Add Cushion texture - thanks hotdog
[xonotic/xonotic-maps.pk3dir.git] / scripts / terrain01x.shader
1 textures/terrain01x/blends-mars-rock01-ground01
2 {
3         qer_editorimage textures/terrain01x/blends/mars-rock01-ground01.tga
4         
5         q3map_bounceScale  0.5
6         dpoffsetmapping - 2 match8 229
7
8         q3map_lightmapSampleOffset 8
9         q3map_nonplanar
10         q3map_shadeangle 95
11
12         surfaceparm dust
13
14         q3map_alphaMod dotproduct2 ( 0 0 0.95 )
15
16         {
17                 map textures/terrain01x/rock/mars01.tga // Primary
18         }
19
20         {
21                 map textures/terrain01x/ground/mars01.tga       // Secondary
22                 blendFunc GL_SRC_ALPHA GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA           
23                 alphaGen vertex
24         }
25
26         {
27                 map $lightmap
28                 blendFunc GL_DST_COLOR GL_ZERO
29         }
30 }
31
32 textures/terrain01x/blends-mars-rock01-sand04
33 {
34         qer_editorimage textures/terrain01x/blends/mars-rock01-sand04.tga
35         
36         q3map_bounceScale  0.5
37         dpoffsetmapping - 2 match8 229
38
39         q3map_lightmapSampleOffset 8
40         q3map_nonplanar
41         q3map_shadeangle 95
42
43         surfaceparm dust
44
45         q3map_alphaMod dotproduct2 ( 0 0 0.95 )
46
47         {
48                 map textures/terrain01x/rock/mars01.tga // Primary
49         }
50
51         {
52                 map textures/terrain01x/ground/sand04.tga       // Secondary
53                 blendFunc GL_SRC_ALPHA GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA           
54                 alphaGen vertex
55         }
56
57         {
58                 map $lightmap
59                 blendFunc GL_DST_COLOR GL_ZERO
60         }
61 }
62
63 textures/terrain01x/blends-mars-rock02-ground01
64 {
65         qer_editorimage textures/terrain01x/blends/mars-rock02-ground01.tga
66         
67         q3map_bounceScale  0.5
68         dpoffsetmapping - 2 match8 226
69
70
71         q3map_lightmapSampleOffset 8
72         q3map_nonplanar
73         q3map_shadeangle 95
74
75         surfaceparm dust
76
77         q3map_alphaMod dotproduct2 ( 0 0 0.95 )
78
79         {
80                 map textures/terrain01x/rock/mars02.tga // Primary
81         }
82
83         {
84                 map textures/terrain01x/ground/mars01.tga       // Secondary
85                 blendFunc GL_SRC_ALPHA GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA           
86                 alphaGen vertex
87         }
88
89         {
90                 map $lightmap
91                 blendFunc GL_DST_COLOR GL_ZERO
92         }
93 }
94
95 textures/terrain01x/blends-mars-rock01-ground01-projected
96 {
97         qer_editorimage textures/terrain01x/blends/mars-rock01-ground01.tga
98         
99         q3map_bounceScale  0.5
100         dpoffsetmapping - 2 match8 229
101
102         q3map_lightmapSampleOffset 8
103         q3map_nonplanar
104         q3map_shadeangle 95
105
106         surfaceparm dust
107
108         q3map_alphaMod dotproduct2 ( 0 0 0.95 )
109         q3map_tcGen ivector ( 1024 0 0 ) ( 0 1024 0 )
110
111         {
112                 map textures/terrain01x/rock/mars01.tga // Primary
113         }
114
115         {
116                 map textures/terrain01x/ground/mars01.tga       // Secondary
117                 blendFunc GL_SRC_ALPHA GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA           
118                 alphaGen vertex
119         }
120
121         {
122                 map $lightmap
123                 blendFunc GL_DST_COLOR GL_ZERO
124         }
125 }
126
127 textures/terrain01x/blends-mars-rock01-sand04-projected
128 {
129         qer_editorimage textures/terrain01x/blends/mars-rock01-sand04.tga
130         
131         q3map_bounceScale  0.5
132         dpoffsetmapping - 2 match8 229
133
134         q3map_lightmapSampleOffset 8
135         q3map_nonplanar
136         q3map_shadeangle 95
137
138         surfaceparm dust
139
140         q3map_alphaMod dotproduct2 ( 0 0 0.95 )
141         q3map_tcGen ivector ( 1024 0 0 ) ( 0 1024 0 )
142
143         {
144                 map textures/terrain01x/rock/mars01.tga // Primary
145         }
146
147         {
148                 map textures/terrain01x/ground/sand04.tga       // Secondary
149                 blendFunc GL_SRC_ALPHA GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA           
150                 alphaGen vertex
151         }
152
153         {
154                 map $lightmap
155                 blendFunc GL_DST_COLOR GL_ZERO
156         }
157 }
158
159 textures/terrain01x/blends-mars-rock02-ground01-projected
160 {
161         qer_editorimage textures/terrain01x/blends/mars-rock02-ground01.tga
162         
163         q3map_bounceScale  0.5
164         dpoffsetmapping - 2 match8 226
165
166
167         q3map_lightmapSampleOffset 8
168         q3map_nonplanar
169         q3map_shadeangle 95
170
171         surfaceparm dust
172
173         q3map_alphaMod dotproduct2 ( 0 0 0.95 )
174         q3map_tcGen ivector ( 1024 0 0 ) ( 0 1024 0 )
175
176
177         {
178                 map textures/terrain01x/rock/mars02.tga // Primary
179         }
180
181         {
182                 map textures/terrain01x/ground/mars01.tga       // Secondary
183                 blendFunc GL_SRC_ALPHA GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA           
184                 alphaGen vertex
185         }
186
187         {
188                 map $lightmap
189                 blendFunc GL_DST_COLOR GL_ZERO
190         }
191 }
192
193 textures/terrain01x/ground-barren01
194 {
195         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
196         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/barren01.tga
197         
198         q3map_bounceScale  0.5
199         dpoffsetmapping - 2 match8 112
200
201         q3map_lightmapSampleOffset 8
202         q3map_nonplanar
203         q3map_shadeangle 45
204
205         {
206                 map textures/terrain01x/ground/barren01.tga
207                 
208
209         }
210         {
211                 map $lightmap
212                 rgbGen identity
213                 tcGen lightmap
214                 blendfunc filter
215         }
216 }
217 textures/terrain01x/ground-barren02
218 {
219         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
220         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/barren02.tga
221         
222         q3map_bounceScale  0.5
223         dpoffsetmapping - 2 match8 207
224
225         q3map_lightmapSampleOffset 8
226         q3map_nonplanar
227         q3map_shadeangle 45
228
229         {
230                 map textures/terrain01x/ground/barren02.tga
231                 
232
233         }
234         {
235                 map $lightmap
236                 rgbGen identity
237                 tcGen lightmap
238                 blendfunc filter
239         }
240 }
241 textures/terrain01x/ground-drylake01
242 {
243         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
244         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/drylake01.tga
245         
246         q3map_bounceScale  0.5
247         dpoffsetmapping - 2 match8 184
248
249         q3map_lightmapSampleOffset 8
250         q3map_nonplanar
251         q3map_shadeangle 45
252
253         {
254                 map textures/terrain01x/ground/drylake01.tga
255                 
256
257         }
258         {
259                 map $lightmap
260                 rgbGen identity
261                 tcGen lightmap
262                 blendfunc filter
263         }
264 }
265 textures/terrain01x/ground-drylake02
266 {
267         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
268         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/drylake02.tga
269         
270         q3map_bounceScale  0.5
271         dpoffsetmapping - 2 match8 184
272
273         q3map_lightmapSampleOffset 8
274         q3map_nonplanar
275         q3map_shadeangle 45
276
277         {
278                 map textures/terrain01x/ground/drylake02.tga
279                 
280
281         }
282         {
283                 map $lightmap
284                 rgbGen identity
285                 tcGen lightmap
286                 blendfunc filter
287         }
288 }
289 textures/terrain01x/ground-goopit
290 {
291         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
292         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/goopit.tga
293         
294         q3map_bounceScale  0.75
295         dpoffsetmapping - 2 match8 72
296         dpglossintensitymod  2
297         dpglossexponentmod  2
298
299         q3map_lightmapSampleOffset 4
300         q3map_nonplanar
301         q3map_shadeangle 90
302
303         {
304                 map textures/terrain01x/ground/goopit.tga
305                 
306
307         }
308         {
309                 map $lightmap
310                 rgbGen identity
311                 tcGen lightmap
312                 blendfunc filter
313         }
314 }
315 textures/terrain01x/ground-gravel01
316 {
317         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
318         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/gravel01.tga
319         
320         q3map_bounceScale  0.5
321         dpoffsetmapping - 2 match8 202
322
323         q3map_lightmapSampleOffset 8
324         q3map_nonplanar
325         q3map_shadeangle 45
326
327         {
328                 map textures/terrain01x/ground/gravel01.tga
329                 
330
331         }
332         {
333                 map $lightmap
334                 rgbGen identity
335                 tcGen lightmap
336                 blendfunc filter
337         }
338 }
339 textures/terrain01x/ground-ice01
340 {
341         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
342         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/ice01.tga
343         
344         q3map_bounceScale  0.75
345         dpoffsetmapping - 2 match8 254
346         dpglossintensitymod  2
347         dpglossexponentmod  2
348
349         q3map_lightmapSampleOffset 4
350         q3map_nonplanar
351         q3map_shadeangle 15
352
353         {
354                 map textures/terrain01x/ground/ice01.tga
355                 
356
357         }
358         {
359                 map $lightmap
360                 rgbGen identity
361                 tcGen lightmap
362                 blendfunc filter
363         }
364 }
365 textures/terrain01x/ground-mars01
366 {
367         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
368         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/mars01.tga
369         
370         q3map_bounceScale  0.5
371         dpoffsetmapping - 2 match8 186
372
373         q3map_lightmapSampleOffset 8
374         q3map_nonplanar
375         q3map_shadeangle 45
376
377         {
378                 map textures/terrain01x/ground/mars01.tga
379                 
380
381         }
382         {
383                 map $lightmap
384                 rgbGen identity
385                 tcGen lightmap
386                 blendfunc filter
387         }
388 }
389 textures/terrain01x/ground-mud01
390 {
391         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
392         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/mud01.tga
393         
394         q3map_bounceScale  0.5
395         dpoffsetmapping - 2 match8 210
396
397         q3map_lightmapSampleOffset 8
398         q3map_nonplanar
399         q3map_shadeangle 45
400
401         {
402                 map textures/terrain01x/ground/mud01.tga
403                 
404
405         }
406         {
407                 map $lightmap
408                 rgbGen identity
409                 tcGen lightmap
410                 blendfunc filter
411         }
412 }
413 textures/terrain01x/ground-mud02
414 {
415         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
416         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/mud02.tga
417         
418         q3map_bounceScale  0.5
419         dpoffsetmapping - 2 match8 177
420
421         q3map_lightmapSampleOffset 8
422         q3map_nonplanar
423         q3map_shadeangle 45
424
425         {
426                 map textures/terrain01x/ground/mud02.tga
427                 
428
429         }
430         {
431                 map $lightmap
432                 rgbGen identity
433                 tcGen lightmap
434                 blendfunc filter
435         }
436 }
437 textures/terrain01x/ground-sand01
438 {
439         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
440         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/sand01.tga
441         
442         q3map_bounceScale  0.5
443         dpoffsetmapping - 2 match8 160
444
445         q3map_lightmapSampleOffset 8
446         q3map_nonplanar
447         q3map_shadeangle 45
448
449         {
450                 map textures/terrain01x/ground/sand01.tga
451                 
452
453         }
454         {
455                 map $lightmap
456                 rgbGen identity
457                 tcGen lightmap
458                 blendfunc filter
459         }
460 }
461 textures/terrain01x/ground-sand02
462 {
463         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
464         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/sand02.tga
465         
466         q3map_bounceScale  0.5
467         dpoffsetmapping - 2 match8 197
468
469         q3map_lightmapSampleOffset 8
470         q3map_nonplanar
471         q3map_shadeangle 45
472
473         {
474                 map textures/terrain01x/ground/sand02.tga
475                 
476
477         }
478         {
479                 map $lightmap
480                 rgbGen identity
481                 tcGen lightmap
482                 blendfunc filter
483         }
484 }
485 textures/terrain01x/ground-sand03
486 {
487         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
488         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/sand03.tga
489         
490         q3map_bounceScale  0.5
491         dpoffsetmapping - 2 match8 188
492
493         q3map_lightmapSampleOffset 8
494         q3map_nonplanar
495         q3map_shadeangle 45
496
497         {
498                 map textures/terrain01x/ground/sand03.tga
499                 
500
501         }
502         {
503                 map $lightmap
504                 rgbGen identity
505                 tcGen lightmap
506                 blendfunc filter
507         }
508 }
509 textures/terrain01x/ground-sand04
510 {
511         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
512         qer_editorimage textures/terrain01x/ground/sand04.tga
513         
514         q3map_bounceScale  0.5
515         dpoffsetmapping - 2 match8 228
516
517         q3map_lightmapSampleOffset 8
518         q3map_nonplanar
519         q3map_shadeangle 45
520
521         {
522                 map textures/terrain01x/ground/sand04.tga
523                 
524
525         }
526         {
527                 map $lightmap
528                 rgbGen identity
529                 tcGen lightmap
530                 blendfunc filter
531         }
532 }
533 textures/terrain01x/rock-mars01
534 {
535         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
536         qer_editorimage textures/terrain01x/rock/mars01.tga
537         
538         q3map_bounceScale  0.5
539         dpoffsetmapping - 2 match8 229
540
541         q3map_lightmapSampleOffset 8
542         q3map_nonplanar
543         q3map_shadeangle 45
544
545         {
546                 map textures/terrain01x/rock/mars01.tga
547                 
548
549         }
550         {
551                 map $lightmap
552                 rgbGen identity
553                 tcGen lightmap
554                 blendfunc filter
555         }
556 }
557 textures/terrain01x/rock-mars02
558 {
559         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
560         qer_editorimage textures/terrain01x/rock/mars02.tga
561         
562         q3map_bounceScale  0.5
563         dpoffsetmapping - 2 match8 226
564
565         q3map_lightmapSampleOffset 8
566         q3map_nonplanar
567         q3map_shadeangle 45
568
569         {
570                 map textures/terrain01x/rock/mars02.tga
571                 
572
573         }
574         {
575                 map $lightmap
576                 rgbGen identity
577                 tcGen lightmap
578                 blendfunc filter
579         }
580 }
581 textures/terrain01x/rock-rock01
582 {
583         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
584         qer_editorimage textures/terrain01x/rock/rock01.tga
585         
586         q3map_bounceScale  0.5
587         dpoffsetmapping - 2 match8 174
588
589         q3map_lightmapSampleOffset 8
590         q3map_nonplanar
591         q3map_shadeangle 45
592
593         {
594                 map textures/terrain01x/rock/rock01.tga
595                 
596
597         }
598         {
599                 map $lightmap
600                 rgbGen identity
601                 tcGen lightmap
602                 blendfunc filter
603         }
604 }
605 textures/terrain01x/rock-rock02
606 {
607         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
608         qer_editorimage textures/terrain01x/rock/rock02.tga
609         
610         q3map_bounceScale  0.5
611         dpoffsetmapping - 2 match8 145
612
613         q3map_lightmapSampleOffset 8
614         q3map_nonplanar
615         q3map_shadeangle 45
616
617         {
618                 map textures/terrain01x/rock/rock02.tga
619                 
620
621         }
622         {
623                 map $lightmap
624                 rgbGen identity
625                 tcGen lightmap
626                 blendfunc filter
627         }
628 }
629 textures/terrain01x/rock-rock03
630 {
631         xon_nowarn "We're intentionally using an alpha'd texture without using the alpha channel"
632         qer_editorimage textures/terrain01x/rock/rock03.tga
633         
634         q3map_bounceScale  0.5
635         dpoffsetmapping - 2 match8 166
636
637         q3map_lightmapSampleOffset 8
638         q3map_nonplanar
639         q3map_shadeangle 45
640
641         {
642                 map textures/terrain01x/rock/rock03.tga
643                 
644
645         }
646         {
647                 map $lightmap
648                 rgbGen identity
649                 tcGen lightmap
650                 blendfunc filter
651         }
652 }