid "Compiler"
4806 msgstr ""
4807
4808 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:142
4809 msgid "Other Active Contributors"
4810 msgstr ""
4811
4812 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:149
4813 msgid "Translators"
4814 msgstr ""
4815
4816 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:151
4817 msgid "Asturian"
4818 msgstr ""
4819
4820 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:156
4821 msgid "Belarusian"
4822 msgstr ""
4823
4824 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:159
4825 msgid "Bulgarian"
4826 msgstr ""
4827
4828 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:166
4829 msgid "Chinese (China)"
4830 msgstr ""
4831
4832 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:172
4833 msgid "Chinese (Taiwan)"
4834 msgstr ""
4835
4836 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:177
4837 msgid "Cornish"
4838 msgstr ""
4839
4840 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:180
4841 msgid "Czech"
4842 msgstr ""
4843
4844 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:185
4845 msgid "Dutch"
4846 msgstr ""
4847
4848 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:192
4849 msgid "English (Australia)"
4850 msgstr ""
4851
4852 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:197
4853 msgid "Finnish"
4854 msgstr ""
4855
4856 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:202
4857 msgid "French"
4858 msgstr ""
4859
4860 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:210
4861 msgid "German"
4862 msgstr ""
4863
4864 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:221
4865 msgid "Greek"
4866 msgstr ""
4867
4868 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:227
4869 msgid "Hungarian"
4870 msgstr ""
4871
4872 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:231
4873 msgid "Irish"
4874 msgstr ""
4875
4876 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:234
4877 msgid "Italian"
4878 msgstr ""
4879
4880 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:240
4881 msgid "Kazakh"
4882 msgstr ""
4883
4884 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:243
4885 msgid "Korean"
4886 msgstr ""
4887
4888 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:247
4889 msgid "Polish"
4890 msgstr ""
4891
4892 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:255
4893 msgid "Portuguese"
4894 msgstr ""
4895
4896 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:261
4897 msgid "Romanian"
4898 msgstr ""
4899
4900 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:268
4901 msgid "Russian"
4902 msgstr ""
4903
4904 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:279
4905 msgid "Scottish Gaelic"
4906 msgstr ""
4907
4908 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:282
4909 msgid "Serbian"
4910 msgstr ""
4911
4912 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:288
4913 msgid "Spanish"
4914 msgstr ""
4915
4916 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:299
4917 msgid "Swedish"
4918 msgstr ""
4919
4920 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:303
4921 msgid "Ukrainian"
4922 msgstr ""
4923
4924 #: qcsrc/menu/xonotic/credits.qc:310
4925 msgid "Past Contributors"
4926 msgstr ""
4927
4928 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:73
4929 msgid "forced to be saved to config.cfg"
4930 msgstr ""
4931
4932 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:79 qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:89
4933 msgid "will not be saved"
4934 msgstr ""
4935
4936 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:84
4937 msgid "will be saved to config.cfg"
4938 msgstr ""
4939
4940 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:93
4941 msgid "private"
4942 msgstr ""
4943
4944 #: qcsrc/menu/xonotic/cvarlist.qc:95
4945 msgid "engine setting"
4946 msgstr ""