Added bot waypoint files, thx to nowego
authorcbrutail <ruszkai.akos@gmail.com>
Sat, 4 Jun 2011 19:12:50 +0000 (21:12 +0200)
committercbrutail <ruszkai.akos@gmail.com>
Sat, 4 Jun 2011 19:12:50 +0000 (21:12 +0200)
maps/lightspeed.waypoints [new file with mode: 0644]
maps/lightspeed.waypoints.cache [new file with mode: 0644]

diff --git a/maps/lightspeed.waypoints b/maps/lightspeed.waypoints
new file mode 100644 (file)
index 0000000..803e3a0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,36 @@
+'-1313.4 -521.3  88.0'
+'-1313.4 -521.3  88.0'
+0
+'1312.2 523.7  88.0'
+'1312.2 523.7  88.0'
+0
+' 77.1 1264.4 344.0'
+' 77.1 1264.4 344.0'
+0
+'-51.6 -1244.1 344.0'
+'-51.6 -1244.1 344.0'
+0
+'917.1 -1170.9 344.0'
+'917.1 -1170.9 344.0'
+0
+'-922.5 1184.2 344.0'
+'-922.5 1184.2 344.0'
+0
+'1181.0  -0.5  88.1'
+'1181.0  -0.5  88.1'
+0
+'-1183.9  -0.9  88.1'
+'-1183.9  -0.9  88.1'
+0
+'-658.8  -0.4  88.1'
+'-658.8  -0.4  88.1'
+0
+'658.8  -1.5  88.1'
+'658.8  -1.5  88.1'
+0
+' -0.6 544.3 344.1'
+' -0.6 544.3 344.1'
+0
+' -1.0 -541.4 344.1'
+' -1.0 -541.4 344.1'
+0
diff --git a/maps/lightspeed.waypoints.cache b/maps/lightspeed.waypoints.cache
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e801bfa
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,138 @@
+'-1313.4 -521.3  88.0'*'-1424.0 -528.0  76.0'
+'-1313.4 -521.3  88.0'*'-1184.0 576.0  76.0'
+'-1313.4 -521.3  88.0'*'-1184.0 -704.0  88.0'
+'-1313.4 -521.3  88.0'*'-1184.0 -832.0 128.0'
+'-1313.4 -521.3  88.0'*'-1183.9  -0.9  88.1'
+'-1313.4 -521.3  88.0'*'-1184.0 352.0  88.0'
+'1312.2 523.7  88.0'*'1424.0 528.0  76.0'
+'1312.2 523.7  88.0'*'1184.0 -576.0  76.0'
+'1312.2 523.7  88.0'*'1184.0 704.0  88.0'
+'1312.2 523.7  88.0'*'1184.0 832.0 108.0'
+'1312.2 523.7  88.0'*'1181.0  -0.5  88.1'
+'1312.2 523.7  88.0'*'1184.0 -352.0  88.0'
+' 77.1 1264.4 344.0'*'  0.0 1184.0 344.0'
+' 77.1 1264.4 344.0'*'-592.0 1184.0 344.0'
+' 77.1 1264.4 344.0'*' -0.6 544.3 344.1'
+' 77.1 1264.4 344.0'*'-922.5 1184.2 344.0'
+'-51.6 -1244.1 344.0'*' -0.0 -1184.0 344.0'
+'-51.6 -1244.1 344.0'*'592.0 -1184.0 344.0'
+'-51.6 -1244.1 344.0'*' -1.0 -541.4 344.1'
+'-51.6 -1244.1 344.0'*'917.1 -1170.9 344.0'
+'917.1 -1170.9 344.0'*'1184.0 -1184.0 344.0'
+'917.1 -1170.9 344.0'*'592.0 -1184.0 344.0'
+'917.1 -1170.9 344.0'*'1184.0 -909.1 344.0'
+'917.1 -1170.9 344.0'*' -0.0 -1184.0 344.0'
+'917.1 -1170.9 344.0'*'-51.6 -1244.1 344.0'
+'-922.5 1184.2 344.0'*'-1184.0 1184.0 344.0'
+'-922.5 1184.2 344.0'*'-592.0 1184.0 344.0'
+'-922.5 1184.2 344.0'*'-1184.0 909.1 344.0'
+'-922.5 1184.2 344.0'*'  0.0 1184.0 344.0'
+'-922.5 1184.2 344.0'*' 77.1 1264.4 344.0'
+'1181.0  -0.5  88.1'*'1184.0 -576.0  76.0'
+'1181.0  -0.5  88.1'*'1424.0 528.0  76.0'
+'1181.0  -0.5  88.1'*'1184.0 -352.0  88.0'
+'1181.0  -0.5  88.1'*'658.8  -1.5  88.1'
+'1181.0  -0.5  88.1'*'1312.2 523.7  88.0'
+'1181.0  -0.5  88.1'*'1184.0 704.0  88.0'
+'1181.0  -0.5  88.1'*'1184.0 832.0 108.0'
+'-1183.9  -0.9  88.1'*'-1184.0 576.0  76.0'
+'-1183.9  -0.9  88.1'*'-1424.0 -528.0  76.0'
+'-1183.9  -0.9  88.1'*'-1184.0 352.0  88.0'
+'-1183.9  -0.9  88.1'*'-658.8  -0.4  88.1'
+'-1183.9  -0.9  88.1'*'-1313.4 -521.3  88.0'
+'-1183.9  -0.9  88.1'*'-1184.0 -704.0  88.0'
+'-1183.9  -0.9  88.1'*'-1184.0 -832.0 128.0'
+'-658.8  -0.4  88.1'*'-1183.9  -0.9  88.1'
+'-658.8  -0.4  88.1'*'  0.0   0.0  88.0'
+'658.8  -1.5  88.1'*'1181.0  -0.5  88.1'
+'658.8  -1.5  88.1'*'  0.0   0.0  88.0'
+' -0.6 544.3 344.1'*'  0.0   0.0 360.0'
+' -0.6 544.3 344.1'*'  0.0 1184.0 344.0'
+' -0.6 544.3 344.1'*' 77.1 1264.4 344.0'
+'-1184.0 909.1 344.0'*'-1184.0 576.0  76.0'
+'-1184.0 909.1 344.0'*'-1184.0 1184.0 344.0'
+'-1184.0 909.1 344.0'*'-922.5 1184.2 344.0'
+'-1184.0 909.1 344.0'*'-1184.0 352.0  88.0'
+'-1184.0 909.1 344.0'*'-1183.9  -0.9  88.1'
+'-1184.0 576.0  76.0'*'-1184.0 909.1 344.0'
+'1424.0 528.0  76.0'*'1684.0 528.0 376.0'
+'1184.0 -909.1 344.0'*'1184.0 -576.0  76.0'
+'1184.0 -909.1 344.0'*'1184.0 -1184.0 344.0'
+'1184.0 -909.1 344.0'*'917.1 -1170.9 344.0'
+'1184.0 -909.1 344.0'*'1184.0 -352.0  88.0'
+'1184.0 -909.1 344.0'*'1181.0  -0.5  88.1'
+'1184.0 -576.0  76.0'*'1184.0 -909.1 344.0'
+'-1184.0 -832.0 128.0'*'-1424.0 -528.0  76.0'
+'-1184.0 -832.0 128.0'*'-1184.0 -704.0  88.0'
+'-1184.0 -832.0 128.0'*'-1313.4 -521.3  88.0'
+'-1184.0 -832.0 128.0'*'-1183.9  -0.9  88.1'
+'1184.0 832.0 108.0'*'1424.0 528.0  76.0'
+'1184.0 832.0 108.0'*'1184.0 704.0  88.0'
+'1184.0 832.0 108.0'*'1312.2 523.7  88.0'
+'1184.0 832.0 108.0'*'1181.0  -0.5  88.1'
+'1684.0 528.0 376.0'*'1184.0 832.0 108.0'
+'-1678.9 -528.0 360.8'*'-1184.0 -832.0 128.0'
+'-1678.9 -528.0 360.8'*'-1616.0 -528.0 344.0'
+'-1678.9 -528.0 360.8'*'-1424.0 -528.0  76.0'
+'-1678.9 -528.0 360.8'*'-1313.4 -521.3  88.0'
+'-1678.9 -528.0 360.8'*'-1184.0 -704.0  88.0'
+'-1424.0 -528.0  76.0'*'-1678.9 -528.0 360.8'
+'1616.0 528.0 344.0'*'1684.0 528.0 376.0'
+'1616.0 528.0 344.0'*'1424.0 528.0  76.0'
+'1616.0 528.0 344.0'*'1312.2 523.7  88.0'
+'1616.0 528.0 344.0'*'1184.0 704.0  88.0'
+'  0.0 1184.0 344.0'*' 77.1 1264.4 344.0'
+'  0.0 1184.0 344.0'*'-592.0 1184.0 344.0'
+'  0.0 1184.0 344.0'*' -0.6 544.3 344.1'
+'  0.0 1184.0 344.0'*'-922.5 1184.2 344.0'
+' -0.0 -1184.0 344.0'*'-51.6 -1244.1 344.0'
+' -0.0 -1184.0 344.0'*'592.0 -1184.0 344.0'
+' -0.0 -1184.0 344.0'*' -1.0 -541.4 344.1'
+' -0.0 -1184.0 344.0'*'917.1 -1170.9 344.0'
+'-1184.0 352.0  88.0'*'-1184.0 576.0  76.0'
+'-1184.0 352.0  88.0'*'-1424.0 -528.0  76.0'
+'-1184.0 352.0  88.0'*'-1183.9  -0.9  88.1'
+'-1184.0 352.0  88.0'*'-1313.4 -521.3  88.0'
+'592.0 -1184.0 344.0'*'917.1 -1170.9 344.0'
+'592.0 -1184.0 344.0'*'1184.0 -1184.0 344.0'
+'592.0 -1184.0 344.0'*' -0.0 -1184.0 344.0'
+'592.0 -1184.0 344.0'*'-51.6 -1244.1 344.0'
+'-592.0 1184.0 344.0'*'-922.5 1184.2 344.0'
+'-592.0 1184.0 344.0'*'-1184.0 1184.0 344.0'
+'-592.0 1184.0 344.0'*'  0.0 1184.0 344.0'
+'-592.0 1184.0 344.0'*' 77.1 1264.4 344.0'
+'-1184.0 1184.0 344.0'*'-1184.0 576.0  76.0'
+'-1184.0 1184.0 344.0'*'-922.5 1184.2 344.0'
+'-1184.0 1184.0 344.0'*'-1184.0 909.1 344.0'
+'-1184.0 1184.0 344.0'*'-592.0 1184.0 344.0'
+'-1184.0 1184.0 344.0'*'-1184.0 352.0  88.0'
+'1184.0 -1184.0 344.0'*'1184.0 -576.0  76.0'
+'1184.0 -1184.0 344.0'*'917.1 -1170.9 344.0'
+'1184.0 -1184.0 344.0'*'1184.0 -909.1 344.0'
+'1184.0 -1184.0 344.0'*'592.0 -1184.0 344.0'
+'1184.0 -1184.0 344.0'*'1184.0 -352.0  88.0'
+'1184.0 -352.0  88.0'*'1184.0 -576.0  76.0'
+'1184.0 -352.0  88.0'*'1424.0 528.0  76.0'
+'1184.0 -352.0  88.0'*'1181.0  -0.5  88.1'
+'1184.0 -352.0  88.0'*'1312.2 523.7  88.0'
+'-1184.0 -704.0  88.0'*'-1424.0 -528.0  76.0'
+'-1184.0 -704.0  88.0'*'-1184.0 -832.0 128.0'
+'-1184.0 -704.0  88.0'*'-1313.4 -521.3  88.0'
+'-1184.0 -704.0  88.0'*'-1183.9  -0.9  88.1'
+'1184.0 704.0  88.0'*'1424.0 528.0  76.0'
+'1184.0 704.0  88.0'*'1184.0 832.0 108.0'
+'1184.0 704.0  88.0'*'1312.2 523.7  88.0'
+'1184.0 704.0  88.0'*'1181.0  -0.5  88.1'
+'  0.0   0.0  88.0'*'-658.8  -0.4  88.1'
+'  0.0   0.0  88.0'*'658.8  -1.5  88.1'
+'  0.0   0.0 360.0'*' -1.0 -541.4 344.1'
+'  0.0   0.0 360.0'*' -0.6 544.3 344.1'
+'  0.0   0.0 360.0'*'-658.8  -0.4  88.1'
+'  0.0   0.0 360.0'*'658.8  -1.5  88.1'
+' -1.0 -541.4 344.1'*'  0.0   0.0 360.0'
+' -1.0 -541.4 344.1'*' -0.0 -1184.0 344.0'
+' -1.0 -541.4 344.1'*'-51.6 -1244.1 344.0'
+'-1616.0 -528.0 344.0'*'-1678.9 -528.0 360.8'
+'-1616.0 -528.0 344.0'*'-1424.0 -528.0  76.0'
+'-1616.0 -528.0 344.0'*'-1313.4 -521.3  88.0'
+'-1616.0 -528.0 344.0'*'-1184.0 -704.0  88.0'