Merge branch 'master' into Lyberta/KillSound
[xonotic/xonotic-data.pk3dir.git] / empty.cfg
1 // not so empty now