Merge remote-tracking branch 'origin/Mario/lms_updates'
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / qcsrc / server / progs.src
1 ../../progs.dat // output filename
2
3 ../common/util-pre.qh
4 sys-pre.qh
5 ../dpdefs/progsdefs.qc
6 ../dpdefs/dpextensions.qc
7 sys-post.qh
8
9 ../warpzonelib/anglestransform.qh
10 ../warpzonelib/mathlib.qh
11 ../warpzonelib/common.qh
12 ../warpzonelib/util_server.qh
13 ../warpzonelib/server.qh
14
15 ../common/constants.qh
16 ../common/teams.qh
17 ../common/util.qh
18 ../common/counting.qh
19 ../common/items.qh
20 ../common/explosion_equation.qh
21 ../common/urllib.qh
22 ../common/command/markup.qh
23 ../common/command/rpn.qh
24 ../common/command/generic.qh
25 ../common/command/shared_defs.qh
26 ../common/net_notice.qh
27 ../common/animdecide.qh
28
29 autocvars.qh
30 constants.qh
31 defs.qh         // Should rename this, it has fields and globals
32
33 ../common/notifications.qh // must be after autocvars
34 ../common/deathtypes.qh // must be after notifications
35
36 mutators/base.qh
37 mutators/mutators.qh
38 mutators/gamemode_arena.qh
39 mutators/gamemode_ca.qh
40 mutators/gamemode_ctf.qh
41 mutators/gamemode_domination.qh
42 mutators/gamemode_keyhunt.qh // TODO fix this
43 mutators/gamemode_keepaway.qh
44 mutators/gamemode_nexball.qh 
45 mutators/gamemode_lms.qh
46 mutators/mutator_dodging.qh
47
48 //// tZork Turrets ////
49 tturrets/include/turrets_early.qh
50 vehicles/vehicles_def.qh
51
52 campaign.qh
53 ../common/campaign_common.qh
54 ../common/mapinfo.qh
55
56 command/common.qh
57 command/banning.qh
58 command/radarmap.qh
59 command/vote.qh
60 command/getreplies.qh
61 command/cmd.qh
62 command/sv_cmd.qh
63
64 accuracy.qh
65 csqcprojectile.qh
66 ../common/csqcmodel_settings.qh
67 ../csqcmodellib/common.qh
68 ../csqcmodellib/sv_model.qh
69 csqceffects.qc
70
71 anticheat.qh
72 cheats.qh
73 playerstats.qh
74
75 portals.qh
76
77 g_hook.qh
78 w_electro.qh
79 w_laser.qh
80
81 scores.qh
82
83 ipban.qh
84
85 race.qh
86
87 antilag.qh
88
89 playerdemo.qh
90
91 round_handler.qh
92
93 // singleplayer stuff
94 item_key.qh
95 secret.qh
96
97 scores_rules.qc
98
99 miscfunctions.qc
100
101 waypointsprites.qc
102
103 bot/bot.qc
104
105 g_subs.qc
106
107 g_tetris.qc
108
109 //runematch.qc
110
111 g_violence.qc
112 g_damage.qc
113
114 teamplay.qc
115
116 cl_physics.qc
117
118 // tZork's libs
119 movelib.qc
120 steerlib.qc
121 pathlib/pathlib.qh
122
123 g_world.qc
124 g_casings.qc
125
126 t_jumppads.qc
127 t_teleporters.qc
128
129 sv_main.qc
130
131 g_triggers.qc
132 g_models.qc
133
134 // singleplayer stuff
135 item_key.qc
136 secret.qc
137
138 cl_weaponsystem.qc
139 w_common.qc
140
141 w_all.qc
142
143 t_items.qc
144 cl_weapons.qc
145 cl_impulse.qc
146
147 ent_cs.qc
148
149 cl_player.qc
150 cl_client.qc
151 t_plats.qc
152 antilag.qc
153
154 //ctf.qc
155 //domination.qc
156 //mode_onslaught.qc
157 //nexball.qc
158 g_hook.qc
159
160 t_swamp.qc
161
162 campaign.qc
163 ../common/campaign_file.qc
164 ../common/campaign_setup.qc
165 ../common/urllib.qc
166
167 ../common/command/markup.qc
168 ../common/command/rpn.qc
169 ../common/command/generic.qc
170 ../common/net_notice.qc
171
172 command/common.qc
173 command/banning.qc
174 command/radarmap.qc
175 command/vote.qc
176 command/getreplies.qc
177 command/cmd.qc
178 command/sv_cmd.qc
179
180 assault.qc
181
182 ipban.qc
183
184 ../common/mapinfo.qc
185
186 t_quake3.qc
187 t_halflife.qc
188 t_quake.qc
189
190 race.qc
191
192
193 //// tZork Turrets ////
194 tturrets/include/turrets.qh
195 vehicles/vehicles.qh
196
197 scores.qc
198
199 portals.qc
200
201 target_spawn.qc
202 func_breakable.qc
203 target_music.qc
204
205 ../common/items.qc
206
207
208 accuracy.qc
209 ../csqcmodellib/sv_model.qc
210 csqcprojectile.qc
211
212 playerdemo.qc
213
214 anticheat.qc
215 cheats.qc
216 playerstats.qc
217
218 round_handler.qc
219
220 ../common/explosion_equation.qc
221
222 mutators/base.qc
223 mutators/gamemode_arena.qc
224 mutators/gamemode_ca.qc
225 mutators/gamemode_ctf.qc
226 mutators/gamemode_domination.qc
227 mutators/gamemode_freezetag.qc
228 mutators/gamemode_keyhunt.qc
229 mutators/gamemode_keepaway.qc
230 mutators/gamemode_nexball.qc
231 mutators/gamemode_onslaught.qc
232 mutators/gamemode_lms.qc
233 mutators/mutator_invincibleproj.qc
234 mutators/mutator_new_toys.qc
235 mutators/mutator_nix.qc
236 mutators/mutator_dodging.qc
237 mutators/mutator_rocketflying.qc
238 mutators/mutator_vampire.qc
239 mutators/mutator_spawn_near_teammate.qc
240 mutators/mutator_physical_items.qc
241 mutators/sandbox.qc
242 mutators/mutator_superspec.qc
243 mutators/mutator_touchexplode.qc
244
245 ../warpzonelib/anglestransform.qc
246 ../warpzonelib/mathlib.qc
247 ../warpzonelib/common.qc
248 ../warpzonelib/util_server.qc
249 ../warpzonelib/server.qc
250
251 ../common/animdecide.qc
252 ../common/util.qc
253 ../common/notifications.qc
254
255 ../common/if-this-file-errors-scroll-up-and-fix-the-warnings.fteqccfail