Small optimization
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.gd.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # GunChleoc, 2017-2019
7 # GunChleoc, 2017
8 # GunChleoc, 2017
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2019-01-27 07:23+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2019-02-06 18:19+0000\n"
15 "Last-Translator: GunChleoc\n"
16 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/team-xonotic/"
17 "xonotic/language/gd/)\n"
18 "Language: gd\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
23 "(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
24
25 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:243
26 #, c-format
27 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)"
28 msgstr ""
29 "^2Chaidh às-phortadh gu %s! (An aire: Chaidh a shàbhaladh ann an data/data/)"
30
31 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:247
32 #, c-format
33 msgid "^1Couldn't write to %s"
34 msgstr "^1Cha b’ urrainn dhuinn sgrìobhadh gu %s"
35
36 #: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:84
37 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
38 msgstr "^3Cluicheadair^7: Seo raon na cabadaich."
39
40 #: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:72
41 #, c-format
42 msgid "FPS: %.*f"
43 msgstr "FPS: %.*f"
44
45 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:89
46 msgid "^1Observing"
47 msgstr "^1’Ga amharc"
48
49 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:91
50 #, c-format
51 msgid "^1Spectating: ^7%s"
52 msgstr "^1’Ga amharc: ^7%s"
53
54 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
55 #, c-format
56 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
57 msgstr "^1Brùth air ^3%s^1 gus amharc"
58
59 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
60 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:40
61 msgid "primary fire"
62 msgstr "prìomh-losgadh"
63
64 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:104
65 #, c-format
66 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
67 msgstr ""
68 "^1Brùth air ^3%s^1 no ^3%s^1 airson an ath-chluicheadair no an cluicheadair "
69 "roimhe"
70
71 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:104
72 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
73 msgid "next weapon"
74 msgstr "an t-ath-arm"
75
76 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:104
77 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
78 msgid "previous weapon"
79 msgstr "an t-arm roimhe"
80
81 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
82 #, c-format
83 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
84 msgstr "^1Cleachd ^3%s^1 no ^3%s^1 gus an luaths atharrachadh"
85
86 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
87 #, c-format
88 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe, ^3%s^1 to change camera mode"
89 msgstr ""
90 "^1Brùth air ^3%s^1 airson amharc, ^3%s^1 gus modh a’ chamara atharrachadh"
91
92 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
93 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:190
94 msgid "drop weapon"
95 msgstr "leig às an arm"
96
97 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
98 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:41
99 msgid "secondary fire"
100 msgstr "losgadh dàrnach"
101
102 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
103 #, c-format
104 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
105 msgstr "^1Brùth air ^3%s^1 airson fiosrachadh mu mhodh a’ gheama"
106
107 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
108 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:94
109 msgid "server info"
110 msgstr "fiosrachadh an fhrithealaiche"
111
112 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:126
113 msgid "^1Match has already begun"
114 msgstr "^1Tha am maids air tòiseachadh mar-thà"
115
116 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128
117 msgid "^1You have no more lives left"
118 msgstr "^1Dh’fhalbh na beathannan ort"
119
120 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:130
121 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:133
122 #, c-format
123 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
124 msgstr "^1Brùth air ^3%s^1 gur pàirt a ghabhail"
125
126 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:130
127 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:133
128 msgid "jump"
129 msgstr "thoir leum"
130
131 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:141
132 #, c-format
133 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
134 msgstr "^1Tòisichidh an geama an ceann ^3%d^1 diog(an)"
135
136 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:147
137 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
138 msgstr "^2’Sa ^1ghreis-ghleusaidh^2 fhathast!"
139
140 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:162
141 #, c-format
142 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
143 msgstr "%sBrùth air ^3%s%s gus crìoch a chur air a’ ghreis-ghleusaidh"
144
145 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:162
146 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:164
147 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:177
148 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:91
149 msgid "ready"
150 msgstr "deiseil"
151
152 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:164
153 #, c-format
154 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
155 msgstr "%sBrùth air ^3%s%s nuair a bhios tu deiseil"
156
157 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:169
158 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
159 msgstr "^2A’ fuireach gus am bi càch deiseil leis an gleusadh…"
160
161 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:171
162 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
163 msgstr "^2A’ fuireach gus am bi càch deiseil…"
164
165 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:177
166 #, c-format
167 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
168 msgstr "^2Brùth air ^3%s^2 gus crìoch a chur air a’ ghreis-ghleusaidh"
169
170 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:198
171 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
172 msgstr "Chan eil àireamhan nan sgiobaidhean cothromach!"
173
174 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:201
175 #, c-format
176 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
177 msgstr " Brùth air ^3%s%s gus a ghleusadh"
178
179 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:201
180 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:102
181 msgid "team menu"
182 msgstr "clàr-taice an sgioba"
183
184 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:211
185 msgid "^1Spectating this player:"
186 msgstr "^1Ag amharc a’ chluicheadair seo:"
187
188 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:211
189 msgid "^1Spectating you:"
190 msgstr "^1’Gad amharc:"
191
192 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:227
193 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
194 msgstr "^7Brùth air ^3ESC ^7gur roghainnean a’ HUD a shealltainn."
195
196 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:228
197 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
198 msgstr ""
199 "^3Dèan briogadh dùbailte ^7a air a’ phanail a chum roghainnean sònraichte na "
200 "panail."
201
202 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:229
203 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
204 msgstr ""
205
206 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:230
207 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
208 msgstr "^3ALT ^7+ ^3IUCHRAICHEAN SAIGHDE ^7airson mion-ghleusadh."
209
210 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:576
211 msgid "Personal best"
212 msgstr "As fheàrr gu pearsanta"
213
214 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:586
215 msgid "Server best"
216 msgstr "As fheàrr air an fhrithealaiche"
217
218 #: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:117 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:118
219 #: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:63
220 #, c-format
221 msgid "Player %d"
222 msgstr "Cluicheadair %d"
223
224 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:591
225 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:593
226 #, c-format
227 msgid "Submenu%d"
228 msgstr "Fo-chlàr-taice%d"
229
230 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:598
231 #, c-format
232 msgid "Command%d"
233 msgstr "Àithne%d"
234
235 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:624
236 msgid "Continue..."
237 msgstr "Lean air adhart…"
238
239 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:781
240 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:788
241 msgid "Chat"
242 msgstr "Cabadaich"
243
244 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:782
245 msgid "QMCMD^Send public message to"
246 msgstr "QMCMD^Cuir teachdaireachd phoblach gu"
247
248 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:783
249 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
250 msgstr ":-) / glè mhath"
251
252 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:783
253 msgid "QMCMD^nice one"
254 msgstr "glè mhath"
255
256 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:784
257 msgid "QMCMD^good game"
258 msgstr "deagh-gheana"
259
260 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:785
261 msgid "QMCMD^hi / good luck"
262 msgstr "sin sibh / gura math a thèid leibh"
263
264 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:785
265 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
266 msgstr "sin sibh / gura math a thèid leibh is gabhaibh tlachd"
267
268 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:787
269 msgid "QMCMD^Send in English"
270 msgstr "QMCMD^Cuir sa Bheurla"
271
272 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:792
273 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
274 msgid "QMCMD^Team chat"
275 msgstr "Cabadaich an sgioba"
276
277 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:793
278 msgid "QMCMD^quad soon"
279 msgstr ""
280
281 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:794
282 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
283 msgstr "nì an-asgaidh %x^7 (l:%y^7)"
284
285 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:794
286 msgid "QMCMD^free item, icon"
287 msgstr "nì an-asgaidh, ìomhaigheag"
288
289 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:795
290 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
291 msgstr "chaidh nì a thogail (l:%l^7)"
292
293 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:795
294 msgid "QMCMD^took item, icon"
295 msgstr "chaidh nì a thogail, ìomhaigheag"
296
297 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:796
298 msgid "QMCMD^negative"
299 msgstr "àicheach"
300
301 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:797
302 msgid "QMCMD^positive"
303 msgstr "dearbh"
304
305 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
306 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
307 msgstr "feumach air cobhair,  (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
308
309 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
310 msgid "QMCMD^need help, icon"
311 msgstr "feumach air cobhair, ìomhaigheag"
312
313 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
314 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
315 msgstr "chunnacas nàmhaid (l:%y^7)"
316
317 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
318 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
319 msgstr "chunnacas nàmhaid, ìomhaigheag"
320
321 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
322 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
323 msgstr "chunnacas bratach (l:%y^7)"
324
325 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
326 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
327 msgstr "chunnacas bratach, ìomhaigheag"
328
329 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
330 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
331 msgstr "a’ dìon (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
332
333 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
334 msgid "QMCMD^defending, icon"
335 msgstr "a’ dìon, ìomhaigheag"
336
337 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
338 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
339 msgstr ""
340
341 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
342 msgid "QMCMD^roaming, icon"
343 msgstr ""
344
345 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
346 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
347 msgstr "a’ toirt ionnsaigh (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
348
349 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
350 msgid "QMCMD^attacking, icon"
351 msgstr "a’ toirt ionnsaigh, ìomhaigheag"
352
353 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
354 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
355 msgstr ""
356
357 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
358 msgid "QMCMD^killed flagcarrier, icon"
359 msgstr ""
360
361 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
362 #, c-format
363 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
364 msgstr ""
365
366 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
367 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
368 msgstr ""
369
370 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
371 msgid "QMCMD^drop weapon, icon"
372 msgstr ""
373
374 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
375 msgid "QMCMD^dropped weapon %w^7 (l:%l^7)"
376 msgstr ""
377
378 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
379 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
380 msgstr ""
381
382 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
383 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
384 msgstr ""
385
386 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
387 msgid "QMCMD^Send private message to"
388 msgstr "Cuir teachdaireachd phrìobhaideach gu"
389
390 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
391 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:848
392 msgid "QMCMD^Settings"
393 msgstr "Roghainnean"
394
395 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
396 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
397 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
398 msgstr "Roghainnean an t-seallaidh/HUD"
399
400 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:815
401 msgid "QMCMD^3rd person view"
402 msgstr "Sealladh treas pearsa"
403
404 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
405 msgid "QMCMD^Player models like mine"
406 msgstr "Modailean chluicheadairean mar am fear agamsa"
407
408 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
409 msgid "QMCMD^Names above players"
410 msgstr "Ainmean os cionn nan cluicheadairean"
411
412 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:818
413 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
414 msgstr "Crois-ribe gach airm"
415
416 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:819
417 msgid "QMCMD^FPS"
418 msgstr "FPS"
419
420 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:820
421 msgid "QMCMD^Net graph"
422 msgstr ""
423
424 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
425 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:826
426 msgid "QMCMD^Sound settings"
427 msgstr "Roghainnean fuaime"
428
429 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
430 msgid "QMCMD^Hit sound"
431 msgstr "Fuaim bualaidh"
432
433 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
434 msgid "QMCMD^Chat sound"
435 msgstr "Fuaim na cabadaich"
436
437 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:830
438 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:834
439 msgid "QMCMD^Spectator camera"
440 msgstr "Camara amhairc"
441
442 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:831
443 msgid "QMCMD^1st person"
444 msgstr "1ad pearsa"
445
446 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:832
447 msgid "QMCMD^3rd person around player"
448 msgstr "3s pearsa mun chluicheadair"
449
450 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:833
451 msgid "QMCMD^3rd person behind"
452 msgstr "3s pearsa air cùlaibh a’ chluicheadair"
453
454 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:839
455 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:844
456 msgid "QMCMD^Observer camera"
457 msgstr "Camara an amhairc"
458
459 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:840
460 msgid "QMCMD^Increase speed"
461 msgstr "Dèan nas luaithe"
462
463 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:841
464 msgid "QMCMD^Decrease speed"
465 msgstr "Dèan nas maille"
466
467 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:842
468 msgid "QMCMD^Wall collision off"
469 msgstr "Tha co-bhualadh ri ballachan dheth"
470
471 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:843
472 msgid "QMCMD^Wall collision on"
473 msgstr "Tha co-bhualadh ri ballachan air"
474
475 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:847
476 msgid "QMCMD^Fullscreen"
477 msgstr "Làn-sgrìn"
478
479 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:850
480 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:860
481 msgid "QMCMD^Call a vote"
482 msgstr ""
483
484 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:851
485 msgid "QMCMD^Restart the map"
486 msgstr "Ath-thòisich am mapa"
487
488 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:852
489 msgid "QMCMD^End match"
490 msgstr "Cuir crìoch air a’ mhaids"
491
492 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:855
493 msgid "QMCMD^Reduce match time"
494 msgstr "Lùghdaich ùine a’ mhaids"
495
496 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:856
497 msgid "QMCMD^Extend match time"
498 msgstr "Meudaich ùine a’ mhaids"
499
500 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:859
501 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
502 msgstr "Cuir na sgiobaidhean air thuaiream"
503
504 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:54
505 #, c-format
506 msgid " (-%dL)"
507 msgstr ""
508
509 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:59
510 #, c-format
511 msgid " (+%dL)"
512 msgstr ""
513
514 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:78
515 msgid "Start line"
516 msgstr "Loidhne tòiseachaidh"
517
518 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:80
519 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:84
520 msgid "Finish line"
521 msgstr "Loidhne crìochnachaidh"
522
523 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:82
524 #, c-format
525 msgid "Intermediate %d"
526 msgstr "Eadar-mheadhanach %d"
527
528 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:151
529 msgid "^1Intermediate 1 (+15.42)"
530 msgstr "^1adar-mheadhanach 1 (+15.42)"
531
532 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:154
533 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:200
534 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:250
535 #, c-format
536 msgid "^1PENALTY: %.1f (%s)"
537 msgstr "^1PEANAS: %.1f (%s)"
538
539 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:252
540 #, c-format
541 msgid "^2PENALTY: %.1f (%s)"
542 msgstr "^2PEANAS: %.1f (%s)"
543
544 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:86
545 msgid "Number of ball carrier kills"
546 msgstr ""
547
548 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:86
549 msgid "SCO^bckills"
550 msgstr ""
551
552 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:87
553 msgid "SCO^bctime"
554 msgstr ""
555
556 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:87
557 msgid "Total amount of time holding the ball in Keepaway"
558 msgstr ""
559
560 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:88
561 msgid "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was captured"
562 msgstr ""
563
564 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:88
565 msgid "SCO^caps"
566 msgstr ""
567
568 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:89
569 msgid "SCO^captime"
570 msgstr ""
571
572 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:89
573 msgid "Time of fastest capture (CTF)"
574 msgstr ""
575
576 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:90
577 msgid "Number of deaths"
578 msgstr ""
579
580 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:90
581 msgid "SCO^deaths"
582 msgstr ""
583
584 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:91
585 msgid "Number of keys destroyed by pushing them into void"
586 msgstr ""
587
588 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:91
589 msgid "SCO^destroyed"
590 msgstr ""
591
592 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:92
593 msgid "SCO^damage"
594 msgstr ""
595
596 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:92
597 msgid "The total damage done"
598 msgstr ""
599
600 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:93
601 msgid "SCO^dmgtaken"
602 msgstr ""
603
604 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:93
605 msgid "The total damage taken"
606 msgstr ""
607
608 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:94
609 msgid "Number of flag drops"
610 msgstr ""
611
612 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:94
613 msgid "SCO^drops"
614 msgstr ""
615
616 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:95
617 msgid "Player ELO"
618 msgstr ""
619
620 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:95
621 msgid "SCO^elo"
622 msgstr ""
623
624 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:96
625 msgid "SCO^fastest"
626 msgstr ""
627
628 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:96
629 msgid "Time of fastest lap (Race/CTS)"
630 msgstr ""
631
632 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:97
633 msgid "Number of faults committed"
634 msgstr ""
635
636 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:97
637 msgid "SCO^faults"
638 msgstr ""
639
640 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:98
641 msgid "Number of flag carrier kills"
642 msgstr ""
643
644 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:98
645 msgid "SCO^fckills"
646 msgstr ""
647
648 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:99
649 msgid "FPS"
650 msgstr "FPS"
651
652 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:99
653 msgid "SCO^fps"
654 msgstr "SCO^fps"
655
656 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:100
657 msgid "Number of kills minus suicides"
658 msgstr ""
659
660 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:100
661 msgid "SCO^frags"
662 msgstr ""
663
664 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:101
665 msgid "Number of goals scored"
666 msgstr ""
667
668 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:101
669 msgid "SCO^goals"
670 msgstr ""
671
672 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:102
673 msgid "Number of keys carrier kills"
674 msgstr ""
675
676 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:102
677 msgid "SCO^kckills"
678 msgstr ""
679
680 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:103
681 msgid "SCO^k/d"
682 msgstr ""
683
684 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:103
685 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:104
686 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
687 msgid "The kill-death ratio"
688 msgstr ""
689
690 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:104
691 msgid "SCO^kdr"
692 msgstr ""
693
694 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
695 msgid "SCO^kdratio"
696 msgstr ""
697
698 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
699 msgid "Number of kills"
700 msgstr ""
701
702 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
703 msgid "SCO^kills"
704 msgstr ""
705
706 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
707 msgid "Number of laps finished (Race/CTS)"
708 msgstr ""
709
710 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
711 msgid "SCO^laps"
712 msgstr ""
713
714 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
715 msgid "Number of lives (LMS)"
716 msgstr ""
717
718 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
719 msgid "SCO^lives"
720 msgstr ""
721
722 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
723 msgid "Number of times a key was lost"
724 msgstr ""
725
726 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
727 msgid "SCO^losses"
728 msgstr ""
729
730 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
731 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
732 msgid "Player name"
733 msgstr "Ainm a’ chluicheadair"
734
735 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
736 msgid "SCO^name"
737 msgstr "SCO^ainm"
738
739 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
740 msgid "SCO^nick"
741 msgstr "SCO^far-ainm"
742
743 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
744 msgid "Number of objectives destroyed"
745 msgstr ""
746
747 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
748 msgid "SCO^objectives"
749 msgstr ""
750
751 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
752 msgid ""
753 "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a ball (Keepaway) was picked up"
754 msgstr ""
755
756 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
757 msgid "SCO^pickups"
758 msgstr ""
759
760 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:114
761 msgid "Ping time"
762 msgstr "Ùine a’ ping"
763
764 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:114
765 msgid "SCO^ping"
766 msgstr "SCO^ping"
767
768 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:115
769 msgid "Packet loss"
770 msgstr "Call phacaidean"
771
772 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:115
773 msgid "SCO^pl"
774 msgstr ""
775
776 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:116
777 msgid "Number of players pushed into void"
778 msgstr ""
779
780 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:116
781 msgid "SCO^pushes"
782 msgstr ""
783
784 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:117
785 msgid "Player rank"
786 msgstr ""
787
788 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:117
789 msgid "SCO^rank"
790 msgstr ""
791
792 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:118
793 msgid "Number of flag returns"
794 msgstr ""
795
796 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:118
797 msgid "SCO^returns"
798 msgstr ""
799
800 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
801 msgid "Number of revivals"
802 msgstr ""
803
804 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
805 msgid "SCO^revivals"
806 msgstr ""
807
808 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
809 msgid "Number of rounds won"
810 msgstr ""
811
812 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
813 msgid "SCO^rounds won"
814 msgstr ""
815
816 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
817 msgid "SCO^score"
818 msgstr ""
819
820 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
821 msgid "Total score"
822 msgstr ""
823
824 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
825 msgid "Number of suicides"
826 msgstr ""
827
828 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
829 msgid "SCO^suicides"
830 msgstr ""
831
832 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
833 msgid "Number of kills minus deaths"
834 msgstr ""
835
836 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
837 msgid "SCO^sum"
838 msgstr ""
839
840 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
841 msgid "Number of domination points taken (Domination)"
842 msgstr ""
843
844 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
845 msgid "SCO^takes"
846 msgstr ""
847
848 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
849 msgid "Number of teamkills"
850 msgstr ""
851
852 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
853 msgid "SCO^teamkills"
854 msgstr ""
855
856 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
857 msgid "Number of ticks (Domination)"
858 msgstr ""
859
860 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
861 msgid "SCO^ticks"
862 msgstr ""
863
864 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
865 msgid "SCO^time"
866 msgstr ""
867
868 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
869 msgid "Total time raced (Race/CTS)"
870 msgstr ""
871
872 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:311
873 msgid ""
874 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command."
875 msgstr ""
876
877 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:312
878 msgid "Usage:"
879 msgstr "Cleachdadh:"
880
881 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:314
882 msgid "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
883 msgstr ""
884
885 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:315
886 msgid ""
887 "^2scoreboard_columns_set ^7without arguments reads the arguments from the "
888 "cvar scoreboard_columns"
889 msgstr ""
890
891 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:316
892 msgid ""
893 "  ^5Note: ^7scoreboard_columns_set without arguments is executed on every "
894 "map start"
895 msgstr ""
896
897 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:317
898 msgid ""
899 "^2scoreboard_columns_set ^3expand_default ^7loads default layout and expands "
900 "it into the cvar scoreboard_columns so you can edit it"
901 msgstr ""
902
903 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:318
904 msgid "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields."
905 msgstr ""
906
907 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:319
908 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):"
909 msgstr ""
910
911 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:325
912 msgid ""
913 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
914 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
915 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
916 "field to show all fields available for the current game mode."
917 msgstr ""
918
919 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:331
920 msgid ""
921 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
922 "include/exclude ALL teams/noteams game modes."
923 msgstr ""
924
925 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:335
926 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
927 msgstr ""
928
929 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:336
930 msgid ""
931 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
932 "right of the vertical bar aligned to the right."
933 msgstr ""
934
935 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:338
936 msgid ""
937 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
938 "other gamemodes except DM."
939 msgstr ""
940
941 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:601
942 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:608
943 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:660
944 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:671
945 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:46
946 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:47
947 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:121
948 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:164
949 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:169
950 msgid "N/A"
951 msgstr ""
952
953 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1179
954 #, c-format
955 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
956 msgstr ""
957
958 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1327
959 msgid "Map stats:"
960 msgstr ""
961
962 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1357
963 msgid "Monsters killed:"
964 msgstr ""
965
966 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1364
967 msgid "Secrets found:"
968 msgstr ""
969
970 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1386
971 msgid "Capture time rankings"
972 msgstr ""
973
974 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1386
975 msgid "Rankings"
976 msgstr ""
977
978 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1589
979 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hud.qc:43
980 msgid "Scoreboard"
981 msgstr ""
982
983 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1652
984 #, c-format
985 msgid "Speed award: %d%s ^7(%s^7)"
986 msgstr ""
987
988 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1656
989 #, c-format
990 msgid "All-time fastest: %d%s ^7(%s^7)"
991 msgstr ""
992
993 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1672
994 #, c-format
995 msgid "Spectators"
996 msgstr "Amhairc"
997
998 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1687
999 #, c-format
1000 msgid "playing ^3%s^7 on ^2%s^7"
1001 msgstr "a' cluich ^3%s^7 air ^2%s^7"
1002
1003 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1694
1004 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1699
1005 #, c-format
1006 msgid " for up to ^1%1.0f minutes^7"
1007 msgstr " fad suas ri ^1%1.0f mionaid(ean)^7"
1008
1009 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1703
1010 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1722
1011 msgid " or"
1012 msgstr "no"
1013
1014 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1706
1015 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1713
1016 #, c-format
1017 msgid " until ^3%s %s^7"
1018 msgstr " gu ruige ^3%s %s^7"
1019
1020 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1707
1021 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1714
1022 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1726
1023 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1733
1024 msgid "SCO^points"
1025 msgstr "puingean"
1026
1027 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1708
1028 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1715
1029 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1727
1030 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1734
1031 msgid "SCO^is beaten"
1032 msgstr ""
1033
1034 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1725
1035 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1732
1036 #, c-format
1037 msgid " until a lead of ^3%s %s^7"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1756
1041 #, c-format
1042 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
1043 msgstr ""
1044
1045 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1766
1046 #, c-format
1047 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1775
1051 #, c-format
1052 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:67
1056 msgid "WARMUP"
1057 msgstr "BLÀTHACHADH"
1058
1059 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:27
1060 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode"
1061 msgstr ""
1062
1063 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:30
1064 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:116
1068 msgid "A vote has been called for:"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:118
1072 msgid "Allow servers to store and display your name?"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:122
1076 msgid "^1Configure the HUD"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:126 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:82
1080 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:18
1081 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:18
1082 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:14
1083 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:26
1084 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:16
1085 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:15
1086 msgid "Yes"
1087 msgstr "Tha"
1088
1089 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:128 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:83
1090 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
1091 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
1092 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:16
1093 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:29
1094 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:17
1095 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:17
1096 msgid "No"
1097 msgstr "Chan eil"
1098
1099 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:546
1100 msgid "Out of ammo"
1101 msgstr "Dh'fhalbh an connadh ort"
1102
1103 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:550
1104 msgid "Don't have"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:554
1108 msgid "Unavailable"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: qcsrc/client/main.qc:1027
1112 msgid " qu/s"
1113 msgstr " qu/s"
1114
1115 #: qcsrc/client/main.qc:1029
1116 msgid " m/s"
1117 msgstr " m/s"
1118
1119 #: qcsrc/client/main.qc:1031
1120 msgid " km/h"
1121 msgstr " km/h"
1122
1123 #: qcsrc/client/main.qc:1033
1124 msgid " mph"
1125 msgstr " mph"
1126
1127 #: qcsrc/client/main.qc:1035
1128 msgid " knots"
1129 msgstr "mìle mara"
1130
1131 #: qcsrc/client/main.qc:1282
1132 #, c-format
1133 msgid "%s (not bound)"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:52
1137 msgid " (1 vote)"
1138 msgstr " (Bhòtaichean: 1)"
1139
1140 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:54
1141 #, c-format
1142 msgid " (%d votes)"
1143 msgstr " (Bhòtaichean: %d)"
1144
1145 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:274
1146 msgid "Don't care"
1147 msgstr "Tha mi coma"
1148
1149 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:375
1150 msgid "Decide the gametype"
1151 msgstr "Tagh seòrsa a' gheama"
1152
1153 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:375
1154 msgid "Vote for a map"
1155 msgstr "Bhòt airson mapa"
1156
1157 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:392
1158 #, c-format
1159 msgid "%d seconds left"
1160 msgstr "Tha %d diog(an) air fhàgail"
1161
1162 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:505
1163 msgid "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:515
1167 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index."
1168 msgstr ""
1169
1170 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:524
1171 msgid "Requesting preview..."
1172 msgstr ""
1173
1174 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:111
1175 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: qcsrc/client/view.qc:1526
1179 msgid "Nade timer"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: qcsrc/client/view.qc:1531
1183 msgid "Capture progress"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: qcsrc/client/view.qc:1536
1187 msgid "Revival progress"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: qcsrc/common/command/generic.qc:156
1191 msgid "error creating curl handle"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: qcsrc/common/command/generic.qc:403
1195 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd."
1196 msgstr ""
1197
1198 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/weapon.qh:7
1199 msgid "Ball Stealer"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:66
1203 msgid "bullets"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:96
1207 msgid "cells"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:126
1211 msgid "plasma"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:156
1215 msgid "rockets"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:190
1219 msgid "shells"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:42
1223 msgid "Small armor"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:80
1227 msgid "Medium armor"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:118 qcsrc/common/items/item/armor.qh:121
1231 msgid "Big armor"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:158 qcsrc/common/items/item/armor.qh:161
1235 msgid "Mega armor"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:42
1239 msgid "Small health"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:80
1243 msgid "Medium health"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:118 qcsrc/common/items/item/health.qh:121
1247 msgid "Big health"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:158 qcsrc/common/items/item/health.qh:161
1251 msgid "Mega health"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:38 qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:41
1255 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:91
1256 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:213
1257 msgid "Jetpack"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:71
1261 msgid "fuel"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:96
1265 msgid "Fuel regenerator"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:99
1269 msgid "Fuel regen"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:43 qcsrc/common/items/item/powerup.qh:46
1273 msgid "Strength"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:79 qcsrc/common/items/item/powerup.qh:82
1277 msgid "Shield"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:626
1281 #, no-c-format
1282 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72 qcsrc/common/mapinfo.qh:333
1286 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:528
1287 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:105
1288 msgid "Frag limit:"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72 qcsrc/common/mapinfo.qh:333
1292 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:528
1293 msgid "The amount of frags needed before the match will end"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:114
1297 msgid "Deathmatch"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:114
1301 msgid "Score as many frags as you can"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:127
1305 msgid "Last Man Standing"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:127
1309 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:136
1313 msgid "Lives:"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:148
1317 msgid "Race"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:148
1321 msgid "Race against other players to the finish line"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:175
1325 msgid "Laps:"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:188
1329 msgid "Race CTS"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:188
1333 msgid "Race for fastest time."
1334 msgstr ""
1335
1336 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:205 qcsrc/common/mapinfo.qh:256
1337 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:372 qcsrc/common/mapinfo.qh:415
1338 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:441 qcsrc/common/mapinfo.qh:461
1339 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:581
1340 msgid "Point limit:"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:218
1344 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:218
1348 msgid "Team Deathmatch"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:256 qcsrc/common/mapinfo.qh:372
1352 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:415
1353 msgid "The amount of points needed before the match will end"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:270
1357 msgid "Capture the Flag"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:270
1361 msgid ""
1362 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
1363 "from the other team"
1364 msgstr ""
1365
1366 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:288
1367 msgid "Capture limit:"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:288
1371 msgid "The amount of captures needed before the match will end"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:305
1375 msgid "Clan Arena"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:305
1379 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:349
1383 msgid "Capture and defend all the control points to win"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:349
1387 msgid "Domination"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:387
1391 msgid "Gather all the keys to win the round"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:387
1395 msgid "Key Hunt"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:427
1399 msgid "Assault"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:427
1403 msgid ""
1404 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1405 "out"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:451
1409 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:451
1413 msgid "Onslaught"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:473
1417 msgid "Nexball"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:473
1421 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:487
1425 msgid "Goals:"
1426 msgstr ""
1427
1428 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:487
1429 msgid "The amount of goals needed before the match will end"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:500
1433 msgid "Freeze Tag"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:500
1437 msgid ""
1438 "Kill enemies to freeze them, stand next to frozen teammates to revive them; "
1439 "freeze all enemies to win"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:544
1443 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1444 msgstr ""
1445
1446 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:544
1447 msgid "Keepaway"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:559
1451 msgid "Invasion"
1452 msgstr ""
1453
1454 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:559
1455 msgid "Survive against waves of monsters"
1456 msgstr ""
1457
1458 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:589
1459 msgid "Duel"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:589
1463 msgid "Fight in a one versus one arena battle to decide the winner"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:383
1467 msgid "It's your turn"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:332
1471 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:6
1472 msgid "Quit"
1473 msgstr "Fàg an-seo"
1474
1475 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:337
1476 msgid "Invite"
1477 msgstr "Thoir cuireadh"
1478
1479 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:376
1480 msgid "Current Game"
1481 msgstr "An geama làithreach"
1482
1483 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:401
1484 msgid "Exit Menu"
1485 msgstr "Fàg an clàr-taice"
1486
1487 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:413
1488 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
1489 msgid "Create"
1490 msgstr "Cruthaich"
1491
1492 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:416
1493 msgid "Join"
1494 msgstr "Gabh pàirt ann"
1495
1496 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:485
1497 msgid "Minigames"
1498 msgstr "Meanbh-gheamannan"
1499
1500 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1162
1501 msgid "Better luck next time!"
1502 msgstr "Gun rachadh nas fhearr leat an t-ath-thuras!"
1503
1504 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1166
1505 msgid "Tubular! Press \"Next Level\" to continue!"
1506 msgstr ""
1507
1508 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1168
1509 msgid "Wicked! Press \"Next Level\" to continue!"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1171
1513 msgid "Press the space bar to change your currently selected tile"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1174
1517 msgid "Push the boulders onto the targets"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1396
1521 msgid "Next Level"
1522 msgstr "An t-ath-leibheil"
1523
1524 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1397
1525 msgid "Restart"
1526 msgstr "Ath-thòisich"
1527
1528 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1398
1529 msgid "Editor"
1530 msgstr "Deasaiche"
1531
1532 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1399
1533 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:37
1534 msgid "Save"
1535 msgstr "Sàbhail"
1536
1537 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:373
1538 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:438
1539 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:319
1540 msgid "Draw"
1541 msgstr "Co-ionnann"
1542
1543 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:378
1544 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:606
1545 msgid "You lost the game!"
1546 msgstr "Chaill thu an geama!"
1547
1548 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:379
1549 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:607
1550 msgid "You win!"
1551 msgstr "Bhuannaich thu!"
1552
1553 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:383
1554 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:611
1555 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:455
1556 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:336
1557 msgid "Wait for your opponent to make their move"
1558 msgstr "Fuirich gus an gluais an nàmhaid"
1559
1560 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:386
1561 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:613
1562 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:458
1563 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
1564 msgid "Click on the game board to place your piece"
1565 msgstr "Briog air bòrd a' gheama gus am fear agad a chur ann"
1566
1567 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:615
1568 msgid ""
1569 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
1570 msgstr ""
1571 "'S urrainn dhut fear a thaghadh gus a ghluasad sna h-ionadan timcheall air"
1572
1573 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:617
1574 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
1575 msgstr ""
1576 "'S urrainn dhut fear a thaghadh gus a ghluasad àite sam bith air a' bhòrd"
1577
1578 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:619
1579 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
1580 msgstr "'S urrainn dhut fear an nàmhad a ghabhail"
1581
1582 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:589
1583 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:299
1584 msgid "AI"
1585 msgstr "IF"
1586
1587 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:606
1588 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
1589 msgstr ""
1590 "Brùth air ^1Tòisich maidse^7 gus a' mhaidse a thòiseachadh leis na "
1591 "cluicheadairean làithreach"
1592
1593 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:674
1594 msgid "Start Match"
1595 msgstr "Tòisich maidse"
1596
1597 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:675
1598 msgid "Add AI player"
1599 msgstr "Cuir cluicheadair IF ris"
1600
1601 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:676
1602 msgid "Remove AI player"
1603 msgstr "Thoir cluicheadair IF air falbh"
1604
1605 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:443
1606 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:324
1607 msgid ""
1608 "You lost the game!\n"
1609 "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
1610 msgstr ""
1611
1612 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:444
1613 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:325
1614 msgid ""
1615 "You win!\n"
1616 "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1617 msgstr ""
1618
1619 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:450
1620 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:331
1621 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:451
1625 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:332
1626 msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:581
1630 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:664
1631 msgid "Next Match"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:477
1635 #, c-format
1636 msgid "Pieces left: %s"
1637 msgstr "Fir air am fàgail: %s"
1638
1639 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:487
1640 msgid "No more valid moves"
1641 msgstr "Chan eil gluasad dligheach ann tuilleadh"
1642
1643 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:490
1644 msgid "Well done, you win!"
1645 msgstr "Sin thu fhèin, bhuannaich thu!"
1646
1647 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:493
1648 msgid "Jump a piece over another to capture it"
1649 msgstr "Gearr leum le fear thar fir eile gus a ghabhail"
1650
1651 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:665
1652 msgid "Single Player"
1653 msgstr "Aon-chluicheadair"
1654
1655 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:17
1656 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:18
1657 msgid "Mage"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:29
1661 msgid "Mage spike"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qh:17
1665 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:17
1666 msgid "Shambler"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:17
1670 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:16
1671 msgid "Spider"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:28
1675 msgid "Spider attack"
1676 msgstr ""
1677
1678 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:17
1679 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:19
1680 msgid "Wyvern"
1681 msgstr ""
1682
1683 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:28
1684 msgid "Wyvern attack"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qh:17
1688 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:15
1689 msgid "Zombie"
1690 msgstr ""
1691
1692 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:15
1693 msgid "Ammo"
1694 msgstr "Connadh"
1695
1696 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:24
1697 msgid "Resistance"
1698 msgstr ""
1699
1700 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:33
1701 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:126
1702 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:129
1703 msgid "Speed"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:43
1707 msgid "Medic"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:54
1711 msgid "Bash"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:62
1715 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:83
1716 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:182
1717 msgid "Vampire"
1718 msgstr ""
1719
1720 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:70
1721 msgid "Disability"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:78
1725 msgid "Vengeance"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:86
1729 msgid "Jump"
1730 msgstr ""
1731
1732 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:95
1733 msgid "Invisible"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:104
1737 msgid "Inferno"
1738 msgstr ""
1739
1740 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:112
1741 msgid "Swapper"
1742 msgstr ""
1743
1744 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:120
1745 msgid "Magnet"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:128
1749 msgid "Luck"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:136
1753 msgid "Flight"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/buffs.qh:7
1757 msgid "Buff"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:8
1761 msgid "Damage text"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:18
1765 msgid "Draw damage numbers"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:20
1769 msgid "Font size minimum:"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:25
1773 msgid "Font size maximum:"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:30
1777 msgid "Accumulate range:"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:38
1781 msgid "Lifetime:"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:43
1785 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:53
1786 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
1787 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
1788 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
1789 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
1790 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:782
1791 msgid "Color:"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:50
1795 msgid "Draw damage numbers for friendly fire"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:33
1799 msgid "Vaporizer ammo"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:59
1803 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:62
1804 msgid "Extra life"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:91
1808 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:94
1809 msgid "Invisibility"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:18
1813 msgid "Napalm grenade"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:26
1817 msgid "Ice grenade"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:34
1821 msgid "Translocate grenade"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:42
1825 msgid "Spawn grenade"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:50
1829 msgid "Heal grenade"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:58
1833 msgid "Monster grenade"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:66
1837 msgid "Entrap grenade"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:74
1841 msgid "Veil grenade"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qh:34
1845 msgid "Grenade"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okhmg.qh:20
1849 msgid "Overkill Heavy Machine Gun"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okmachinegun.qh:18
1853 msgid "Overkill MachineGun"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/oknex.qh:19
1857 msgid "Overkill Nex"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okrpc.qh:20
1861 msgid "Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okshotgun.qh:18
1865 msgid "Overkill Shotgun"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:3
1869 msgid "Waypoint"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:4
1873 msgid "Help me!"
1874 msgstr ""
1875
1876 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
1877 msgid "Here"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
1881 msgid "DANGER"
1882 msgstr "CUNNART"
1883
1884 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:8
1885 msgid "Frozen!"
1886 msgstr "Reòite!"
1887
1888 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
1889 msgid "Item"
1890 msgstr "Nì"
1891
1892 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:12
1893 msgid "Checkpoint"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:13
1897 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:244
1898 msgid "Finish"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:14
1902 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
1903 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:244
1904 msgid "Start"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
1908 msgid "Defend"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:18
1912 msgid "Destroy"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:19
1916 msgid "Push"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
1920 msgid "Flag carrier"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
1924 msgid "Enemy carrier"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:23
1928 msgid "Dropped flag"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
1932 msgid "White base"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
1936 msgid "Red base"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
1940 msgid "Blue base"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
1944 msgid "Yellow base"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
1948 msgid "Pink base"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
1952 msgid "Return flag here"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
1956 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:32
1957 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:33
1958 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
1959 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
1960 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
1961 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:52
1962 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:53
1963 msgid "Control point"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
1967 msgid "Dropped key"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:38
1971 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
1972 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
1973 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
1974 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
1975 msgid "Key carrier"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:39
1979 msgid "Run here"
1980 msgstr ""
1981
1982 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
1983 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
1984 msgid "Ball"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:46
1988 msgid "Ball carrier"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:49
1992 msgid "Goal"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
1996 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
1997 msgid "Generator"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
2001 msgid "Weapon"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:59
2005 msgid "Monster"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:61
2009 msgid "Vehicle"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:62
2013 msgid "Intruder!"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:64
2017 msgid "Tagged"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:699
2021 #, c-format
2022 msgid "%s needing help!"
2023 msgstr ""
2024
2025 #: qcsrc/common/net_notice.qc:87
2026 msgid "^1Server notices:"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
2030 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
2031 msgstr ""
2032
2033 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
2034 #, c-format
2035 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
2036 msgstr ""
2037
2038 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:242
2039 #, c-format
2040 msgid ""
2041 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
2042 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
2046 #, c-format
2047 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
2048 msgstr ""
2049
2050 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
2051 #, c-format
2052 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
2056 #, c-format
2057 msgid ""
2058 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
2059 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:246
2063 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:247
2067 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
2068 msgstr ""
2069
2070 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:248
2071 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
2072 msgstr ""
2073
2074 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:249
2075 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:250
2079 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
2080 msgstr ""
2081
2082 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:251
2083 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
2084 msgstr ""
2085
2086 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:252
2087 msgid ""
2088 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
2089 "base"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:253
2093 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
2094 msgstr ""
2095
2096 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:254
2097 #, c-format
2098 msgid ""
2099 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
2100 "itself"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:255
2104 #, c-format
2105 msgid ""
2106 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
2110 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:257
2114 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:258
2118 #, c-format
2119 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:259
2123 #, c-format
2124 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:260
2128 #, c-format
2129 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
2133 #, c-format
2134 msgid "^BG%s^BG got the flag"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:262
2138 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:263
2139 #, c-format
2140 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2144 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
2145 #, c-format
2146 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
2150 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2154 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
2158 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
2162 msgid "^F2You will spectate in the next round"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2166 #, c-format
2167 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2171 #, c-format
2172 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:275
2176 #, c-format
2177 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
2181 #, c-format
2182 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:277
2186 #, c-format
2187 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2191 #, c-format
2192 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
2193 msgstr ""
2194
2195 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2196 #, c-format
2197 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:279
2201 #, c-format
2202 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2206 #, c-format
2207 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed in front of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:281
2211 #, c-format
2212 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2216 #, c-format
2217 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2221 #, c-format
2222 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:283
2226 #, c-format
2227 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:284
2231 #, c-format
2232 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:285
2236 #, c-format
2237 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:286
2241 #, c-format
2242 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:287
2246 #, c-format
2247 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:288
2251 #, c-format
2252 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2256 #, c-format
2257 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2261 #, c-format
2262 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:290
2266 #, c-format
2267 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:291
2271 #, c-format
2272 msgid ""
2273 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
2277 #, c-format
2278 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
2282 #, c-format
2283 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
2287 #, c-format
2288 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:295
2292 #, c-format
2293 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:296
2297 #, c-format
2298 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
2299 msgstr ""
2300
2301 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2302 #, c-format
2303 msgid ""
2304 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2308 #, c-format
2309 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2313 #, c-format
2314 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:300
2318 #, c-format
2319 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2323 #, c-format
2324 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2328 #, c-format
2329 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2333 #, c-format
2334 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2338 #, c-format
2339 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
2343 #, c-format
2344 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:307
2348 #, c-format
2349 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
2353 #, c-format
2354 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2358 #, c-format
2359 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2363 #, c-format
2364 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2368 #, c-format
2369 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
2370 msgstr ""
2371
2372 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2373 #, c-format
2374 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2378 #, c-format
2379 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2383 #, c-format
2384 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2388 #, c-format
2389 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2393 #, c-format
2394 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2398 #, c-format
2399 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
2400 msgstr ""
2401
2402 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2403 #, c-format
2404 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:316
2408 #, c-format
2409 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2413 #, c-format
2414 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:318
2418 #, c-format
2419 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2423 #, c-format
2424 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:320
2428 #, c-format
2429 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:321
2433 #, c-format
2434 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:322
2438 #, c-format
2439 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:323
2443 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:325
2444 #, c-format
2445 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2449 #, c-format
2450 msgid ""
2451 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2455 #, c-format
2456 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2460 #, c-format
2461 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2465 #, c-format
2466 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:327
2470 #, c-format
2471 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2475 #, c-format
2476 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2480 #, c-format
2481 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:329
2485 #, c-format
2486 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:330
2490 #, c-format
2491 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:331
2495 #, c-format
2496 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
2497 msgstr ""
2498
2499 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:332
2500 #, c-format
2501 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:333
2505 #, c-format
2506 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:334
2510 #, c-format
2511 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:335
2515 #, c-format
2516 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:336
2520 #, c-format
2521 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:337
2525 #, c-format
2526 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:338
2530 #, c-format
2531 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:339
2535 #, c-format
2536 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:340
2540 #, c-format
2541 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:341
2545 #, c-format
2546 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:342
2550 #, c-format
2551 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:343
2555 #, c-format
2556 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
2557 msgstr ""
2558
2559 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:344
2560 #, c-format
2561 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
2562 msgstr ""
2563
2564 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:345
2565 #, c-format
2566 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:346
2570 #, c-format
2571 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:347
2575 #, c-format
2576 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:348
2580 #, c-format
2581 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
2582 msgstr ""
2583
2584 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:349
2585 #, c-format
2586 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
2587 msgstr ""
2588
2589 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:350
2590 #, c-format
2591 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:351
2595 #, c-format
2596 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:352
2600 #, c-format
2601 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:353
2605 #, c-format
2606 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
2607 msgstr ""
2608
2609 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:354
2610 #, c-format
2611 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
2612 msgstr ""
2613
2614 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:355
2615 #, c-format
2616 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
2617 msgstr ""
2618
2619 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:356
2620 #, c-format
2621 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
2622 msgstr ""
2623
2624 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
2625 #, c-format
2626 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:361
2630 #, c-format
2631 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s %s every %s seconds)"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:363
2635 #, c-format
2636 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2637 msgstr ""
2638
2639 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:364
2640 #, c-format
2641 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2642 msgstr ""
2643
2644 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:365
2645 #, c-format
2646 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:366
2650 #, c-format
2651 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2652 msgstr ""
2653
2654 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:367
2655 #, c-format
2656 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:368
2660 #, c-format
2661 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:370
2665 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:688
2666 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:371
2670 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:689
2671 #, c-format
2672 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:372
2676 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:552
2677 msgid "^BGRound tied"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:373
2681 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
2682 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:375
2686 #, c-format
2687 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2688 msgstr ""
2689
2690 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:377
2691 #, c-format
2692 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:378
2696 #, c-format
2697 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2698 msgstr ""
2699
2700 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:379
2701 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:696
2702 #, c-format
2703 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:380
2707 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:697
2708 #, c-format
2709 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2710 msgstr ""
2711
2712 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:382
2713 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:700
2714 #, c-format
2715 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2716 msgstr ""
2717
2718 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:383
2719 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:701
2720 #, c-format
2721 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:384
2725 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:702
2726 #, c-format
2727 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:385
2731 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:703
2732 #, c-format
2733 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:386
2737 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:704
2738 #, c-format
2739 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:387
2743 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:705
2744 #, c-format
2745 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:389
2749 #, c-format
2750 msgid "^BG%s^BG is connecting..."
2751 msgstr ""
2752
2753 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:390
2754 #, c-format
2755 msgid "^BG%s^F3 connected"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:391
2759 #, c-format
2760 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:392
2764 #, c-format
2765 msgid "^BG%s^F3 is now playing on the ^TC^TT team"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:394
2769 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:710
2770 #, c-format
2771 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:395
2775 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:711
2776 #, c-format
2777 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:397
2781 #, c-format
2782 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:398
2786 #, c-format
2787 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:399
2791 #, c-format
2792 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:400
2796 #, c-format
2797 msgid "^BG%s^BG pushed %s^BG causing the ^TC^TT Key ^BGdestruction"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:401
2801 #, c-format
2802 msgid "^BG%s^BG destroyed the ^TC^TT Key"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:402
2806 #, c-format
2807 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:404
2811 #, c-format
2812 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:405
2816 #, c-format
2817 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:407
2821 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:409
2825 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG team held the ball for too long"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:411
2829 #, c-format
2830 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:412
2834 #, c-format
2835 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:413
2839 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:414
2843 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:416
2847 #, c-format
2848 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:417
2852 #, c-format
2853 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:418
2857 #, c-format
2858 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:419
2862 #, c-format
2863 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:421
2867 #, c-format
2868 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:422
2872 #, c-format
2873 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:423
2877 msgid ""
2878 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2879 "spectators aren't allowed at the moment."
2880 msgstr ""
2881
2882 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:424
2883 #, c-format
2884 msgid "^BG%s^F3 was kicked for excessive teamkilling"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:425
2888 #, c-format
2889 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:427
2893 #, c-format
2894 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:428
2898 #, c-format
2899 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:429
2903 #, c-format
2904 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:430
2908 #, c-format
2909 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:431
2913 #, c-format
2914 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:432
2918 #, c-format
2919 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:433
2923 #, c-format
2924 msgid ""
2925 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2926 "and will be lost."
2927 msgstr ""
2928
2929 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:434
2930 #, c-format
2931 msgid ""
2932 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but is anonymous and will be "
2933 "lost."
2934 msgstr ""
2935
2936 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:435
2937 #, c-format
2938 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:437
2942 #, c-format
2943 msgid ""
2944 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
2945 "(^F1%s^F4)"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:439
2949 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:441
2953 #, c-format
2954 msgid ""
2955 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
2956 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
2960 #, c-format
2961 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:445
2965 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:446
2969 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:448
2973 #, c-format
2974 msgid ""
2975 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
2976 "^F2Xonotic %s"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:449
2980 #, c-format
2981 msgid ""
2982 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:450
2986 #, c-format
2987 msgid ""
2988 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
2989 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:452
2993 #, c-format
2994 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
2995 msgstr ""
2996
2997 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:454
2998 #, c-format
2999 msgid ""
3000 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:455
3004 #, c-format
3005 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:456
3009 #, c-format
3010 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
3014 #, c-format
3015 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Arc bolts%s%s"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
3019 #, c-format
3020 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:459
3024 #, c-format
3025 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:460
3029 #, c-format
3030 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:461
3034 #, c-format
3035 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:462
3039 #, c-format
3040 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:463
3044 #, c-format
3045 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:464
3049 #, c-format
3050 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
3054 #, c-format
3055 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
3059 #, c-format
3060 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
3064 #, c-format
3065 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
3069 #, c-format
3070 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
3071 msgstr ""
3072
3073 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:469
3074 #, c-format
3075 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
3079 #, c-format
3080 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
3084 #, c-format
3085 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:472
3089 #, c-format
3090 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:473
3094 #, c-format
3095 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:474
3099 #, c-format
3100 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:475
3104 #, c-format
3105 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:476
3109 #, c-format
3110 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:477
3114 #, c-format
3115 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
3119 #, c-format
3120 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
3124 #, c-format
3125 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
3129 #, c-format
3130 msgid ""
3131 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
3135 #, c-format
3136 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
3140 #, c-format
3141 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
3145 #, c-format
3146 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
3150 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:794
3151 #, c-format
3152 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
3156 #, c-format
3157 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
3161 #, c-format
3162 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:487
3166 #, c-format
3167 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:488
3171 #, c-format
3172 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
3176 #, c-format
3177 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:490
3181 #, c-format
3182 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:491
3186 #, c-format
3187 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:492
3191 #, c-format
3192 msgid ""
3193 "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:493
3197 #, c-format
3198 msgid ""
3199 "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Overkill Machine Gun%s%s"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:494
3203 #, c-format
3204 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Overkill Nex%s%s"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:495
3208 #, c-format
3209 msgid ""
3210 "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
3211 "%s%s"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:496
3215 #, c-format
3216 msgid ""
3217 "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:497
3221 #, c-format
3222 msgid ""
3223 "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:498
3227 #, c-format
3228 msgid ""
3229 "^BG%s^K1 blew themself up with their Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:500
3233 #, c-format
3234 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Overkill Shotgun%s%s"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:501
3238 #, c-format
3239 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:502
3243 #, c-format
3244 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:503
3248 #, c-format
3249 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
3253 #, c-format
3254 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
3255 msgstr ""
3256
3257 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:505
3258 #, c-format
3259 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:506
3263 #, c-format
3264 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:507
3268 #, c-format
3269 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:508
3273 #, c-format
3274 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:509
3278 #, c-format
3279 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:510
3283 #, c-format
3284 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:511
3288 #, c-format
3289 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:512
3293 #, c-format
3294 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:513
3298 #, c-format
3299 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:514
3303 #, c-format
3304 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
3305 msgstr ""
3306
3307 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:515
3308 #, c-format
3309 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:516
3313 #, c-format
3314 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:541
3318 msgid "^F4You are now alone!"
3319 msgstr ""
3320
3321 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:543
3322 msgid "^BGYou are attacking!"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:544
3326 msgid "^BGYou are defending!"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:545
3330 #, c-format
3331 msgid "^BGObjective destroyed in ^F4%s^BG!"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:547
3335 msgid "^F4Begin!"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:548
3339 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:549
3343 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:550
3347 msgid "^F4Round cannot start"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
3351 msgid "^F2Don't camp!"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
3355 msgid ""
3356 "^BGYou are now free.\n"
3357 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
3358 "^BGif you think you will succeed."
3359 msgstr ""
3360
3361 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
3362 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:561
3366 msgid ""
3367 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
3368 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
3369 "^BGMake some defensive scores before trying again."
3370 msgstr ""
3371
3372 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:562
3373 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:563
3377 msgid "^BGYou captured the flag!"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:564
3381 #, c-format
3382 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
3383 msgstr ""
3384
3385 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:565
3386 #, c-format
3387 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
3391 #, c-format
3392 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
3393 msgstr ""
3394
3395 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
3396 #, c-format
3397 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:568
3401 #, c-format
3402 msgid "^BGYou received the flag from %s"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:569
3406 #, c-format
3407 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to receive the flag from %s^BG"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:570
3411 #, c-format
3412 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:571
3416 #, c-format
3417 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3418 msgstr ""
3419
3420 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
3421 #, c-format
3422 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:573
3426 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:574
3430 msgid "^BGYou got the flag!"
3431 msgstr ""
3432
3433 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:575
3434 #, c-format
3435 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:576
3439 #, c-format
3440 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:577
3444 #, c-format
3445 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:578
3449 #, c-format
3450 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:579
3454 #, c-format
3455 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:580
3459 #, c-format
3460 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:581
3464 #, c-format
3465 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:582
3469 #, c-format
3470 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:583
3474 #, c-format
3475 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:584
3479 #, c-format
3480 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:585
3484 #, c-format
3485 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:586
3489 #, c-format
3490 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:587
3494 msgid "^BGEnemies can now see you on radar!"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:588
3498 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:589
3502 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:590
3506 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:594
3510 #, c-format
3511 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:595
3515 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:604
3516 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:613
3517 #, c-format
3518 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:596
3522 #, c-format
3523 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
3524 msgstr ""
3525
3526 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:597
3527 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:606
3528 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:615
3529 #, c-format
3530 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:603
3534 #, c-format
3535 msgid "^K3%sYou burned ^BG%s"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:605
3539 #, c-format
3540 msgid "^K1%sYou were burned by ^BG%s"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:612
3544 #, c-format
3545 msgid "^K3%sYou froze ^BG%s"
3546 msgstr ""
3547
3548 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:614
3549 #, c-format
3550 msgid "^K1%sYou were frozen by ^BG%s"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:621
3554 #, c-format
3555 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
3556 msgstr ""
3557
3558 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
3559 #, c-format
3560 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
3561 msgstr ""
3562
3563 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:623
3564 #, c-format
3565 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:624
3569 #, c-format
3570 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing"
3571 msgstr ""
3572
3573 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3574 #, c-format
3575 msgid "^BGPress ^F2%s^BG again to toss the nade!"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3579 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3583 #, c-format
3584 msgid ""
3585 "^BGYou have been moved into a different team\n"
3586 "You are now on: %s"
3587 msgstr ""
3588
3589 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3590 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
3591 msgstr ""
3592
3593 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3594 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
3595 msgstr ""
3596
3597 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3598 msgid "^K1Die camper!"
3599 msgstr ""
3600
3601 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3602 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3606 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3610 #, c-format
3611 msgid "^K1You were %s"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
3615 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3619 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3623 msgid "^K1You felt a little too hot!"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3627 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
3631 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
3635 msgid "^K1You need to be more careful!"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
3639 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3643 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3647 msgid "^K1You were killed by a monster!"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3651 msgid "^K1Tastes like chicken!"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3655 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3659 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
3663 msgid "^K1You felt a little chilly!"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
3667 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:647
3671 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3675 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
3676 msgstr ""
3677
3678 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3679 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
3680 msgstr ""
3681
3682 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
3683 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
3687 msgid "^K1You need to preserve your health"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:650
3691 msgid "^K1You became a shooting star!"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:651
3695 msgid "^K1You melted away in slime!"
3696 msgstr ""
3697
3698 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3699 msgid "^K1You committed suicide!"
3700 msgstr ""
3701
3702 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3703 msgid "^K1You ended it all!"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:653
3707 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3708 msgstr ""
3709
3710 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:654
3711 #, c-format
3712 msgid "^BGYou are now on: %s"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:655
3716 msgid "^K1You died in an accident!"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3720 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3724 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3728 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3729 msgstr ""
3730
3731 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3732 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:658
3736 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3737 msgstr ""
3738
3739 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:658
3740 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
3741 msgstr ""
3742
3743 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:659
3744 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:660
3748 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:661
3752 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:662
3756 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:663
3760 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:664
3764 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:665
3768 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:666
3772 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:667
3776 msgid "^K1Watch your step!"
3777 msgstr ""
3778
3779 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:669
3780 #, c-format
3781 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
3782 msgstr ""
3783
3784 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:669
3785 #, c-format
3786 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
3790 #, c-format
3791 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
3795 #, c-format
3796 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
3797 msgstr ""
3798
3799 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
3800 msgid ""
3801 "^K1Stop idling!\n"
3802 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
3803 msgstr ""
3804
3805 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:674
3806 #, c-format
3807 msgid "^BGYou need %s^BG!"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:675
3811 #, c-format
3812 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:676
3816 msgid "^BGDoor unlocked!"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:678
3820 msgid "^F2You picked up some extra lives"
3821 msgstr ""
3822
3823 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:680
3824 #, c-format
3825 msgid "^K3You revived ^BG%s"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
3829 msgid "^K3You revived yourself"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:682
3833 #, c-format
3834 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:683
3838 #, c-format
3839 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:685
3843 msgid "^BGThe generator is under attack!"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:687
3847 msgid "^TC^TT^BG team loses the round"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:691
3851 msgid "^K1You froze yourself"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:692
3855 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:694
3859 #, c-format
3860 msgid "^K1A %s has arrived!"
3861 msgstr ""
3862
3863 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:698
3864 msgid "^BGYou got the ^F1Fuel regenerator"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:699
3868 msgid "^BGYou got the ^F1Jetpack"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:707
3872 msgid ""
3873 "^K1No spawnpoints available!\n"
3874 "Hope your team can fix it..."
3875 msgstr ""
3876
3877 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:708
3878 msgid ""
3879 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3880 "The player limit reached maximum capacity."
3881 msgstr ""
3882
3883 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:712
3884 msgid "^BGYou picked up the ball"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:713
3888 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3889 msgstr ""
3890
3891 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:715
3892 msgid ""
3893 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3894 "Help the key carriers to meet!"
3895 msgstr ""
3896
3897 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:716
3898 msgid ""
3899 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3900 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3901 msgstr ""
3902
3903 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:717
3904 msgid ""
3905 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3906 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:718
3910 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:719
3914 msgid "^BGScanning frequency range..."
3915 msgstr ""
3916
3917 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:720
3918 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:722
3922 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:724
3926 #, c-format
3927 msgid ""
3928 "^BGWaiting for players to join...\n"
3929 "Need active players for: %s"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
3933 #, c-format
3934 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
3935 msgstr ""
3936
3937 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:727
3938 msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
3939 msgstr ""
3940
3941 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:728
3942 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:729
3946 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:729
3950 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:730
3954 #, c-format
3955 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:734
3959 #, c-format
3960 msgid ""
3961 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
3962 "Next weapon: ^F1%s"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:735
3966 #, c-format
3967 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
3968 msgstr ""
3969
3970 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:737
3971 #, c-format
3972 msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:738
3976 #, c-format
3977 msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:739
3981 msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:740
3985 msgid ""
3986 "^BGThe enemy generator cannot be destroyed yet\n"
3987 "^F2Capture some control points to unshield it"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:741
3991 msgid "^BGThe ^TCenemy^BG generator is no longer shielded!"
3992 msgstr ""
3993
3994 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:742
3995 msgid ""
3996 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
3997 "^BGRe-capture control points to shield it!"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:743
4001 #, c-format
4002 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to teleport"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:744
4006 #, c-format
4007 msgid "^BGTeleporting disabled for %s"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:746
4011 msgid ""
4012 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4013 "Keep fragging until we have a winner!"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:746
4017 msgid ""
4018 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4019 "Keep scoring until we have a winner!"
4020 msgstr ""
4021
4022 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:747
4023 msgid ""
4024 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4025 "\n"
4026 "Generators are now decaying.\n"
4027 "The more control points your team holds,\n"
4028 "the faster the enemy generator decays"
4029 msgstr ""
4030
4031 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:748
4032 #, c-format
4033 msgid ""
4034 "^F2Now playing ^F4OVERTIME^F2!\n"
4035 "^BGAdded ^F4%s^BG to the game!"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:750
4039 msgid "^K1In^BG-portal created"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:751
4043 msgid "^F3Out^BG-portal created"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:752
4047 msgid "^F1Portal creation failed"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:754
4051 msgid "^F2Strength infuses your weapons with devastating power"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:755
4055 msgid "^F2Strength has worn off"
4056 msgstr ""
4057
4058 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:757
4059 msgid "^F2Shield surrounds you"
4060 msgstr ""
4061
4062 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:758
4063 msgid "^F2Shield has worn off"
4064 msgstr ""
4065
4066 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:760
4067 msgid "^F2You are on speed"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:761
4071 msgid "^F2Speed has worn off"
407