Transifex autosync
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / common.gd.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # GunChleoc, 2017-2019
7 # GunChleoc, 2017
8 # GunChleoc, 2017
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Xonotic\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2019-04-28 07:23+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2019-04-28 05:23+0000\n"
15 "Last-Translator: divVerent <divVerent@xonotic.org>\n"
16 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/team-xonotic/"
17 "xonotic/language/gd/)\n"
18 "Language: gd\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
23 "(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
24
25 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:243
26 #, c-format
27 msgid "^2Successfully exported to %s! (Note: It's saved in data/data/)"
28 msgstr ""
29 "^2Chaidh às-phortadh gu %s! (An aire: Chaidh a shàbhaladh ann an data/data/)"
30
31 #: qcsrc/client/hud/hud_config.qc:247
32 #, c-format
33 msgid "^1Couldn't write to %s"
34 msgstr "^1Cha b’ urrainn dhuinn sgrìobhadh gu %s"
35
36 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:140
37 #, c-format
38 msgid "^3Countdown message at time %s, seconds left: ^COUNT"
39 msgstr ""
40
41 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:142
42 #, c-format
43 msgid ""
44 "^1Multiline message at time %s that\n"
45 "^1lasts longer than normal"
46 msgstr ""
47
48 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:144
49 #, c-format
50 msgid "Message at time %s"
51 msgstr ""
52
53 #: qcsrc/client/hud/panel/centerprint.qc:149
54 msgid "Generic message"
55 msgstr ""
56
57 #: qcsrc/client/hud/panel/chat.qc:84
58 msgid "^3Player^7: This is the chat area."
59 msgstr "^3Cluicheadair^7: Seo raon na cabadaich."
60
61 #: qcsrc/client/hud/panel/engineinfo.qc:72
62 #, c-format
63 msgid "FPS: %.*f"
64 msgstr "FPS: %.*f"
65
66 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:89
67 msgid "^1Observing"
68 msgstr "^1’Ga amharc"
69
70 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:91
71 #, c-format
72 msgid "^1Spectating: ^7%s"
73 msgstr "^1’Ga amharc: ^7%s"
74
75 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
76 #, c-format
77 msgid "^1Press ^3%s^1 to spectate"
78 msgstr "^1Brùth air ^3%s^1 gus amharc"
79
80 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:102
81 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:47
82 msgid "primary fire"
83 msgstr "prìomh-losgadh"
84
85 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:104
86 #, c-format
87 msgid "^1Press ^3%s^1 or ^3%s^1 for next or previous player"
88 msgstr ""
89 "^1Brùth air ^3%s^1 no ^3%s^1 airson an ath-chluicheadair no an cluicheadair "
90 "roimhe"
91
92 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:104
93 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
94 msgid "next weapon"
95 msgstr "an t-ath-arm"
96
97 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:104
98 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
99 msgid "previous weapon"
100 msgstr "an t-arm roimhe"
101
102 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:108
103 #, c-format
104 msgid "^1Use ^3%s^1 or ^3%s^1 to change the speed"
105 msgstr "^1Cleachd ^3%s^1 no ^3%s^1 gus an luaths atharrachadh"
106
107 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
108 #, c-format
109 msgid "^1Press ^3%s^1 to observe, ^3%s^1 to change camera mode"
110 msgstr ""
111 "^1Brùth air ^3%s^1 airson amharc, ^3%s^1 gus modh a’ chamara atharrachadh"
112
113 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
114 #: qcsrc/common/vehicles/cl_vehicles.qc:190
115 msgid "drop weapon"
116 msgstr "leig às an arm"
117
118 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:110
119 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:48
120 msgid "secondary fire"
121 msgstr "losgadh dàrnach"
122
123 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
124 #, c-format
125 msgid "^1Press ^3%s^1 for gamemode info"
126 msgstr "^1Brùth air ^3%s^1 airson fiosrachadh mu mhodh a’ gheama"
127
128 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:113
129 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:105
130 msgid "server info"
131 msgstr "fiosrachadh an fhrithealaiche"
132
133 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:126
134 msgid "^1Match has already begun"
135 msgstr "^1Tha am maids air tòiseachadh mar-thà"
136
137 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:128
138 msgid "^1You have no more lives left"
139 msgstr "^1Dh’fhalbh na beathannan ort"
140
141 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:130
142 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:133
143 #, c-format
144 msgid "^1Press ^3%s^1 to join"
145 msgstr "^1Brùth air ^3%s^1 gur pàirt a ghabhail"
146
147 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:130
148 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:133
149 msgid "jump"
150 msgstr "thoir leum"
151
152 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:141
153 #, c-format
154 msgid "^1Game starts in ^3%d^1 seconds"
155 msgstr "^1Tòisichidh an geama an ceann ^3%d^1 diog(an)"
156
157 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:147
158 msgid "^2Currently in ^1warmup^2 stage!"
159 msgstr "^2’Sa ^1ghreis-ghleusaidh^2 fhathast!"
160
161 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:162
162 #, c-format
163 msgid "%sPress ^3%s%s to end warmup"
164 msgstr "%sBrùth air ^3%s%s gus crìoch a chur air a’ ghreis-ghleusaidh"
165
166 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:162
167 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:164
168 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:177
169 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:101
170 msgid "ready"
171 msgstr "deiseil"
172
173 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:164
174 #, c-format
175 msgid "%sPress ^3%s%s once you are ready"
176 msgstr "%sBrùth air ^3%s%s nuair a bhios tu deiseil"
177
178 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:169
179 msgid "^2Waiting for others to ready up to end warmup..."
180 msgstr "^2A’ fuireach gus am bi càch deiseil leis an gleusadh…"
181
182 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:171
183 msgid "^2Waiting for others to ready up..."
184 msgstr "^2A’ fuireach gus am bi càch deiseil…"
185
186 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:177
187 #, c-format
188 msgid "^2Press ^3%s^2 to end warmup"
189 msgstr "^2Brùth air ^3%s^2 gus crìoch a chur air a’ ghreis-ghleusaidh"
190
191 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:198
192 msgid "Teamnumbers are unbalanced!"
193 msgstr "Chan eil àireamhan nan sgiobaidhean cothromach!"
194
195 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:201
196 #, c-format
197 msgid " Press ^3%s%s to adjust"
198 msgstr " Brùth air ^3%s%s gus a ghleusadh"
199
200 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:201
201 #: qcsrc/menu/xonotic/keybinder.qc:117
202 msgid "team menu"
203 msgstr "clàr-taice an sgioba"
204
205 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:211
206 msgid "^1Spectating this player:"
207 msgstr "^1Ag amharc a’ chluicheadair seo:"
208
209 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:211
210 msgid "^1Spectating you:"
211 msgstr "^1’Gad amharc:"
212
213 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:227
214 msgid "^7Press ^3ESC ^7to show HUD options."
215 msgstr "^7Brùth air ^3ESC ^7gur roghainnean a’ HUD a shealltainn."
216
217 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:228
218 msgid "^3Doubleclick ^7a panel for panel-specific options."
219 msgstr ""
220 "^3Dèan briogadh dùbailte ^7a air a’ phanail a chum roghainnean sònraichte na "
221 "panail."
222
223 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:229
224 msgid "^3CTRL ^7to disable collision testing, ^3SHIFT ^7and"
225 msgstr ""
226
227 #: qcsrc/client/hud/panel/infomessages.qc:230
228 msgid "^3ALT ^7+ ^3ARROW KEYS ^7for fine adjustments."
229 msgstr "^3ALT ^7+ ^3IUCHRAICHEAN SAIGHDE ^7airson mion-ghleusadh."
230
231 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:576
232 msgid "Personal best"
233 msgstr "As fheàrr gu pearsanta"
234
235 #: qcsrc/client/hud/panel/modicons.qc:586
236 msgid "Server best"
237 msgstr "As fheàrr air an fhrithealaiche"
238
239 #: qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:117 qcsrc/client/hud/panel/notify.qc:118
240 #: qcsrc/client/hud/panel/score.qc:63
241 #, c-format
242 msgid "Player %d"
243 msgstr "Cluicheadair %d"
244
245 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:591
246 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:593
247 #, c-format
248 msgid "Submenu%d"
249 msgstr "Fo-chlàr-taice%d"
250
251 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:598
252 #, c-format
253 msgid "Command%d"
254 msgstr "Àithne%d"
255
256 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:624
257 msgid "Continue..."
258 msgstr "Lean air adhart…"
259
260 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:781
261 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:788
262 msgid "Chat"
263 msgstr "Cabadaich"
264
265 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:782
266 msgid "QMCMD^Send public message to"
267 msgstr "QMCMD^Cuir teachdaireachd phoblach gu"
268
269 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:783
270 msgid "QMCMD^:-) / nice one"
271 msgstr ":-) / glè mhath"
272
273 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:783
274 msgid "QMCMD^nice one"
275 msgstr "glè mhath"
276
277 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:784
278 msgid "QMCMD^good game"
279 msgstr "deagh-gheana"
280
281 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:785
282 msgid "QMCMD^hi / good luck"
283 msgstr "sin sibh / gura math a thèid leibh"
284
285 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:785
286 msgid "QMCMD^hi / good luck and have fun"
287 msgstr "sin sibh / gura math a thèid leibh is gabhaibh tlachd"
288
289 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:787
290 msgid "QMCMD^Send in English"
291 msgstr "QMCMD^Cuir sa Bheurla"
292
293 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:792
294 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:808
295 msgid "QMCMD^Team chat"
296 msgstr "Cabadaich an sgioba"
297
298 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:793
299 msgid "QMCMD^quad soon"
300 msgstr ""
301
302 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:794
303 msgid "QMCMD^free item %x^7 (l:%y^7)"
304 msgstr "nì an-asgaidh %x^7 (l:%y^7)"
305
306 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:794
307 msgid "QMCMD^free item, icon"
308 msgstr "nì an-asgaidh, ìomhaigheag"
309
310 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:795
311 msgid "QMCMD^took item (l:%l^7)"
312 msgstr "chaidh nì a thogail (l:%l^7)"
313
314 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:795
315 msgid "QMCMD^took item, icon"
316 msgstr "chaidh nì a thogail, ìomhaigheag"
317
318 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:796
319 msgid "QMCMD^negative"
320 msgstr "àicheach"
321
322 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:797
323 msgid "QMCMD^positive"
324 msgstr "dearbh"
325
326 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
327 msgid "QMCMD^need help (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
328 msgstr "feumach air cobhair,  (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
329
330 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:798
331 msgid "QMCMD^need help, icon"
332 msgstr "feumach air cobhair, ìomhaigheag"
333
334 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
335 msgid "QMCMD^enemy seen (l:%y^7)"
336 msgstr "chunnacas nàmhaid (l:%y^7)"
337
338 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:799
339 msgid "QMCMD^enemy seen, icon"
340 msgstr "chunnacas nàmhaid, ìomhaigheag"
341
342 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
343 msgid "QMCMD^flag seen (l:%y^7)"
344 msgstr "chunnacas bratach (l:%y^7)"
345
346 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:800
347 msgid "QMCMD^flag seen, icon"
348 msgstr "chunnacas bratach, ìomhaigheag"
349
350 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
351 msgid "QMCMD^defending (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
352 msgstr "a’ dìon (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
353
354 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:801
355 msgid "QMCMD^defending, icon"
356 msgstr "a’ dìon, ìomhaigheag"
357
358 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
359 msgid "QMCMD^roaming (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
360 msgstr ""
361
362 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:802
363 msgid "QMCMD^roaming, icon"
364 msgstr ""
365
366 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
367 msgid "QMCMD^attacking (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
368 msgstr "a’ toirt ionnsaigh (l:%l^7) (h:%h^7 a:%a^7 w:%w^7)"
369
370 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:803
371 msgid "QMCMD^attacking, icon"
372 msgstr "a’ toirt ionnsaigh, ìomhaigheag"
373
374 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
375 msgid "QMCMD^killed flagcarrier (l:%y^7)"
376 msgstr ""
377
378 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:804
379 msgid "QMCMD^killed flagcarrier, icon"
380 msgstr ""
381
382 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
383 #, c-format
384 msgid "QMCMD^dropped flag (l:%d^7)"
385 msgstr ""
386
387 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:805
388 msgid "QMCMD^dropped flag, icon"
389 msgstr ""
390
391 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
392 msgid "QMCMD^drop weapon, icon"
393 msgstr ""
394
395 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:806
396 msgid "QMCMD^dropped weapon %w^7 (l:%l^7)"
397 msgstr ""
398
399 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
400 msgid "QMCMD^drop flag/key, icon"
401 msgstr ""
402
403 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:807
404 msgid "QMCMD^dropped flag/key %w^7 (l:%l^7)"
405 msgstr ""
406
407 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:811
408 msgid "QMCMD^Send private message to"
409 msgstr "Cuir teachdaireachd phrìobhaideach gu"
410
411 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:813
412 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:848
413 msgid "QMCMD^Settings"
414 msgstr "Roghainnean"
415
416 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:814
417 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:821
418 msgid "QMCMD^View/HUD settings"
419 msgstr "Roghainnean an t-seallaidh/HUD"
420
421 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:815
422 msgid "QMCMD^3rd person view"
423 msgstr "Sealladh treas pearsa"
424
425 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:816
426 msgid "QMCMD^Player models like mine"
427 msgstr "Modailean chluicheadairean mar am fear agamsa"
428
429 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:817
430 msgid "QMCMD^Names above players"
431 msgstr "Ainmean os cionn nan cluicheadairean"
432
433 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:818
434 msgid "QMCMD^Crosshair per weapon"
435 msgstr "Crois-ribe gach airm"
436
437 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:819
438 msgid "QMCMD^FPS"
439 msgstr "FPS"
440
441 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:820
442 msgid "QMCMD^Net graph"
443 msgstr ""
444
445 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:823
446 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:826
447 msgid "QMCMD^Sound settings"
448 msgstr "Roghainnean fuaime"
449
450 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:824
451 msgid "QMCMD^Hit sound"
452 msgstr "Fuaim bualaidh"
453
454 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:825
455 msgid "QMCMD^Chat sound"
456 msgstr "Fuaim na cabadaich"
457
458 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:830
459 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:834
460 msgid "QMCMD^Spectator camera"
461 msgstr "Camara amhairc"
462
463 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:831
464 msgid "QMCMD^1st person"
465 msgstr "1ad pearsa"
466
467 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:832
468 msgid "QMCMD^3rd person around player"
469 msgstr "3s pearsa mun chluicheadair"
470
471 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:833
472 msgid "QMCMD^3rd person behind"
473 msgstr "3s pearsa air cùlaibh a’ chluicheadair"
474
475 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:839
476 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:844
477 msgid "QMCMD^Observer camera"
478 msgstr "Camara an amhairc"
479
480 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:840
481 msgid "QMCMD^Increase speed"
482 msgstr "Dèan nas luaithe"
483
484 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:841
485 msgid "QMCMD^Decrease speed"
486 msgstr "Dèan nas maille"
487
488 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:842
489 msgid "QMCMD^Wall collision off"
490 msgstr "Tha co-bhualadh ri ballachan dheth"
491
492 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:843
493 msgid "QMCMD^Wall collision on"
494 msgstr "Tha co-bhualadh ri ballachan air"
495
496 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:847
497 msgid "QMCMD^Fullscreen"
498 msgstr "Làn-sgrìn"
499
500 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:850
501 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:860
502 msgid "QMCMD^Call a vote"
503 msgstr ""
504
505 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:851
506 msgid "QMCMD^Restart the map"
507 msgstr "Ath-thòisich am mapa"
508
509 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:852
510 msgid "QMCMD^End match"
511 msgstr "Cuir crìoch air a’ mhaids"
512
513 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:855
514 msgid "QMCMD^Reduce match time"
515 msgstr "Lùghdaich ùine a’ mhaids"
516
517 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:856
518 msgid "QMCMD^Extend match time"
519 msgstr "Meudaich ùine a’ mhaids"
520
521 #: qcsrc/client/hud/panel/quickmenu.qc:859
522 msgid "QMCMD^Shuffle teams"
523 msgstr "Cuir na sgiobaidhean air thuaiream"
524
525 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:54
526 #, c-format
527 msgid " (-%dL)"
528 msgstr ""
529
530 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:59
531 #, c-format
532 msgid " (+%dL)"
533 msgstr ""
534
535 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:78
536 msgid "Start line"
537 msgstr "Loidhne tòiseachaidh"
538
539 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:80
540 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:84
541 msgid "Finish line"
542 msgstr "Loidhne crìochnachaidh"
543
544 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:82
545 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:151
546 #, c-format
547 msgid "Intermediate %d"
548 msgstr "Eadar-mheadhanach %d"
549
550 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:154
551 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:201
552 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:262
553 #, c-format
554 msgid "PENALTY: %.1f (%s)"
555 msgstr ""
556
557 #: qcsrc/client/hud/panel/racetimer.qc:154 qcsrc/client/main.qc:1129
558 msgid "missing a checkpoint"
559 msgstr ""
560
561 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:373
562 msgid "Click to select teleport destination"
563 msgstr ""
564
565 #: qcsrc/client/hud/panel/radar.qc:377
566 msgid "Click to select spawn location"
567 msgstr ""
568
569 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:87
570 msgid "Number of ball carrier kills"
571 msgstr ""
572
573 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:87
574 msgid "SCO^bckills"
575 msgstr ""
576
577 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:88
578 msgid "SCO^bctime"
579 msgstr ""
580
581 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:88
582 msgid "Total amount of time holding the ball in Keepaway"
583 msgstr ""
584
585 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:89
586 msgid "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) was captured"
587 msgstr ""
588
589 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:89
590 msgid "SCO^caps"
591 msgstr ""
592
593 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:90
594 msgid "SCO^captime"
595 msgstr ""
596
597 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:90
598 msgid "Time of fastest capture (CTF)"
599 msgstr ""
600
601 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:91
602 msgid "Number of deaths"
603 msgstr ""
604
605 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:91
606 msgid "SCO^deaths"
607 msgstr ""
608
609 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:92
610 msgid "Number of keys destroyed by pushing them into void"
611 msgstr ""
612
613 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:92
614 msgid "SCO^destroyed"
615 msgstr ""
616
617 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:93
618 msgid "SCO^damage"
619 msgstr ""
620
621 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:93
622 msgid "The total damage done"
623 msgstr ""
624
625 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:94
626 msgid "SCO^dmgtaken"
627 msgstr ""
628
629 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:94
630 msgid "The total damage taken"
631 msgstr ""
632
633 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:95
634 msgid "Number of flag drops"
635 msgstr ""
636
637 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:95
638 msgid "SCO^drops"
639 msgstr ""
640
641 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:96
642 msgid "Player ELO"
643 msgstr ""
644
645 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:96
646 msgid "SCO^elo"
647 msgstr ""
648
649 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:97
650 msgid "SCO^fastest"
651 msgstr ""
652
653 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:97
654 msgid "Time of fastest lap (Race/CTS)"
655 msgstr ""
656
657 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:98
658 msgid "Number of faults committed"
659 msgstr ""
660
661 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:98
662 msgid "SCO^faults"
663 msgstr ""
664
665 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:99
666 msgid "Number of flag carrier kills"
667 msgstr ""
668
669 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:99
670 msgid "SCO^fckills"
671 msgstr ""
672
673 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:100
674 msgid "FPS"
675 msgstr "FPS"
676
677 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:100
678 msgid "SCO^fps"
679 msgstr "SCO^fps"
680
681 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:101
682 msgid "Number of kills minus suicides"
683 msgstr ""
684
685 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:101
686 msgid "SCO^frags"
687 msgstr ""
688
689 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:102
690 msgid "Number of goals scored"
691 msgstr ""
692
693 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:102
694 msgid "SCO^goals"
695 msgstr ""
696
697 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:103
698 msgid "Number of keys carrier kills"
699 msgstr ""
700
701 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:103
702 msgid "SCO^kckills"
703 msgstr ""
704
705 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:104
706 msgid "SCO^k/d"
707 msgstr ""
708
709 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:104
710 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
711 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
712 msgid "The kill-death ratio"
713 msgstr ""
714
715 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:105
716 msgid "SCO^kdr"
717 msgstr ""
718
719 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:106
720 msgid "SCO^kdratio"
721 msgstr ""
722
723 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
724 msgid "Number of kills"
725 msgstr ""
726
727 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:107
728 msgid "SCO^kills"
729 msgstr ""
730
731 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
732 msgid "Number of laps finished (Race/CTS)"
733 msgstr ""
734
735 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:108
736 msgid "SCO^laps"
737 msgstr ""
738
739 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
740 msgid "Number of lives (LMS)"
741 msgstr ""
742
743 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:109
744 msgid "SCO^lives"
745 msgstr ""
746
747 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
748 msgid "Number of times a key was lost"
749 msgstr ""
750
751 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:110
752 msgid "SCO^losses"
753 msgstr ""
754
755 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
756 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
757 msgid "Player name"
758 msgstr "Ainm a’ chluicheadair"
759
760 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:111
761 msgid "SCO^name"
762 msgstr "SCO^ainm"
763
764 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:112
765 msgid "SCO^nick"
766 msgstr "SCO^far-ainm"
767
768 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
769 msgid "Number of objectives destroyed"
770 msgstr ""
771
772 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:113
773 msgid "SCO^objectives"
774 msgstr ""
775
776 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:114
777 msgid ""
778 "How often a flag (CTF) or a key (KeyHunt) or a ball (Keepaway) was picked up"
779 msgstr ""
780
781 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:114
782 msgid "SCO^pickups"
783 msgstr ""
784
785 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:115
786 msgid "Ping time"
787 msgstr "Ùine a’ ping"
788
789 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:115
790 msgid "SCO^ping"
791 msgstr "SCO^ping"
792
793 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:116
794 msgid "Packet loss"
795 msgstr "Call phacaidean"
796
797 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:116
798 msgid "SCO^pl"
799 msgstr ""
800
801 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:117
802 msgid "Number of players pushed into void"
803 msgstr ""
804
805 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:117
806 msgid "SCO^pushes"
807 msgstr ""
808
809 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:118
810 msgid "Player rank"
811 msgstr ""
812
813 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:118
814 msgid "SCO^rank"
815 msgstr ""
816
817 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
818 msgid "Number of flag returns"
819 msgstr ""
820
821 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:119
822 msgid "SCO^returns"
823 msgstr ""
824
825 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
826 msgid "Number of revivals"
827 msgstr ""
828
829 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:120
830 msgid "SCO^revivals"
831 msgstr ""
832
833 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
834 msgid "Number of rounds won"
835 msgstr ""
836
837 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:121
838 msgid "SCO^rounds won"
839 msgstr ""
840
841 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
842 msgid "SCO^score"
843 msgstr ""
844
845 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:122
846 msgid "Total score"
847 msgstr ""
848
849 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
850 msgid "Number of suicides"
851 msgstr ""
852
853 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:123
854 msgid "SCO^suicides"
855 msgstr ""
856
857 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
858 msgid "Number of kills minus deaths"
859 msgstr ""
860
861 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:124
862 msgid "SCO^sum"
863 msgstr ""
864
865 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
866 msgid "Number of domination points taken (Domination)"
867 msgstr ""
868
869 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:125
870 msgid "SCO^takes"
871 msgstr ""
872
873 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
874 msgid "Number of teamkills"
875 msgstr ""
876
877 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:126
878 msgid "SCO^teamkills"
879 msgstr ""
880
881 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
882 msgid "Number of ticks (Domination)"
883 msgstr ""
884
885 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:127
886 msgid "SCO^ticks"
887 msgstr ""
888
889 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
890 msgid "SCO^time"
891 msgstr ""
892
893 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:128
894 msgid "Total time raced (Race/CTS)"
895 msgstr ""
896
897 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:312
898 msgid ""
899 "You can modify the scoreboard using the ^2scoreboard_columns_set command."
900 msgstr ""
901
902 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:313
903 msgid "Usage:"
904 msgstr "Cleachdadh:"
905
906 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:315
907 msgid "^2scoreboard_columns_set ^3field1 field2 ..."
908 msgstr ""
909
910 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:316
911 msgid ""
912 "^2scoreboard_columns_set ^7without arguments reads the arguments from the "
913 "cvar scoreboard_columns"
914 msgstr ""
915
916 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:317
917 msgid ""
918 "  ^5Note: ^7scoreboard_columns_set without arguments is executed on every "
919 "map start"
920 msgstr ""
921
922 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:318
923 msgid ""
924 "^2scoreboard_columns_set ^3expand_default ^7loads default layout and expands "
925 "it into the cvar scoreboard_columns so you can edit it"
926 msgstr ""
927
928 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:319
929 msgid "You can use a ^3|^7 to start the right-aligned fields."
930 msgstr ""
931
932 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:320
933 msgid "The following field names are recognized (case insensitive):"
934 msgstr ""
935
936 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:326
937 msgid ""
938 "Before a field you can put a + or - sign, then a comma separated list\n"
939 "of game types, then a slash, to make the field show up only in these\n"
940 "or in all but these game types. You can also specify 'all' as a\n"
941 "field to show all fields available for the current game mode."
942 msgstr ""
943
944 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:332
945 msgid ""
946 "The special game type names 'teams' and 'noteams' can be used to\n"
947 "include/exclude ALL teams/noteams game modes."
948 msgstr ""
949
950 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:336
951 msgid "Example: scoreboard_columns_set name ping pl | +ctf/field3 -dm/field4"
952 msgstr ""
953
954 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:337
955 msgid ""
956 "will display name, ping and pl aligned to the left, and the fields\n"
957 "right of the vertical bar aligned to the right."
958 msgstr ""
959
960 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:339
961 msgid ""
962 "'field3' will only be shown in CTF, and 'field4' will be shown in all\n"
963 "other gamemodes except DM."
964 msgstr ""
965
966 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:603
967 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:610
968 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:662
969 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:673
970 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:46
971 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:47
972 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:121
973 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:164
974 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_join_serverinfo.qc:169
975 msgid "N/A"
976 msgstr ""
977
978 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1188
979 #, c-format
980 msgid "Accuracy stats (average %d%%)"
981 msgstr ""
982
983 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1336
984 msgid "Map stats:"
985 msgstr ""
986
987 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1366
988 msgid "Monsters killed:"
989 msgstr ""
990
991 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1373
992 msgid "Secrets found:"
993 msgstr ""
994
995 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1395
996 msgid "Capture time rankings"
997 msgstr ""
998
999 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1395
1000 msgid "Rankings"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1613
1004 #, c-format
1005 msgid "^3%1.0f minutes"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1622
1009 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1629
1010 #, c-format
1011 msgid "^5%s %s"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1623
1015 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1630
1016 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1642
1017 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1649
1018 msgid "SCO^points"
1019 msgstr "puingean"
1020
1021 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1624
1022 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1631
1023 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1643
1024 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1650
1025 msgid "SCO^is beaten"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1641
1029 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1648
1030 #, c-format
1031 msgid "^2+%s %s"
1032 msgstr ""
1033
1034 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1659
1035 #, c-format
1036 msgid "^7Map: ^2%s"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1798
1040 #, c-format
1041 msgid "Speed award: %d%s ^7(%s^7)"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1802
1045 #, c-format
1046 msgid "All-time fastest: %d%s ^7(%s^7)"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1818
1050 #, c-format
1051 msgid "Spectators"
1052 msgstr "Amhairc"
1053
1054 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1845
1055 #, c-format
1056 msgid "^1Respawning in ^3%s^1..."
1057 msgstr ""
1058
1059 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1855
1060 #, c-format
1061 msgid "You are dead, wait ^3%s^7 before respawning"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: qcsrc/client/hud/panel/scoreboard.qc:1864
1065 #, c-format
1066 msgid "You are dead, press ^2%s^7 to respawn"
1067 msgstr ""
1068
1069 #: qcsrc/client/hud/panel/timer.qc:67
1070 msgid "WARMUP"
1071 msgstr "BLÀTHACHADH"
1072
1073 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:27
1074 msgid "^1You must answer before entering hud configure mode"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:30
1078 msgid "^2Name ^7instead of \"^1Anonymous player^7\" in stats"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:116
1082 msgid "A vote has been called for:"
1083 msgstr ""
1084
1085 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:118
1086 msgid "Allow servers to store and display your name?"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:122
1090 msgid "^1Configure the HUD"
1091 msgstr ""
1092
1093 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:126 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:82
1094 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:18
1095 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:18
1096 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:14
1097 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:14
1098 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:26
1099 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:16
1100 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:15
1101 msgid "Yes"
1102 msgstr "Tha"
1103
1104 #: qcsrc/client/hud/panel/vote.qc:128 qcsrc/menu/xonotic/dialog_firstrun.qc:83
1105 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_startconfirm.qc:21
1106 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_media_demo_timeconfirm.qc:21
1107 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qc:16
1108 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_bindings_reset.qc:17
1109 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_hudconfirm.qc:29
1110 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_misc_reset.qc:17
1111 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_uid2name.qc:17
1112 msgid "No"
1113 msgstr "Chan eil"
1114
1115 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:546
1116 msgid "Out of ammo"
1117 msgstr "Dh'fhalbh an connadh ort"
1118
1119 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:550
1120 msgid "Don't have"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: qcsrc/client/hud/panel/weapons.qc:554
1124 msgid "Unavailable"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: qcsrc/client/main.qc:1027
1128 msgid " qu/s"
1129 msgstr " qu/s"
1130
1131 #: qcsrc/client/main.qc:1029
1132 msgid " m/s"
1133 msgstr " m/s"
1134
1135 #: qcsrc/client/main.qc:1031
1136 msgid " km/h"
1137 msgstr " km/h"
1138
1139 #: qcsrc/client/main.qc:1033
1140 msgid " mph"
1141 msgstr " mph"
1142
1143 #: qcsrc/client/main.qc:1035
1144 msgid " knots"
1145 msgstr "mìle mara"
1146
1147 #: qcsrc/client/main.qc:1282
1148 #, c-format
1149 msgid "%s (not bound)"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:52
1153 msgid " (1 vote)"
1154 msgstr " (Bhòtaichean: 1)"
1155
1156 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:54
1157 #, c-format
1158 msgid " (%d votes)"
1159 msgstr " (Bhòtaichean: %d)"
1160
1161 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:274
1162 msgid "Don't care"
1163 msgstr "Tha mi coma"
1164
1165 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:375
1166 msgid "Decide the gametype"
1167 msgstr "Tagh seòrsa a' gheama"
1168
1169 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:375
1170 msgid "Vote for a map"
1171 msgstr "Bhòt airson mapa"
1172
1173 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:392
1174 #, c-format
1175 msgid "%d seconds left"
1176 msgstr "Tha %d diog(an) air fhàgail"
1177
1178 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:505
1179 msgid "mv_mapdownload: ^3You're not supposed to use this command on your own!"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:515
1183 msgid "^1Error:^7 Couldn't find pak index."
1184 msgstr ""
1185
1186 #: qcsrc/client/mapvoting.qc:524
1187 msgid "Requesting preview..."
1188 msgstr ""
1189
1190 #: qcsrc/client/miscfunctions.qc:111
1191 msgid "Trying to remove a team which is not in the teamlist!"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: qcsrc/client/view.qc:1518
1195 msgid "Nade timer"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: qcsrc/client/view.qc:1523
1199 msgid "Capture progress"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: qcsrc/client/view.qc:1528
1203 msgid "Revival progress"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: qcsrc/common/command/generic.qc:156
1207 msgid "error creating curl handle"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: qcsrc/common/command/generic.qc:412
1211 msgid "Notification restart command only works with cl_cmd and sv_cmd."
1212 msgstr ""
1213
1214 #: qcsrc/common/gamemodes/gamemode/nexball/weapon.qh:7
1215 msgid "Ball Stealer"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:66
1219 msgid "bullets"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:96
1223 msgid "cells"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:126
1227 msgid "plasma"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:156
1231 msgid "rockets"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: qcsrc/common/items/item/ammo.qh:190
1235 msgid "shells"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:42
1239 msgid "Small armor"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:80
1243 msgid "Medium armor"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:118 qcsrc/common/items/item/armor.qh:121
1247 msgid "Big armor"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: qcsrc/common/items/item/armor.qh:158 qcsrc/common/items/item/armor.qh:161
1251 msgid "Mega armor"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:42
1255 msgid "Small health"
1256 msgstr ""
1257
1258 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:80
1259 msgid "Medium health"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:118 qcsrc/common/items/item/health.qh:121
1263 msgid "Big health"
1264 msgstr ""
1265
1266 #: qcsrc/common/items/item/health.qh:158 qcsrc/common/items/item/health.qh:161
1267 msgid "Mega health"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:38 qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:41
1271 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:91
1272 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:213
1273 msgid "Jetpack"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:71
1277 msgid "fuel"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:96
1281 msgid "Fuel regenerator"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: qcsrc/common/items/item/jetpack.qh:99
1285 msgid "Fuel regen"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:43 qcsrc/common/items/item/powerup.qh:46
1289 msgid "Strength"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: qcsrc/common/items/item/powerup.qh:79 qcsrc/common/items/item/powerup.qh:82
1293 msgid "Shield"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: qcsrc/common/mapinfo.qc:626
1297 #, no-c-format
1298 msgid "@!#%'n Tuba Throwing"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72 qcsrc/common/mapinfo.qh:333
1302 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:528
1303 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create.qc:105
1304 msgid "Frag limit:"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:72 qcsrc/common/mapinfo.qh:333
1308 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:528
1309 msgid "The amount of frags needed before the match will end"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:114
1313 msgid "Deathmatch"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:114
1317 msgid "Score as many frags as you can"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:127
1321 msgid "Last Man Standing"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:127
1325 msgid "Survive and kill until the enemies have no lives left"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:136
1329 msgid "Lives:"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:148
1333 msgid "Race"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:148
1337 msgid "Race against other players to the finish line"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:175
1341 msgid "Laps:"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:188
1345 msgid "Race CTS"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:188
1349 msgid "Race for fastest time."
1350 msgstr ""
1351
1352 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:205 qcsrc/common/mapinfo.qh:256
1353 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:372 qcsrc/common/mapinfo.qh:415
1354 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:441 qcsrc/common/mapinfo.qh:461
1355 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:581
1356 msgid "Point limit:"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:218
1360 msgid "Help your team score the most frags against the enemy team"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:218
1364 msgid "Team Deathmatch"
1365 msgstr ""
1366
1367 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:256 qcsrc/common/mapinfo.qh:372
1368 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:415
1369 msgid "The amount of points needed before the match will end"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:270
1373 msgid "Capture the Flag"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:270
1377 msgid ""
1378 "Find and bring the enemy flag to your base to capture it, defend your base "
1379 "from the other team"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:288
1383 msgid "Capture limit:"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:288
1387 msgid "The amount of captures needed before the match will end"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:305
1391 msgid "Clan Arena"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:305
1395 msgid "Kill all enemy teammates to win the round"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:349
1399 msgid "Capture and defend all the control points to win"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:349
1403 msgid "Domination"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:387
1407 msgid "Gather all the keys to win the round"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:387
1411 msgid "Key Hunt"
1412 msgstr ""
1413
1414 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:427
1415 msgid "Assault"
1416 msgstr ""
1417
1418 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:427
1419 msgid ""
1420 "Destroy obstacles to find and destroy the enemy power core before time runs "
1421 "out"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:451
1425 msgid "Capture control points to reach and destroy the enemy generator"
1426 msgstr ""
1427
1428 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:451
1429 msgid "Onslaught"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:473
1433 msgid "Nexball"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:473
1437 msgid "Shoot and kick the ball into the enemies goal, keep your goal clean"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:487
1441 msgid "Goals:"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:487
1445 msgid "The amount of goals needed before the match will end"
1446 msgstr ""
1447
1448 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:500
1449 msgid "Freeze Tag"
1450 msgstr ""
1451
1452 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:500
1453 msgid ""
1454 "Kill enemies to freeze them, stand next to frozen teammates to revive them; "
1455 "freeze all enemies to win"
1456 msgstr ""
1457
1458 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:544
1459 msgid "Hold the ball to get points for kills"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:544
1463 msgid "Keepaway"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:559
1467 msgid "Invasion"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:559
1471 msgid "Survive against waves of monsters"
1472 msgstr ""
1473
1474 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:589
1475 msgid "Duel"
1476 msgstr ""
1477
1478 #: qcsrc/common/mapinfo.qh:589
1479 msgid "Fight in a one versus one arena battle to decide the winner"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames.qc:383
1483 msgid "It's your turn"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:346
1487 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_quit.qh:6
1488 msgid "Quit"
1489 msgstr "Fàg an-seo"
1490
1491 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:351
1492 msgid "Invite"
1493 msgstr "Thoir cuireadh"
1494
1495 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:390
1496 msgid "Current Game"
1497 msgstr "An geama làithreach"
1498
1499 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:415
1500 msgid "Exit Menu"
1501 msgstr "Fàg an clàr-taice"
1502
1503 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:427
1504 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer.qc:16
1505 msgid "Create"
1506 msgstr "Cruthaich"
1507
1508 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:430
1509 msgid "Join"
1510 msgstr "Gabh pàirt ann"
1511
1512 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:506
1513 msgid "Minigames"
1514 msgstr "Meanbh-gheamannan"
1515
1516 #: qcsrc/common/minigames/cl_minigames_hud.qc:567
1517 msgid "Minigame message"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:2
1521 msgid "Bulldozer"
1522 msgstr ""
1523
1524 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1092
1525 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:421
1526 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:427
1527 msgid "Game over!"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1095
1531 msgid "Well done! Click 'Next Level' to continue"
1532 msgstr ""
1533
1534 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1162
1535 msgid "Better luck next time!"
1536 msgstr "Gun rachadh nas fhearr leat an t-ath-thuras!"
1537
1538 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1167
1539 msgid "Tubular! Press \"Next Level\" to continue!"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1169
1543 msgid "Wicked! Press \"Next Level\" to continue!"
1544 msgstr ""
1545
1546 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1173
1547 msgid "Press the space bar to change your currently selected tile"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1176
1551 msgid "Push the boulders onto the targets"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1398
1555 msgid "Next Level"
1556 msgstr "An t-ath-leibheil"
1557
1558 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1399
1559 msgid "Restart"
1560 msgstr "Ath-thòisich"
1561
1562 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1400
1563 msgid "Editor"
1564 msgstr "Deasaiche"
1565
1566 #: qcsrc/common/minigames/minigame/bd.qc:1401
1567 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_input_userbind.qc:37
1568 msgid "Save"
1569 msgstr "Sàbhail"
1570
1571 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:2
1572 msgid "Connect Four"
1573 msgstr ""
1574
1575 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:311
1576 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:317
1577 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:491
1578 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:497
1579 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:362
1580 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:368
1581 #, c-format
1582 msgid "%s^7 won the game!"
1583 msgstr ""
1584
1585 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:373
1586 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:438
1587 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:319
1588 msgid "Draw"
1589 msgstr "Co-ionnann"
1590
1591 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:378
1592 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:606
1593 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:443
1594 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:324
1595 msgid "You lost the game!"
1596 msgstr "Chaill thu an geama!"
1597
1598 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:379
1599 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:607
1600 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:444
1601 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:325
1602 msgid "You win!"
1603 msgstr "Bhuannaich thu!"
1604
1605 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:383
1606 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:611
1607 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:455
1608 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:336
1609 msgid "Wait for your opponent to make their move"
1610 msgstr "Fuirich gus an gluais an nàmhaid"
1611
1612 #: qcsrc/common/minigames/minigame/c4.qc:386
1613 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:613
1614 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:458
1615 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:339
1616 msgid "Click on the game board to place your piece"
1617 msgstr "Briog air bòrd a' gheama gus am fear agad a chur ann"
1618
1619 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:7
1620 msgid "Nine Men's Morris"
1621 msgstr ""
1622
1623 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:615
1624 msgid ""
1625 "You can select one of your pieces to move it in one of the surrounding places"
1626 msgstr ""
1627 "'S urrainn dhut fear a thaghadh gus a ghluasad sna h-ionadan timcheall air"
1628
1629 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:617
1630 msgid "You can select one of your pieces to move it anywhere on the board"
1631 msgstr ""
1632 "'S urrainn dhut fear a thaghadh gus a ghluasad àite sam bith air a' bhòrd"
1633
1634 #: qcsrc/common/minigames/minigame/nmm.qc:619
1635 msgid "You can take one of the opponent's pieces"
1636 msgstr "'S urrainn dhut fear an nàmhad a ghabhail"
1637
1638 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:2
1639 msgid "Pong"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:589
1643 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:299
1644 msgid "AI"
1645 msgstr "IF"
1646
1647 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:606
1648 msgid "Press ^1Start Match^7 to start the match with the current players"
1649 msgstr ""
1650 "Brùth air ^1Tòisich maidse^7 gus a' mhaidse a thòiseachadh leis na "
1651 "cluicheadairean làithreach"
1652
1653 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:674
1654 msgid "Start Match"
1655 msgstr "Tòisich maidse"
1656
1657 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:675
1658 msgid "Add AI player"
1659 msgstr "Cuir cluicheadair IF ris"
1660
1661 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pong.qc:676
1662 msgid "Remove AI player"
1663 msgstr "Thoir cluicheadair IF air falbh"
1664
1665 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:2
1666 msgid "Push-Pull"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:443
1670 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:324
1671 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu for a rematch!"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:444
1675 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:450
1676 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:325
1677 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:331
1678 msgid "Select \"^1Next Match^7\" on the menu to start a new match!"
1679 msgstr ""
1680
1681 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:451
1682 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:332
1683 msgid "Wait for your opponent to confirm the rematch"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: qcsrc/common/minigames/minigame/pp.qc:581
1687 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:664
1688 msgid "Next Match"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:2
1692 msgid "Peg Solitaire"
1693 msgstr ""
1694
1695 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:414
1696 msgid "All pieces cleared!"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:416
1700 msgid "Remaining pieces:"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:481
1704 #, c-format
1705 msgid "Pieces left: %s"
1706 msgstr "Fir air am fàgail: %s"
1707
1708 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:491
1709 msgid "No more valid moves"
1710 msgstr "Chan eil gluasad dligheach ann tuilleadh"
1711
1712 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:494
1713 msgid "Well done, you win!"
1714 msgstr "Sin thu fhèin, bhuannaich thu!"
1715
1716 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ps.qc:497
1717 msgid "Jump a piece over another to capture it"
1718 msgstr "Gearr leum le fear thar fir eile gus a ghabhail"
1719
1720 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:2
1721 msgid "Tic Tac Toe"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: qcsrc/common/minigames/minigame/ttt.qc:665
1725 msgid "Single Player"
1726 msgstr "Aon-chluicheadair"
1727
1728 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:17
1729 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:18
1730 msgid "Mage"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: qcsrc/common/monsters/monster/mage.qh:29
1734 msgid "Mage spike"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: qcsrc/common/monsters/monster/shambler.qh:17
1738 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:17
1739 msgid "Shambler"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:17
1743 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:16
1744 msgid "Spider"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: qcsrc/common/monsters/monster/spider.qh:28
1748 msgid "Spider attack"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:17
1752 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:19
1753 msgid "Wyvern"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: qcsrc/common/monsters/monster/wyvern.qh:28
1757 msgid "Wyvern attack"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: qcsrc/common/monsters/monster/zombie.qh:17
1761 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_monstertools.qc:15
1762 msgid "Zombie"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:15
1766 msgid "Ammo"
1767 msgstr "Connadh"
1768
1769 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:24
1770 msgid "Resistance"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:33
1774 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:126
1775 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:129
1776 msgid "Speed"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:43
1780 msgid "Medic"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:54
1784 msgid "Bash"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:62
1788 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:83
1789 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_multiplayer_create_mutators.qc:182
1790 msgid "Vampire"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:70
1794 msgid "Disability"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:78
1798 msgid "Vengeance"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:86
1802 msgid "Jump"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:95
1806 msgid "Invisible"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:104
1810 msgid "Inferno"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:112
1814 msgid "Swapper"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:120
1818 msgid "Magnet"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:128
1822 msgid "Luck"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/all.inc:136
1826 msgid "Flight"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: qcsrc/common/mutators/mutator/buffs/buffs.qh:7
1830 msgid "Buff"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:8
1834 msgid "Damage text"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:18
1838 msgid "Draw damage numbers"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:20
1842 msgid "Font size minimum:"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:25
1846 msgid "Font size maximum:"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:30
1850 msgid "Accumulate range:"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:38
1854 msgid "Lifetime:"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:43
1858 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:53
1859 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:55
1860 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_hudsetup_exit.qc:102
1861 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:60
1862 #: qcsrc/menu/xonotic/dialog_settings_game_crosshair.qc:109
1863 #: qcsrc/menu/xonotic/util.qc:783
1864 msgid "Color:"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: qcsrc/common/mutators/mutator/damagetext/ui_damagetext.qc:50
1868 msgid "Draw damage numbers for friendly fire"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:33
1872 msgid "Vaporizer ammo"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:59
1876 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:62
1877 msgid "Extra life"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:91
1881 #: qcsrc/common/mutators/mutator/instagib/items.qh:94
1882 msgid "Invisibility"
1883 msgstr ""
1884
1885 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:18
1886 msgid "Napalm grenade"
1887 msgstr ""
1888
1889 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:26
1890 msgid "Ice grenade"
1891 msgstr ""
1892
1893 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:34
1894 msgid "Translocate grenade"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:42
1898 msgid "Spawn grenade"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:50
1902 msgid "Heal grenade"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:58
1906 msgid "Monster grenade"
1907 msgstr ""
1908
1909 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:66
1910 msgid "Entrap grenade"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.inc:74
1914 msgid "Veil grenade"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: qcsrc/common/mutators/mutator/nades/nades.qh:34
1918 msgid "Grenade"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okhmg.qh:20
1922 msgid "Overkill Heavy Machine Gun"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okmachinegun.qh:18
1926 msgid "Overkill MachineGun"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/oknex.qh:19
1930 msgid "Overkill Nex"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okrpc.qh:20
1934 msgid "Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: qcsrc/common/mutators/mutator/overkill/okshotgun.qh:18
1938 msgid "Overkill Shotgun"
1939 msgstr ""
1940
1941 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:3
1942 msgid "Waypoint"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:4
1946 msgid "Help me!"
1947 msgstr ""
1948
1949 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:5
1950 msgid "Here"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:6
1954 msgid "DANGER"
1955 msgstr "CUNNART"
1956
1957 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:8
1958 msgid "Frozen!"
1959 msgstr "Reòite!"
1960
1961 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:10
1962 msgid "Item"
1963 msgstr "Nì"
1964
1965 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:12
1966 msgid "Checkpoint"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:13
1970 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:240
1971 msgid "Finish"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:14
1975 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:15
1976 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:240
1977 msgid "Start"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:17
1981 msgid "Defend"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:18
1985 msgid "Destroy"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:19
1989 msgid "Push"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:21
1993 msgid "Flag carrier"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:22
1997 msgid "Enemy carrier"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:23
2001 msgid "Dropped flag"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:24
2005 msgid "White base"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:25
2009 msgid "Red base"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:26
2013 msgid "Blue base"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:27
2017 msgid "Yellow base"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:28
2021 msgid "Pink base"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:29
2025 msgid "Return flag here"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:31
2029 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:32
2030 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:33
2031 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:34
2032 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:35
2033 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:51
2034 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:52
2035 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:53
2036 msgid "Control point"
2037 msgstr ""
2038
2039 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:37
2040 msgid "Dropped key"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:38
2044 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:40
2045 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:41
2046 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:42
2047 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:43
2048 msgid "Key carrier"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:39
2052 msgid "Run here"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:45
2056 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:48
2057 msgid "Ball"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:46
2061 msgid "Ball carrier"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:49
2065 msgid "Goal"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:54
2069 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:55
2070 msgid "Generator"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:57
2074 msgid "Weapon"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:59
2078 msgid "Monster"
2079 msgstr ""
2080
2081 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:61
2082 msgid "Vehicle"
2083 msgstr ""
2084
2085 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:62
2086 msgid "Intruder!"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/all.inc:64
2090 msgid "Tagged"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: qcsrc/common/mutators/mutator/waypoints/waypointsprites.qc:695
2094 #, c-format
2095 msgid "%s needing help!"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: qcsrc/common/net_notice.qc:90
2099 msgid "^1Server notices:"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:239
2103 msgid "^F4NOTE: ^BGSpectator chat is not sent to players during the match"
2104 msgstr ""
2105
2106 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:241
2107 #, c-format
2108 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:242
2112 #, c-format
2113 msgid ""
2114 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds, breaking ^BG"
2115 "%s^BG's previous record of ^F2%s^BG seconds"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:243
2119 #, c-format
2120 msgid "^BG%s^BG captured the flag"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:244
2124 #, c-format
2125 msgid "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F1%s^BG seconds"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:245
2129 #, c-format
2130 msgid ""
2131 "^BG%s^BG captured the ^TC^TT^BG flag in ^F2%s^BG seconds, failing to break "
2132 "^BG%s^BG's previous record of ^F1%s^BG seconds"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:246
2136 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was returned to base by its owner"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:247
2140 msgid "^BGThe flag was returned by its owner"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:248
2144 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was destroyed and returned to base"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:249
2148 msgid "^BGThe flag was destroyed and returned to base"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:250
2152 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag was dropped in the base and returned itself"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:251
2156 msgid "^BGThe flag was dropped in the base and returned itself"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:252
2160 msgid ""
2161 "^BGThe ^TC^TT^BG flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to "
2162 "base"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:253
2166 msgid "^BGThe flag fell somewhere it couldn't be reached and returned to base"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:254
2170 #, c-format
2171 msgid ""
2172 "^BGThe ^TC^TT^BG flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned "
2173 "itself"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:255
2177 #, c-format
2178 msgid ""
2179 "^BGThe flag became impatient after ^F1%.2f^BG seconds and returned itself"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:256
2183 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG flag has returned to the base"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:257
2187 msgid "^BGThe flag has returned to the base"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:258
2191 #, c-format
2192 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT^BG flag"
2193 msgstr ""
2194
2195 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:259
2196 #, c-format
2197 msgid "^BG%s^BG lost the flag"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:260
2201 #, c-format
2202 msgid "^BG%s^BG got the ^TC^TT^BG flag"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:261
2206 #, c-format
2207 msgid "^BG%s^BG got the flag"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:262
2211 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:263
2212 #, c-format
2213 msgid "^BG%s^BG returned the ^TC^TT^BG flag"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:265
2217 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:557
2218 #, c-format
2219 msgid "^F2Throwing coin... Result: %s^F2!"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:267
2223 msgid "^BGYou don't have any fuel for the ^F1Jetpack"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:269
2227 msgid "^F2You lack a UID, superspec options will not be saved/restored"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:271
2231 msgid "^F1Round already started, you will join the game in the next round"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:272
2235 msgid "^F2You will spectate in the next round"
2236 msgstr ""
2237
2238 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2239 #, c-format
2240 msgid "^BG%s%s^K1 was killed by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:274
2244 #, c-format
2245 msgid "^BG%s%s^K1 was scored against by ^BG%s^K1's ^BG%s^K1 buff ^K1%s%s"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:275
2249 #, c-format
2250 msgid "^BG%s%s^K1 was unfairly eliminated by ^BG%s^K1%s%s"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:276
2254 #, c-format
2255 msgid "^BG%s%s^K1 was drowned by ^BG%s^K1%s%s"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:277
2259 #, c-format
2260 msgid "^BG%s%s^K1 was grounded by ^BG%s^K1%s%s"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2264 #, c-format
2265 msgid "^BG%s%s^K1 felt a little hot from ^BG%s^K1's fire^K1%s%s"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:278
2269 #, c-format
2270 msgid "^BG%s%s^K1 was burnt up into a crisp by ^BG%s^K1%s%s"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:279
2274 #, c-format
2275 msgid "^BG%s%s^K1 was cooked by ^BG%s^K1%s%s"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:280
2279 #, c-format
2280 msgid "^BG%s%s^K1 was pushed in front of a monster by ^BG%s^K1%s%s"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:281
2284 #, c-format
2285 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Nade%s%s"
2286 msgstr ""
2287
2288 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2289 #, c-format
2290 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to a napalm explosion%s%s"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:282
2294 #, c-format
2295 msgid "^BG%s%s^K1 was burned to death by ^BG%s^K1's Napalm Nade%s%s"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:283
2299 #, c-format
2300 msgid "^BG%s%s^K1 was blown up by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:284
2304 #, c-format
2305 msgid "^BG%s%s^K1 was frozen to death by ^BG%s^K1's Ice Nade%s%s"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:285
2309 #, c-format
2310 msgid "^BG%s%s^K1 has not been healed by ^BG%s^K1's Healing Nade%s%s"
2311 msgstr ""
2312
2313 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:286
2314 #, c-format
2315 msgid "^BG%s%s^K1 was shot into space by ^BG%s^K1%s%s"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:287
2319 #, c-format
2320 msgid "^BG%s%s^K1 was slimed by ^BG%s^K1%s%s"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:288
2324 #, c-format
2325 msgid "^BG%s%s^K1 was preserved by ^BG%s^K1%s%s"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2329 #, c-format
2330 msgid "^BG%s%s^K1 tried to occupy ^BG%s^K1's teleport destination space%s%s"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:289
2334 #, c-format
2335 msgid "^BG%s%s^K1 was telefragged by ^BG%s^K1%s%s"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:290
2339 #, c-format
2340 msgid "^BG%s%s^K1 died in an accident with ^BG%s^K1%s%s"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:291
2344 #, c-format
2345 msgid ""
2346 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Bumblebee exploded%s%s"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:292
2350 #, c-format
2351 msgid "^BG%s%s^K1 saw the pretty lights of ^BG%s^K1's Bumblebee gun%s%s"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:293
2355 #, c-format
2356 msgid "^BG%s%s^K1 was crushed by ^BG%s^K1%s%s"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:294
2360 #, c-format
2361 msgid "^BG%s%s^K1 was cluster bombed by ^BG%s^K1's Raptor%s%s"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:295
2365 #, c-format
2366 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't resist ^BG%s^K1's purple blobs%s%s"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:296
2370 #, c-format
2371 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Raptor exploded%s%s"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:297
2375 #, c-format
2376 msgid ""
2377 "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Spiderbot exploded%s%s"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:298
2381 #, c-format
2382 msgid "^BG%s%s^K1 got shredded by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:299
2386 #, c-format
2387 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted to bits by ^BG%s^K1's Spiderbot%s%s"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:300
2391 #, c-format
2392 msgid "^BG%s%s^K1 got caught in the blast when ^BG%s^K1's Racer exploded%s%s"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:301
2396 #, c-format
2397 msgid "^BG%s%s^K1 was bolted down by ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:302
2401 #, c-format
2402 msgid "^BG%s%s^K1 couldn't find shelter from ^BG%s^K1's Racer%s%s"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:303
2406 #, c-format
2407 msgid "^BG%s%s^K1 was thrown into a world of hurt by ^BG%s^K1%s%s"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:305
2411 #, c-format
2412 msgid "^BG%s^K1 was moved into the %s%s"
2413 msgstr ""
2414
2415 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:306
2416 #, c-format
2417 msgid "^BG%s^K1 became enemies with the Lord of Teamplay%s%s"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:307
2421 #, c-format
2422 msgid "^BG%s^K1 thought they found a nice camping ground%s%s"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:308
2426 #, c-format
2427 msgid "^BG%s^K1 unfairly eliminated themself%s%s"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2431 #, c-format
2432 msgid "^BG%s^K1 couldn't catch their breath%s%s"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:310
2436 #, c-format
2437 msgid "^BG%s^K1 was in the water for too long%s%s"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2441 #, c-format
2442 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a bit too much force%s%s"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:311
2446 #, c-format
2447 msgid "^BG%s^K1 hit the ground with a crunch%s%s"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2451 #, c-format
2452 msgid "^BG%s^K1 became a bit too crispy%s%s"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:312
2456 #, c-format
2457 msgid "^BG%s^K1 felt a little hot%s%s"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:313
2461 #, c-format
2462 msgid "^BG%s^K1 died%s%s"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2466 #, c-format
2467 msgid "^BG%s^K1 found a hot place%s%s"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:314
2471 #, c-format
2472 msgid "^BG%s^K1 turned into hot slag%s%s"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:315
2476 #, c-format
2477 msgid "^BG%s^K1 was exploded by a Mage%s%s"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:316
2481 #, c-format
2482 msgid "^BG%s^K1's innards became outwards by a Shambler%s%s"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:317
2486 #, c-format
2487 msgid "^BG%s^K1 was smashed by a Shambler%s%s"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:318
2491 #, c-format
2492 msgid "^BG%s^K1 was zapped to death by a Shambler%s%s"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:319
2496 #, c-format
2497 msgid "^BG%s^K1 was bitten by a Spider%s%s"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:320
2501 #, c-format
2502 msgid "^BG%s^K1 was fireballed by a Wyvern%s%s"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:321
2506 #, c-format
2507 msgid "^BG%s^K1 joins the Zombies%s%s"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:322
2511 #, c-format
2512 msgid "^BG%s^K1 was given kung fu lessons by a Zombie%s%s"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:323
2516 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:325
2517 #, c-format
2518 msgid "^BG%s^K1 mastered the art of self-nading%s%s"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2522 #, c-format
2523 msgid ""
2524 "^BG%s^K1 decided to take a look at the results of their napalm explosion%s%s"
2525 msgstr ""
2526
2527 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:324
2528 #, c-format
2529 msgid "^BG%s^K1 was burned to death by their own Napalm Nade%s%s"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2533 #, c-format
2534 msgid "^BG%s^K1 felt a little chilly%s%s"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:326
2538 #, c-format
2539 msgid "^BG%s^K1 was frozen to death by their own Ice Nade%s%s"
2540 msgstr ""
2541
2542 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:327
2543 #, c-format
2544 msgid "^BG%s^K1's Healing Nade didn't quite heal them%s%s"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2548 #, c-format
2549 msgid "^BG%s^K1 died%s%s. What's the point of living without ammo?"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:328
2553 #, c-format
2554 msgid "^BG%s^K1 ran out of ammo%s%s"
2555 msgstr ""
2556
2557 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:329
2558 #, c-format
2559 msgid "^BG%s^K1 rotted away%s%s"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:330
2563 #, c-format
2564 msgid "^BG%s^K1 became a shooting star%s%s"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:331
2568 #, c-format
2569 msgid "^BG%s^K1 was slimed%s%s"
2570 msgstr ""
2571
2572 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:332
2573 #, c-format
2574 msgid "^BG%s^K1 couldn't take it anymore%s%s"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:333
2578 #, c-format
2579 msgid "^BG%s^K1 is now preserved for centuries to come%s%s"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:334
2583 #, c-format
2584 msgid "^BG%s^K1 switched to the %s%s"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:335
2588 #, c-format
2589 msgid "^BG%s^K1 died in an accident%s%s"
2590 msgstr ""
2591
2592 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:336
2593 #, c-format
2594 msgid "^BG%s^K1 ran into a turret%s%s"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:337
2598 #, c-format
2599 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by an eWheel turret%s%s"
2600 msgstr ""
2601
2602 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:338
2603 #, c-format
2604 msgid "^BG%s^K1 got caught up in the FLAC turret fire%s%s"
2605 msgstr ""
2606
2607 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:339
2608 #, c-format
2609 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Hellion turret%s%s"
2610 msgstr ""
2611
2612 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:340
2613 #, c-format
2614 msgid "^BG%s^K1 could not hide from the Hunter turret%s%s"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:341
2618 #, c-format
2619 msgid "^BG%s^K1 was riddled full of holes by a Machinegun turret%s%s"
2620 msgstr ""
2621
2622 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:342
2623 #, c-format
2624 msgid "^BG%s^K1 got turned into smoldering gibs by an MLRS turret%s%s"
2625 msgstr ""
2626
2627 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:343
2628 #, c-format
2629 msgid "^BG%s^K1 was phased out by a turret%s%s"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:344
2633 #, c-format
2634 msgid "^BG%s^K1 got served some superheated plasma from a turret%s%s"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:345
2638 #, c-format
2639 msgid "^BG%s^K1 was electrocuted by a Tesla turret%s%s"
2640 msgstr ""
2641
2642 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:346
2643 #, c-format
2644 msgid "^BG%s^K1 got served a lead enrichment by a Walker turret%s%s"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:347
2648 #, c-format
2649 msgid "^BG%s^K1 was impaled by a Walker turret%s%s"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:348
2653 #, c-format
2654 msgid "^BG%s^K1 was blasted away by a Walker turret%s%s"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:349
2658 #, c-format
2659 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Bumblebee explosion%s%s"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:350
2663 #, c-format
2664 msgid "^BG%s^K1 was crushed by a vehicle%s%s"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:351
2668 #, c-format
2669 msgid "^BG%s^K1 was caught in a Raptor cluster bomb%s%s"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:352
2673 #, c-format
2674 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Raptor explosion%s%s"
2675 msgstr ""
2676
2677 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:353
2678 #, c-format
2679 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Spiderbot explosion%s%s"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:354
2683 #, c-format
2684 msgid "^BG%s^K1 was blasted to bits by a Spiderbot rocket%s%s"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:355
2688 #, c-format
2689 msgid "^BG%s^K1 got caught in the blast of a Racer explosion%s%s"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:356
2693 #, c-format
2694 msgid "^BG%s^K1 couldn't find shelter from a Racer rocket%s%s"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:359
2698 #, c-format
2699 msgid "^BG%s^K1 was betrayed by ^BG%s^K1%s%s"
2700 msgstr ""
2701
2702 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:361
2703 #, c-format
2704 msgid "^BG%s^BG%s^BG (%s %s every %s seconds)"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:363
2708 #, c-format
2709 msgid "^BG%s^K1 was frozen by ^BG%s"
2710 msgstr ""
2711
2712 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:364
2713 #, c-format
2714 msgid "^BG%s^K3 was revived by ^BG%s"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:365
2718 #, c-format
2719 msgid "^BG%s^K3 was revived by falling"
2720 msgstr ""
2721
2722 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:366
2723 #, c-format
2724 msgid "^BG%s^K3 was revived by their Nade explosion"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:367
2728 #, c-format
2729 msgid "^BG%s^K3 was automatically revived after %s second(s)"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:368
2733 #, c-format
2734 msgid "^BG%s^K1 froze themself"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:370
2738 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:688
2739 msgid "^TC^TT^BG team wins the round"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:371
2743 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:689
2744 #, c-format
2745 msgid "^BG%s^BG wins the round"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:372
2749 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:552
2750 msgid "^BGRound tied"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:373
2754 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:553
2755 msgid "^BGRound over, there's no winner"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:375
2759 #, c-format
2760 msgid "^BGGodmode saved you %s units of damage, cheater!"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:377
2764 #, c-format
2765 msgid "^BG%s^BG got the %s^BG buff!"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:378
2769 #, c-format
2770 msgid "^BG%s^BG lost the %s^BG buff!"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:379
2774 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:696
2775 #, c-format
2776 msgid "^BGYou dropped the %s^BG buff!"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:380
2780 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:697
2781 #, c-format
2782 msgid "^BGYou got the %s^BG buff!"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:382
2786 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:700
2787 #, c-format
2788 msgid "^BGYou do not have the ^F1%s"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:383
2792 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:701
2793 #, c-format
2794 msgid "^BGYou dropped the ^F1%s^BG%s"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:384
2798 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:702
2799 #, c-format
2800 msgid "^BGYou got the ^F1%s"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:385
2804 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:703
2805 #, c-format
2806 msgid "^BGYou don't have enough ammo for the ^F1%s"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:386
2810 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:704
2811 #, c-format
2812 msgid "^F1%s %s^BG is unable to fire, but its ^F1%s^BG can"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:387
2816 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:705
2817 #, c-format
2818 msgid "^F1%s^BG is ^F4not available^BG on this map"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:389
2822 #, c-format
2823 msgid "^BG%s^BG is connecting..."
2824 msgstr ""
2825
2826 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:390
2827 #, c-format
2828 msgid "^BG%s^F3 connected"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:391
2832 #, c-format
2833 msgid "^BG%s^F3 is now playing"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:392
2837 #, c-format
2838 msgid "^BG%s^F3 is now playing on the ^TC^TT team"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:394
2842 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:710
2843 #, c-format
2844 msgid "^BG%s^BG has dropped the ball!"
2845 msgstr ""
2846
2847 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:395
2848 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:711
2849 #, c-format
2850 msgid "^BG%s^BG has picked up the ball!"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:397
2854 #, c-format
2855 msgid "^BG%s^BG captured the keys for the ^TC^TT team"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:398
2859 #, c-format
2860 msgid "^BG%s^BG dropped the ^TC^TT Key"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:399
2864 #, c-format
2865 msgid "^BG%s^BG lost the ^TC^TT Key"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:400
2869 #, c-format
2870 msgid "^BG%s^BG pushed %s^BG causing the ^TC^TT Key ^BGdestruction"
2871 msgstr ""
2872
2873 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:401
2874 #, c-format
2875 msgid "^BG%s^BG destroyed the ^TC^TT Key"
2876 msgstr ""
2877
2878 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:402
2879 #, c-format
2880 msgid "^BG%s^BG picked up the ^TC^TT Key"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:404
2884 #, c-format
2885 msgid "^BG%s^F3 forfeited"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:405
2889 #, c-format
2890 msgid "^BG%s^F3 has no more lives left"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:407
2894 msgid "^BGMonsters are currently disabled"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:409
2898 msgid "^BGThe ^TC^TT^BG team held the ball for too long"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:411
2902 #, c-format
2903 msgid "^BG%s^BG captured %s^BG control point"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:412
2907 #, c-format
2908 msgid "^TC^TT^BG team %s^BG control point has been destroyed by %s"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:413
2912 msgid "^TC^TT^BG generator has been destroyed"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:414
2916 msgid "^TC^TT^BG generator spontaneously combusted due to overtime!"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:416
2920 #, c-format
2921 msgid "^BG%s^K1 picked up Invisibility"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:417
2925 #, c-format
2926 msgid "^BG%s^K1 picked up Shield"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:418
2930 #, c-format
2931 msgid "^BG%s^K1 picked up Speed"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:419
2935 #, c-format
2936 msgid "^BG%s^K1 picked up Strength"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:421
2940 #, c-format
2941 msgid "^BG%s^F3 disconnected"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:422
2945 #, c-format
2946 msgid "^BG%s^F3 was kicked for idling"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:423
2950 msgid ""
2951 "^F2You were kicked from the server because you are a spectator and "
2952 "spectators aren't allowed at the moment."
2953 msgstr ""
2954
2955 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:424
2956 #, c-format
2957 msgid "^BG%s^F3 was kicked for excessive teamkilling"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:425
2961 #, c-format
2962 msgid "^BG%s^F3 is now spectating"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:427
2966 #, c-format
2967 msgid "^BG%s^BG has abandoned the race"
2968 msgstr ""
2969
2970 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:428
2971 #, c-format
2972 msgid "^BG%s^BG couldn't break their %s%s^BG place record of %s%s %s"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:429
2976 #, c-format
2977 msgid "^BG%s^BG couldn't break the %s%s^BG place record of %s%s %s"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:430
2981 #, c-format
2982 msgid "^BG%s^BG has finished the race"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:431
2986 #, c-format
2987 msgid "^BG%s^BG broke %s^BG's %s%s^BG place record with %s%s %s"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:432
2991 #, c-format
2992 msgid "^BG%s^BG improved their %s%s^BG place record with %s%s %s"
2993 msgstr ""
2994
2995 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:433
2996 #, c-format
2997 msgid ""
2998 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but unfortunately lacks a UID "
2999 "and will be lost."
3000 msgstr ""
3001
3002 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:434
3003 #, c-format
3004 msgid ""
3005 "^BG%s^BG scored a new record with ^F2%s^BG, but is anonymous and will be "
3006 "lost."
3007 msgstr ""
3008
3009 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:435
3010 #, c-format
3011 msgid "^BG%s^BG set the %s%s^BG place record with %s%s"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:437
3015 #, c-format
3016 msgid ""
3017 "^F4You have been invited by ^BG%s^F4 to join their game of ^F2%s^F4 "
3018 "(^F1%s^F4)"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:439
3022 msgid "^TC^TT ^BGteam scores!"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:441
3026 #, c-format
3027 msgid ""
3028 "^F2You have to become a player within the next %s, otherwise you will be "
3029 "kicked, because spectating isn't allowed at this time!"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:443
3033 #, c-format
3034 msgid "^BG%s^K1 picked up a Superweapon"
3035 msgstr ""
3036
3037 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:445
3038 msgid "^BGYou cannot change to a larger team"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:446
3042 msgid "^BGYou are not allowed to change teams"
3043 msgstr ""
3044
3045 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:448
3046 #, c-format
3047 msgid ""
3048 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s (beta)^BG, you have "
3049 "^F2Xonotic %s"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:449
3053 #, c-format
3054 msgid ""
3055 "^F4NOTE: ^BGThe server is running ^F1Xonotic %s^BG, you have ^F2Xonotic %s"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:450
3059 #, c-format
3060 msgid ""
3061 "^F4NOTE: ^F1Xonotic %s^BG is out, and you still have ^F2Xonotic %s^BG - get "
3062 "the update from ^F3http://www.xonotic.org/^BG!"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:452
3066 #, c-format
3067 msgid "^F3SVQC Build information: ^F4%s"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:454
3071 #, c-format
3072 msgid ""
3073 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:455
3077 #, c-format
3078 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Accordeon%s%s"
3079 msgstr ""
3080
3081 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:456
3082 #, c-format
3083 msgid "^BG%s%s^K1 was electrocuted by ^BG%s^K1's Arc%s%s"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:457
3087 #, c-format
3088 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Arc bolts%s%s"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:458
3092 #, c-format
3093 msgid "^BG%s%s^K1 was shot to death by ^BG%s^K1's Blaster%s%s"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:459
3097 #, c-format
3098 msgid "^BG%s^K1 shot themself to hell with their Blaster%s%s"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:460
3102 #, c-format
3103 msgid "^BG%s%s^K1 felt the strong pull of ^BG%s^K1's Crylink%s%s"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:461
3107 #, c-format
3108 msgid "^BG%s^K1 felt the strong pull of their Crylink%s%s"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:462
3112 #, c-format
3113 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:463
3117 #, c-format
3118 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's rocket%s%s"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:464
3122 #, c-format
3123 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their Devastator%s%s"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:465
3127 #, c-format
3128 msgid "^BG%s%s^K1 was blasted by ^BG%s^K1's Electro bolt%s%s"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:466
3132 #, c-format
3133 msgid "^BG%s%s^K1 felt the electrifying air of ^BG%s^K1's Electro combo%s%s"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:467
3137 #, c-format
3138 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Electro orb%s%s"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:468
3142 #, c-format
3143 msgid "^BG%s^K1 played with Electro bolts%s%s"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:469
3147 #, c-format
3148 msgid "^BG%s^K1 could not remember where they put their Electro orb%s%s"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:470
3152 #, c-format
3153 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's fireball%s%s"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:471
3157 #, c-format
3158 msgid "^BG%s%s^K1 got burnt by ^BG%s^K1's firemine%s%s"
3159 msgstr ""
3160
3161 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:472
3162 #, c-format
3163 msgid "^BG%s^K1 should have used a smaller gun%s%s"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:473
3167 #, c-format
3168 msgid "^BG%s^K1 forgot about their firemine%s%s"
3169 msgstr ""
3170
3171 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:474
3172 #, c-format
3173 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by a burst of ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:475
3177 #, c-format
3178 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Hagar rockets%s%s"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:476
3182 #, c-format
3183 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Hagar rockets%s%s"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:477
3187 #, c-format
3188 msgid "^BG%s%s^K1 was cut down with ^BG%s^K1's HLAC%s%s"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:478
3192 #, c-format
3193 msgid "^BG%s^K1 got a little jumpy with their HLAC%s%s"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:479
3197 #, c-format
3198 msgid "^BG%s%s^K1 was caught in ^BG%s^K1's Hook gravity bomb%s%s"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:480
3202 #, c-format
3203 msgid ""
3204 "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:481
3208 #, c-format
3209 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Klein Bottle%s%s"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:482
3213 #, c-format
3214 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:483
3218 #, c-format
3219 msgid "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Machine Gun%s%s"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:484
3223 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:794
3224 #, c-format
3225 msgid "^BGYou cannot place more than ^F2%s^BG mines at a time"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:485
3229 #, c-format
3230 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's mine%s%s"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:486
3234 #, c-format
3235 msgid "^BG%s^K1 forgot about their mine%s%s"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:487
3239 #, c-format
3240 msgid "^BG%s%s^K1 got too close to ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3241 msgstr ""
3242
3243 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:488
3244 #, c-format
3245 msgid "^BG%s%s^K1 ate ^BG%s^K1's Mortar grenade%s%s"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:489
3249 #, c-format
3250 msgid "^BG%s^K1 didn't see their own Mortar grenade%s%s"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:490
3254 #, c-format
3255 msgid "^BG%s^K1 blew themself up with their own Mortar%s%s"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:491
3259 #, c-format
3260 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:492
3264 #, c-format
3265 msgid ""
3266 "^BG%s%s^K1 was torn to bits by ^BG%s^K1's Overkill Heavy Machine Gun%s%s"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:493
3270 #, c-format
3271 msgid ""
3272 "^BG%s%s^K1 was riddled full of holes by ^BG%s^K1's Overkill Machine Gun%s%s"
3273 msgstr ""
3274
3275 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:494
3276 #, c-format
3277 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Overkill Nex%s%s"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:495
3281 #, c-format
3282 msgid ""
3283 "^BG%s%s^K1 was sawn in half by ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw"
3284 "%s%s"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:496
3288 #, c-format
3289 msgid ""
3290 "^BG%s%s^K1 almost dodged ^BG%s^K1's Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:497
3294 #, c-format
3295 msgid ""
3296 "^BG%s^K1 was sawn in half by their own Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3297 msgstr ""
3298
3299 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:498
3300 #, c-format
3301 msgid ""
3302 "^BG%s^K1 blew themself up with their Overkill Rocket Propelled Chainsaw%s%s"
3303 msgstr ""
3304
3305 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:500
3306 #, c-format
3307 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Overkill Shotgun%s%s"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:501
3311 #, c-format
3312 msgid "^BG%s%s^K1 was sniped with a Rifle by ^BG%s^K1%s%s"
3313 msgstr ""
3314
3315 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:502
3316 #, c-format
3317 msgid "^BG%s%s^K1 died in ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:503
3321 #, c-format
3322 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle bullet hail%s%s"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:504
3326 #, c-format
3327 msgid "^BG%s%s^K1 failed to hide from ^BG%s^K1's Rifle%s%s"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:505
3331 #, c-format
3332 msgid "^BG%s%s^K1 was pummeled by ^BG%s^K1's Seeker rockets%s%s"
3333 msgstr ""
3334
3335 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:506
3336 #, c-format
3337 msgid "^BG%s%s^K1 was tagged by ^BG%s^K1's Seeker%s%s"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:507
3341 #, c-format
3342 msgid "^BG%s^K1 played with tiny Seeker rockets%s%s"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:508
3346 #, c-format
3347 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shockwave%s%s"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:509
3351 #, c-format
3352 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shockwave%s%s"
3353 msgstr ""
3354
3355 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:510
3356 #, c-format
3357 msgid "^BG%s%s^K1 was gunned down by ^BG%s^K1's Shotgun%s%s"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:511
3361 #, c-format
3362 msgid "^BG%s%s^K1 slapped ^BG%s^K1 around a bit with a large Shotgun%s%s"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:512
3366 #, c-format
3367 msgid "^BG%s^K1 is now thinking with portals%s%s"
3368 msgstr ""
3369
3370 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:513
3371 #, c-format
3372 msgid "^BG%s%s^K1 died of ^BG%s^K1's great playing on the @!#%%'n Tuba%s%s"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:514
3376 #, c-format
3377 msgid "^BG%s^K1 hurt their own ears with the @!#%%'n Tuba%s%s"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:515
3381 #, c-format
3382 msgid "^BG%s%s^K1 has been sublimated by ^BG%s^K1's Vaporizer%s%s"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:516
3386 #, c-format
3387 msgid "^BG%s%s^K1 has been vaporized by ^BG%s^K1's Vortex%s%s"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:541
3391 msgid "^F4You are now alone!"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:543
3395 msgid "^BGYou are attacking!"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:544
3399 msgid "^BGYou are defending!"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:545
3403 #, c-format
3404 msgid "^BGObjective destroyed in ^F4%s^BG!"
3405 msgstr ""
3406
3407 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:547
3408 msgid "^F4Begin!"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:548
3412 msgid "^F4Game starts in ^COUNT"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:549
3416 msgid "^F4Round starts in ^COUNT"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:550
3420 msgid "^F4Round cannot start"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:555
3424 msgid "^F2Don't camp!"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:559
3428 msgid ""
3429 "^BGYou are now free.\n"
3430 "^BGFeel free to ^F2try to capture^BG the flag again\n"
3431 "^BGif you think you will succeed."
3432 msgstr ""
3433
3434 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:560
3435 msgid "^BGThis flag is currently inactive"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:561
3439 msgid ""
3440 "^BGYou are now ^F1shielded^BG from the flag(s)\n"
3441 "^BGfor ^F2too many unsuccessful attempts^BG to capture.\n"
3442 "^BGMake some defensive scores before trying again."
3443 msgstr ""
3444
3445 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:562
3446 msgid "^BGYou captured the ^TC^TT^BG flag!"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:563
3450 msgid "^BGYou captured the flag!"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:564
3454 #, c-format
3455 msgid "^BGToo many flag throws! Throwing disabled for %s."
3456 msgstr ""
3457
3458 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:565
3459 #, c-format
3460 msgid "^BG%s^BG passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:566
3464 #, c-format
3465 msgid "^BG%s^BG passed the flag to %s"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:567
3469 #, c-format
3470 msgid "^BGYou received the ^TC^TT^BG flag from %s"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:568
3474 #, c-format
3475 msgid "^BGYou received the flag from %s"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:569
3479 #, c-format
3480 msgid "^BGPress ^F2%s^BG to receive the flag from %s^BG"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:570
3484 #, c-format
3485 msgid "^BGRequesting %s^BG to pass you the flag"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:571
3489 #, c-format
3490 msgid "^BGYou passed the ^TC^TT^BG flag to %s"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:572
3494 #, c-format
3495 msgid "^BGYou passed the flag to %s"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:573
3499 msgid "^BGYou got the ^TC^TT^BG flag!"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:574
3503 msgid "^BGYou got the flag!"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:575
3507 #, c-format
3508 msgid "^BGYou got your %steam^BG's flag, return it!"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:576
3512 #, c-format
3513 msgid "^BGYou got the %senemy^BG's flag, return it!"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:577
3517 #, c-format
3518 msgid "^BGThe %senemy^BG got your flag! Retrieve it!"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:578
3522 #, c-format
3523 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got your flag! Retrieve it!"
3524 msgstr ""
3525
3526 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:579
3527 #, c-format
3528 msgid "^BGThe %senemy^BG got the flag! Retrieve it!"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:580
3532 #, c-format
3533 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got the flag! Retrieve it!"
3534 msgstr ""
3535
3536 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:581
3537 #, c-format
3538 msgid "^BGThe %senemy^BG got their flag! Retrieve it!"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:582
3542 #, c-format
3543 msgid "^BGThe %senemy (^BG%s%s)^BG got their flag! Retrieve it!"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:583
3547 #, c-format
3548 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:584
3552 #, c-format
3553 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the ^TC^TT^BG flag! Protect them!"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:585
3557 #, c-format
3558 msgid "^BGYour %steam mate^BG got the flag! Protect them!"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:586
3562 #, c-format
3563 msgid "^BGYour %steam mate (^BG%s%s)^BG got the flag! Protect them!"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:587
3567 msgid "^BGEnemies can now see you on radar!"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:588
3571 msgid "^BGYou returned the ^TC^TT^BG flag!"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:589
3575 msgid "^BGStalemate! Enemies can now see you on radar!"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:590
3579 msgid "^BGStalemate! Flag carriers can now be seen by enemies on radar!"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:594
3583 #, c-format
3584 msgid "^K3%sYou fragged ^BG%s"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:595
3588 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:604
3589 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:613
3590 #, c-format
3591 msgid "^K3%sYou scored against ^BG%s"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:596
3595 #, c-format
3596 msgid "^K1%sYou were fragged by ^BG%s"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:597
3600 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:606
3601 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:615
3602 #, c-format
3603 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:603
3607 #, c-format
3608 msgid "^K3%sYou burned ^BG%s"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:605
3612 #, c-format
3613 msgid "^K1%sYou were burned by ^BG%s"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:612
3617 #, c-format
3618 msgid "^K3%sYou froze ^BG%s"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:614
3622 #, c-format
3623 msgid "^K1%sYou were frozen by ^BG%s"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:621
3627 #, c-format
3628 msgid "^K1%sYou typefragged ^BG%s"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:622
3632 #, c-format
3633 msgid "^K1%sYou scored against ^BG%s^K1 while they were typing"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:623
3637 #, c-format
3638 msgid "^K1%sYou were typefragged by ^BG%s"
3639 msgstr ""
3640
3641 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:624
3642 #, c-format
3643 msgid "^K1%sYou were scored against by ^BG%s^K1 while typing"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:630
3647 #, c-format
3648 msgid "^BGPress ^F2%s^BG again to toss the nade!"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:631
3652 msgid "^F2You got a ^K1BONUS GRENADE^F2!"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:633
3656 #, c-format
3657 msgid ""
3658 "^BGYou have been moved into a different team\n"
3659 "You are now on: %s"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3663 msgid "^K1Don't go against your team mates!"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:634
3667 msgid "^K1Don't shoot your team mates!"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3671 msgid "^K1Die camper!"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:635
3675 msgid "^K1Reconsider your tactics, camper!"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:636
3679 msgid "^K1You unfairly eliminated yourself!"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:637
3683 #, c-format
3684 msgid "^K1You were %s"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:638
3688 msgid "^K1You couldn't catch your breath!"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:639
3692 msgid "^K1You hit the ground with a crunch!"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3696 msgid "^K1You felt a little too hot!"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:640
3700 msgid "^K1You got a little bit too crispy!"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
3704 msgid "^K1You killed your own dumb self!"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:641
3708 msgid "^K1You need to be more careful!"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:642
3712 msgid "^K1You couldn't stand the heat!"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3716 msgid "^K1You need to watch out for monsters!"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:643
3720 msgid "^K1You were killed by a monster!"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3724 msgid "^K1Tastes like chicken!"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:644
3728 msgid "^K1You forgot to put the pin back in!"
3729 msgstr ""
3730
3731 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:645
3732 msgid "^K1Hanging around a napalm explosion is bad!"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
3736 msgid "^K1You felt a little chilly!"
3737 msgstr ""
3738
3739 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:646
3740 msgid "^K1You got a little bit too cold!"
3741 msgstr ""
3742
3743 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:647
3744 msgid "^K1Your Healing Nade is a bit defective"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3748 msgid "^K1You are respawning for running out of ammo..."
3749 msgstr ""
3750
3751 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:648
3752 msgid "^K1You were killed for running out of ammo..."
3753 msgstr ""
3754
3755 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
3756 msgid "^K1You grew too old without taking your medicine"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:649
3760 msgid "^K1You need to preserve your health"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:650
3764 msgid "^K1You became a shooting star!"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:651
3768 msgid "^K1You melted away in slime!"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3772 msgid "^K1You committed suicide!"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:652
3776 msgid "^K1You ended it all!"
3777 msgstr ""
3778
3779 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:653
3780 msgid "^K1You got stuck in a swamp!"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:654
3784 #, c-format
3785 msgid "^BGYou are now on: %s"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:655
3789 msgid "^K1You died in an accident!"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3793 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a turret!"
3794 msgstr ""
3795
3796 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:656
3797 msgid "^K1You were fragged by a turret!"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3801 msgid "^K1You had an unfortunate run in with an eWheel turret!"
3802 msgstr ""
3803
3804 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:657
3805 msgid "^K1You were fragged by an eWheel turret!"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:658
3809 msgid "^K1You had an unfortunate run in with a Walker turret!"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:658
3813 msgid "^K1You were fragged by a Walker turret!"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:659
3817 msgid "^K1You got caught in the blast of a Bumblebee explosion!"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:660
3821 msgid "^K1You were crushed by a vehicle!"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:661
3825 msgid "^K1You were caught in a Raptor cluster bomb!"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:662
3829 msgid "^K1You got caught in the blast of a Raptor explosion!"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:663
3833 msgid "^K1You got caught in the blast of a Spiderbot explosion!"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:664
3837 msgid "^K1You were blasted to bits by a Spiderbot rocket!"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:665
3841 msgid "^K1You got caught in the blast of a Racer explosion!"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:666
3845 msgid "^K1You couldn't find shelter from a Racer rocket!"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:667
3849 msgid "^K1Watch your step!"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:669
3853 #, c-format
3854 msgid "^K1Moron! You fragged ^BG%s^K1, a team mate!"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:669
3858 #, c-format
3859 msgid "^K1Moron! You went against ^BG%s^K1, a team mate!"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
3863 #, c-format
3864 msgid "^K1You were fragged by ^BG%s^K1, a team mate"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:670
3868 #, c-format
3869 msgid "^K1You were scored against by ^BG%s^K1, a team mate"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:672
3873 msgid ""
3874 "^K1Stop idling!\n"
3875 "^BGDisconnecting in ^COUNT..."
3876 msgstr ""
3877
3878 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:674
3879 #, c-format
3880 msgid "^BGYou need %s^BG!"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:675
3884 #, c-format
3885 msgid "^BGYou also need %s^BG!"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:676
3889 msgid "^BGDoor unlocked!"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:678
3893 msgid "^F2You picked up some extra lives"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:680
3897 #, c-format
3898 msgid "^K3You revived ^BG%s"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:681
3902 msgid "^K3You revived yourself"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:682
3906 #, c-format
3907 msgid "^K3You were revived by ^BG%s"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:683
3911 #, c-format
3912 msgid "^K3You were automatically revived after %s second(s)"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:685
3916 msgid "^BGThe generator is under attack!"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:687
3920 msgid "^TC^TT^BG team loses the round"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:691
3924 msgid "^K1You froze yourself"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:692
3928 msgid "^K1Round already started, you spawn as frozen"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:694
3932 #, c-format
3933 msgid "^K1A %s has arrived!"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:698
3937 msgid "^BGYou got the ^F1Fuel regenerator"
3938 msgstr ""
3939
3940 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:699
3941 msgid "^BGYou got the ^F1Jetpack"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:707
3945 msgid ""
3946 "^K1No spawnpoints available!\n"
3947 "Hope your team can fix it..."
3948 msgstr ""
3949
3950 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:708
3951 msgid ""
3952 "^K1You may not join the game at this time.\n"
3953 "The player limit reached maximum capacity."
3954 msgstr ""
3955
3956 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:712
3957 msgid "^BGYou picked up the ball"
3958 msgstr ""
3959
3960 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:713
3961 msgid "^BGKilling people while you don't have the ball gives no points!"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:715
3965 msgid ""
3966 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3967 "Help the key carriers to meet!"
3968 msgstr ""
3969
3970 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:716
3971 msgid ""
3972 "^BGAll keys are in ^TC^TT team^BG's hands!\n"
3973 "Interfere ^F4NOW^BG!"
3974 msgstr ""
3975
3976 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:717
3977 msgid ""
3978 "^BGAll keys are in your team's hands!\n"
3979 "Meet the other key carriers ^F4NOW^BG!"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:718
3983 msgid "^F4Round will start in ^COUNT"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:719
3987 msgid "^BGScanning frequency range..."
3988 msgstr ""
3989
3990 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:720
3991 msgid "^BGYou are starting with the ^TC^TT Key"
3992 msgstr ""
3993
3994 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:722
3995 msgid "^BGYou have no lives left, you must wait until the next match"
3996 msgstr ""
3997
3998 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:724
3999 #, c-format
4000 msgid ""
4001 "^BGWaiting for players to join...\n"
4002 "Need active players for: %s"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:725
4006 #, c-format
4007 msgid "^BGWaiting for %s player(s) to join..."
4008 msgstr ""
4009
4010 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:727
4011 msgid "^BGYour weapon has been downgraded until you find some ammo!"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:728
4015 msgid "^F4^COUNT^BG left to find some ammo!"
4016 msgstr ""
4017
4018 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:729
4019 msgid "^BGGet some ammo or you'll be dead in ^F4^COUNT^BG!"
4020 msgstr ""
4021
4022 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:729
4023 msgid "^BGGet some ammo! ^F4^COUNT^BG left!"
4024 msgstr ""
4025
4026 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:730
4027 #, c-format
4028 msgid "^F2Extra lives remaining: ^K1%s"
4029 msgstr ""
4030
4031 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:734
4032 #, c-format
4033 msgid ""
4034 "^F2^COUNT^BG until weapon change...\n"
4035 "Next weapon: ^F1%s"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:735
4039 #, c-format
4040 msgid "^F2Active weapon: ^F1%s"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:737
4044 #, c-format
4045 msgid "^BGYou captured %s^BG control point"
4046 msgstr ""
4047
4048 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:738
4049 #, c-format
4050 msgid "^TC^TT^BG team captured %s^BG control point"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:739
4054 msgid "^BGThis control point currently cannot be captured"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:740
4058 msgid ""
4059 "^BGThe enemy generator cannot be destroyed yet\n"
4060 "^F2Capture some control points to unshield it"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:741
4064 msgid "^BGThe ^TCenemy^BG generator is no longer shielded!"
4065 msgstr ""
4066
4067 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:742
4068 msgid ""
4069 "^K1Your generator is NOT shielded!\n"
4070 "^BGRe-capture control points to shield it!"
4071 msgstr ""
4072
4073 #: qcsrc/common/notifications/all.inc:743